129910
129910
innrapportering
2013-07-24T12:05:00.000Z
no

Pågår

Månedlig omsetning for detaljhandel

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Månedlig omsetning for detaljhandel (RA-0187)?

Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger.

For å kunne utarbeide en detaljomsetningsindeks trenger vi informasjon om omsetning (salgsinntekter av varer og tjenester) fra den enkelte forretningen hver måned. Omsetningsbeløpene oppgis i hele 1 000 kroner og eksklusiv merverdiavgift.

Den første måneden i hvert kvartal skal også et tilleggsskjema (RA-0707) fylles ut. Her skal dere gi informasjon om kvartals vise investeringer utført i Norge siste kvartal og anslag for neste kvartal. Dette skal fordeles på:

 • maskiner og inventar
 • biler og andre transportmiddel
 • nybygg og rehabilitering

Investeringer skal også oppgis i hele 1 000 kroner. Når det gjelder merverdiavgift, regnes denne som netto. Det vil si at merverdi som bedriften får refundert, ikke er med. Ikke refundert merverdiavgift er inkludert.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • basisrolle

 Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Detaljomsetningsindeksen er den viktigste komponenten i beregningen av konsum i norske husholdninger. Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitusjoner, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner bruker detaljomsetningsindeksen for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket/virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket/virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen