144818
144818
innrapportering
2014-06-19T09:00:00.000Z
no

Pågår

Bruk av energivarer og utnyttelse av CO-gass

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Bruk av energivarer og utnyttelse av CO-gass (RA-0776)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk over energi brukt til ulike formål i industrien i Norge trenger vi informasjon om blant annet:

  • forbruk av kull, koks og petrolkoks, brukt til henholdsvis råstoff, reduksjonsmiddel og brensel
  • produksjon av kull
  • lagerbeholdning for kull, koks og petrolkoks
  • LPG og naturgass brukt som råstoff
  • utnyttelse av CO-gass til energiformål

Veiledning til utfylling av skjemaet finner dere under arkfanen «Veiledning».

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører med signeringsrett
  • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

SSB vil bruke opplysningene til å lage offisiell statistikk i henhold til lov av 21 juni 2019 nr 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Tallene brukes i den årlige energibalansen for Norge og i utslippsberegninger. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker disse statistikkene for å forstå utvikling av og sammensetningen i energibruk og tilgang over tid, og å planlegge for framtiden. Opplysningene vil bli oversendt NVE

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av NVE i henhold til lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Statistisk sentralbyrå vil i henhold til lov av 21 juni 2019 nr 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending. NVE vil også iverksette vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven §§ 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Mer på ssb.no