122781
122781
innrapportering
2013-06-12T14:13:00.000Z
no

Pågår

Egenmeldt sykefravær

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hvordan går dere fram ved utfyllingen av sykefraværstallene?

Antall personer med egenmeldt sykefravær: Før opp det samlede antall personer som har hatt ett eller flere egenmeldte sykefravær i løpet av kvartalet. Personer med flere egenmeldte sykefravær i kvartalet telles bare én gang.

Antall egenmeldinger: Før opp totalt antall egenmeldinger i kvartalet. En egenmelding defineres som én eller flere sammenhengende kalenderdager med sykdom. Hvis en ansatt benytter flere egenmeldinger i kvartalet, føres alle egenmeldingene opp. For deltidsarbeidende som ikke jobber daglig, skal et egenmeldt sykefravær regnes som én sammenhengende egenmelding fra den første sykefraværsdagen til vedkommende er tilbake på jobb igjen.

Antall egenmeldte sykefraværsdager: Før opp samlet antall sykefraværsdager som alle egenmeldinger utgjør i kvartalet. Kun normalarbeidsdager regnes som sykefraværsdager. Det vil si at generelle fridager og helgedager i sykefraværsperioden holdes utenfor. For deltidsansatte skal dager man ikke forventes å skulle arbeide holdes utenfor, se eksempler nedenfor. Fravær under en halv dag telles ikke med.

Antall dagsverk med egenmeldte sykefravær: Før opp samlet antall dagsverk som er tapt på grunn av egenmeldt sykefravær. For deltidsansatte som jobber reduserte dager skal dagsverk med sykefravær beregnes ved å ta utgangspunkt i antall sykefraværsdager og korrigere for stillingsandel (hvis stillingsandelen varierer for enkelte ansatte, kan det brukes et anslag for gjennomsnittlig stillingsandel). For deltidsansatte som jobber noen dager i uka, skal dagsverk med sykefravær kun beregnes ut fra dagene man skulle vært på jobb (se eksempler på beregning av dager og dagsverk).

Eksempler på beregning av dager og dagsverk med sykefravær:

  • En arbeidstaker i en IA-virksomhet jobber 100 prosent stilling (med normal arbeidsuke), og er syk fra og med fredag til og med mandag: Det skal føres 2 * 1 = 2 dager og 2 * 1 = 2 dagsverk i skjemaet.
  • En arbeidstaker jobber 50 prosent stilling fastsatt til 3 hele dager den ene uken og 2 hele dager den andre uken. En uke er arbeidstakeren syk fra og med mandag til og med onsdag, uka han skulle ha jobbet mandag, onsdag og fredag.

Dette gir følgende antall dager og dagsverk med sykefravær:

  • 2 * 1 = 2 dager og 2 * 1 = 2 dagsverk

En arbeidstaker som jobber 4 timer daglig, er syk i tre dager. Dette gir følgende dager og dagsverk med sykefravær (vi antar her at det er 7,5 timer i en normal hel arbeidsdag):

  • Dager: 3*1 = 3 dager. Dagsverk: 3 * 4/7,5 = 1,6 dagsverk.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen