144778
144778
innrapportering
2013-11-01T08:32:00.000Z
no

Pågår

Energibruk i industrien

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått melding i Altinn om at dere har fått et skjema fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som heter Energibruk i industrien (RA-0439)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Opplysningene samles inn av SSB på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). For å kunne synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverk trenger vi informasjon om virksomhetenes energibruk og energikostnader. Dette gjelder energivarer som foretaket har brukt til produksjon, lys, varme og transport i løpet av perioden for en eller flere av sine virksomheter, og omfatter:

 • innkjøpt elektrisk kraft
 • petroleumsprodukter
 • petroleumsprodukter til transport
 • gassprodukter
 • damp og fjernvarme
 • biobrensler
 • kullprodukter
 • egentilvirket elektrisk kraft
 • egen damp- og varmegjenvinning
 • egentilvirket gass
 • eget biobrensel, avlut og annet avfall

Svarene deres er viktige

SSB bruker opplysningene til å lage offisiell statistikk i henhold til lov av 21 juni 2019 nr 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Statistikken benyttes i stor grad av offentlig virksomhet, ulike analysemiljøer og av bransjeorganisasjoner. Internt i SSB er statistikken viktig som grunnlag for nasjonalregnskapet, energiregnskapet, energibalansen og utslippsregnskapet. Opplysningene brukes også til analyse og forskning. Opplysningene vil bli oversendt NVE.

Felles innsamling mellom NVE og SSB er et ledd i å redusere oppgavebyrden for næringslivet.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg virksomheter for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSB sitt sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Undersøkelsen sendes til om lag 2300 virksomheter. Disse virksomhetene står igjen for om lag 95 prosent av den samlede energibruken og 90 prosent av de samlede energikostnadene innenfor industri og bergverk.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av NVE i henhold til lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29.juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Statistisk sentralbyrå vil i henhold til lov av 21 juni 2019 nr 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå  samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending. NVE vil også iverksette vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven §§ 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen