129910
129910
innrapportering
2013-07-24T12:05:00.000Z
no

Pågår

Månedlig omsetning for varehandel og bilverksteder

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Månedlig omsetning for varehandel og bilverksteder (RA-0187)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Området varehandel og bilverksteder omfatter tre ulike næringer:

 • Agentur- og engroshandel (unntatt motorvogner) – virksomheter som selger nye eller brukte varer til andre bedrifter, enten i eget navn og for egen regning eller kommisjonssalg.
 • Detaljhandel (unntatt motorvogner) – virksomheter som hovedsakelig selger varer til privatpersoner.
 • Handel med og reparasjon av motorvogner – alle aktiviteter (unntatt produksjon og utleie) i forbindelse med motorvogner og motorsykler.

For å kunne utarbeide en varehandelsindeks trenger vi informasjon om omsetning (salgsinntekter av varer og tjenester) fra den enkelte virksomhet hver måned. Dere skal oppgi omsetningsbeløpene i hele 1 000 kroner og uten merverdiavgift.

Foretak har opplysningsplikt i fire år. Enheter som er av stor betydning for næringen, må være forberedt på å være med lenger.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen «Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet» i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn.

Dette skjemaet krever en av disse rollene:

 • Utfyller/innsender
 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsfører med signeringsrett

Hvis du ikke har en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som kan gi tilgang, til å delegere en av dem til deg. For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Varehandelsindeksen er den viktigste komponenten i beregningen av konsum i norske husholdninger. Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitusjoner, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner bruker varehandelsindeksen for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Et juridisk foretak har én eller flere virksomheter/underenheter. Hver virksomhet/underenhet er registrert med et eget organisasjonsnummer. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen