144778
144778
innrapportering
2013-11-01T08:32:00.000Z
no

Pågår

Energibruk i industrien

Måleperiodeårlig

Innhold

Hvordan finner jeg skjemaet til denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.

Personen som har fått tildelt skjemaet, finner dette i foretakets innboks. For å se virksomheter (underenheter), velg <Se alle underenheter>. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak/din virksomhet" i høyre marg.

Hvorfor er det to versjoner av rapporteringsskjemaet?

Det benyttes to skjematyper. De største virksomhetene får et noe mer omfattende skjema (skjematype RA-0439) enn de små og mellomstore virksomhetene (skjematype RA-0439-2). Hovedforskjellene mellom skjematypene er at skjema RA-0439 inneholder flere spørsmål, blant annet om forbruk av egenprodusert energi.

Hvilke energiprodukter skal ikke rapporteres?

 Som energibruk i denne statistikken regnes ulike energiprodukter brukt til produksjon, lys, varme og transport i løpet av referanseåret. Energiprodukter som blir brukt til annet enn energiformål skal ikke rapporteres Energiprodukter brukt som råstoff blir hentet inn i en egen undersøkelse. Eksempler på energiprodukter brukt som råstoff er forbruk av råolje og naturgass som innsatsfaktorer i produksjonen i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Oljer og andre produkter benyttet som smøremidler og nitrogen/CO2 som benyttet til nedfrysing skal ikke rapporteres. Spillolje som benyttes til energiformål skal imidlertid rapporteres.

Hvor skal forbruk av energiprodukter som ikke er nevnt ellers i skjemaet rapporteres?

Alle energiprodukter benyttet til energiformål i løpet av referanseåret skal rapporteres. Energiprodukter som ikke er nevnt ellers på skjemaet skal rapporteres som annen energi under spørsmål 8 for skjematype RA-0439 og under spørsmål 3 for skjematype RA-0439-2. Forbruket skal rapporteres i MWh og man skal fylle ut hvilket energiprodukt forbruket gjelder.

Skal drivstoff på kjøretøy som leases rapporteres?

Dersom virksomheten fører drivstoff i sitt eget regnskap, skal forbruket rapporteres. Dersom virksomheten betaler drivstoffet via leasingselskapet (dvs. at leasingselskapet betaler drivstoff og setter det på fakturaen til virksomheten) og fører dette på leie av utstyr eller lignende skal det ikke rapporteres.

Hva er forskjellen mellom avgiftsfri diesel og avgiftspliktig diesel?

Avgiftsfri diesel går til anleggsmaskiner, oppvarming eller produksjon Avgiftsfri diesel rapporteres i tonn (Omregning: 1000 liter per 0,84 tonn, dvs. at 15 000 liter*0,84= 13 tonn). Avgiftspliktig diesel benyttes av kjøretøy på offentlig vei og inkluderer veibruksavgiften. Avgiftspliktig diesel rapporteres i liter.

Hva innebærer felles datafangst med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Som et ledd i myndighetenes arbeid for å redusere oppgavebyrden for næringslivet samarbeider SSB og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å samle inn opplysninger om industriens energibruk. Databehandleravtalen ble inngått fra og med 2011-årgangen av statistikken og det er energiloven som brukes som grunnlag for innsamlingen.

Opplysningene samles inn og bearbeides av SSB i medhold av energiloven og videresendes til NVE. Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen rapporteringsfristen, vil NVE treffe vedtak om opplysningsplikt og varsel om tvangsmulkt. NVE oversender data til Enova SF og Miljødirektoratet. SSB beholder en kopi av opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Kostnaden for elektrisk kraft skal rapporteres uten avgifter. Hva slags avgifter er dette?

Kostnaden for elektrisk kraft skal rapporteres uten merverdiavgift og forbruksavgiften på elektrisk kraft. Kostnaden for grønne sertifikater skal inkluderes da dette ikke regnes som en avgift. Nettleien skal også inkluderes i kostnaden for elektrisk kraft.

Skal strøm som inngår i husleien rapporteres?

Nei, forbruket skal føres på den virksomheten som opprinnelig kjøpte strømmen og det er kun den strømmen som virksomheten selv fører som energikostnader i regnskapet som skal rapporteres. Dersom strømkostnaden inngår i husleien skal man krysse av i spørsmål 1 om at energibruken blir delvis eller helt betalt av andre enn virksomheten selv.

Kan vi fylle ut skjemaet i flere omganger?

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

Hvorfor er det viktig at akkurat vi deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Hvor kan vi finne igjen eller endre skjemaer vi har sendt inn tidligere?

I Altinn under Arkivert ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis du ønsker å sende inn på nytt med andre tall, kan du lage en kopi av det aktuelle skjemaet. Deretter korrigerer du tallene, og sender inn på ny.

Hva er forskjellen mellom foretak og virksomhet?

Et foretak er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Hovedregelen er at alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte skal ha minst én virksomhet registrert. Hvis enheten har flere avdelinger/virksomheter, kan disse være registrert som egne virksomheter. For mer informasjon om virksomhet, se Brønnøysundregisteret.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen