144820
144820
innrapportering
2013-11-01T08:30:00.000Z
no

Pågår

Elektrisitetspriser

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere mottatt vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Elektrisitetspriser i engrosmarkedet (RA-0482) eller Elektrisitetspriser i sluttbrukermarkedet (RA-0483)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk om prisene i kraftmarkedet og vise den faktiske prisutviklingen trenger vi informasjon om:

  • hvor mye strøm energiverket har solgt (MWh)
  • gjennomsnittlig strømpris

Informasjonen skal fordeles på ulike kundegrupper og kontraktstyper. Alle priser skal oppgis uten merverdiavgift og forbruksavgift. Kostnader knyttet til elsertifikatordningen skal tas med i gjennomsnittsprisen.

Informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken viser et tverrsnitt av prisene i kraftmarkedet, og gir opplysninger om den faktiske prisutviklingen. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i kraftmarkedet og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Statistikken bygger på opplysninger fra om lag 60 kraftselskaper. 40 av disse mottar skjema for engrosmarkedet, mens 45 mottar skjema for sluttbrukermarkedet. Noen selskap vil derfor motta begge skjemaene.

Har foretaket endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å fylle ut skjemaet. Her trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Har dere spørsmål om roller eller pålogging, kan dere ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen