118965
118965
innrapportering
2018-03-19T11:00:00.000Z
no

Pågår

Verdipapirer: Verdipapirlån i utlandet (Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i utlandet)

Måleperiodemånedlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Verdipapirer: Verdipapirlån i utlandet (Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i utlandet) (RA-0622)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk innenfor området trenger vi oversikt over alle løpende gjeldsverdipapirer (obligasjoner og sertifikater) som er lagt ut i utlandet.

For hvert enkelt gjeldsverdipapir skal dere gi informasjon om blant annet:

 • lånets saldo
 • emisjoner i den aktuelle perioden
 • utvidelser i den aktuelle perioden
 • egenbeholdning ved utgangen av perioden
 • pålydende valuta
 • utleggelsesland
 • lånets opprinnelige løpetid
 • type lån

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under SKJEMA i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg. Selve skjemaet med veiledning ligger under SKJEMAER i høyre marg. Se veiledningen «slik sender du vedlegg via Altinn.pfd.» under DOKUMENTER.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Opplysningene benyttes til å utarbeide utenriksregnskapet og annen offisiell statistikk. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere er brukere av statistikken.

Hvem skal rapportere?

Alle norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet skal rapportere skjema RA-0622 Verdipapirer: Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen