433552
433552
innrapportering
2020-10-06T13:34:00.000Z
no

Pågår

Digitalisering og teknologi

Innhold

  • Om rapporteringen

Hva skal dere rapportere?

Aktuelle temaer i spørreundersøkelsen er

  • digitalisering
  • arbeidsorganisering og kollektive løsninger
  • teknologi (nåværende tilstand og fremtidige behov)
  • opplæring

For perioden 2001 til 2022 vil det bli koblet på registeropplysninger om organisasjon og økonomi for foretakene som er med i undersøkelsen og underliggende virksomheter, og registeropplysninger om de ansattes arbeidsforhold, demografiske kjennetegn og trygdeytelser. I tillegg hentes opplysninger fra SSBs FOU-, Innovasjons- og IKT undersøkelser. Det vil også bli gjort koblinger mot arbeids- og bedriftsundersøkelsene fra 2003 og 2012 for alle underliggende virksomheter som deltok i disse undersøkelsene.

Undersøkelsen kan bli brukt i fremtidige analyser med behov for påkobling av registeropplysninger etter 2022.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via vår innrapporteringskanal https://svar.ssb.no/DOT

Informasjon om hvordan dere svarer på undersøkelsen, finnes i brevet dere har mottatt i Altinn.

Svarene deres er viktige

Teknologiske endringer, som roboter og avanserte datasystemer, påvirker foretakenes tilpasningsmuligheter og hvordan de tar beslutninger om hva de skal produsere til hvilken tid.

For å få mer kunnskap om hvordan teknologiske endringer påvirker norske foretak, gjennomfører SSB nå en spørreundersøkelse om digitalisering og teknologi blant private foretak i Norge. Sammen med registerdata vil undersøkelsen utgjøre datamaterialet til prosjektet «Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market».

SSB gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning (ISF), og den er finansiert av Norges forskningsråd.

Offentlige virksomheter, forskere, næringsliv og politikere vil benytte resultater fra prosjektet til å forstå hvordan digitalisering og ny teknologi endrer et foretak og en arbeidsplass, hvordan det påvirker grensene og strukturen til et foretak og om det flytter balansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget består av omtrent 10 000 norske foretak i privat sektor som er hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Noen av foretakene i utvalget har virksomheter som deltok i en tilsvarende undersøkelse i 2012.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere endringen i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.