130815
130815
innrapportering
2013-07-31T14:32:00.000Z
no

Pågår

Timeverk i bygg og anlegg

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hvordan finner jeg skjemaet til denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.

Personen som har fått tildelt skjemaet, finner dette i foretakets innboks. For å se virksomheter (underenheter), velg <Se alle underenheter>. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak/din virksomhet" i høyre marg.

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

For de aller fleste innrapporteringer til SSB er den som mottar henvendelse fra SSB pliktig å svare. Denne plikten følger av vedtak om opplysningsplikt gitt med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10. For disse rapporteringene knyttet til sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn de angitte opplysninger (skjemaet) innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde.

Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Erstatter A-ordningen innrapportering til Timeverk i bygg og anlegg?

Nei, selv om A-ordningen også ønsker tall for timeverk og antall ansatte så bygger denne undersøkelsen på utførte timeverk på byggeplassen. Antall sysselsatte skal også fordeles på prosjekttyper.

A-ordningen erstatter tall som tidligere ble rapportert til AA-registeret hos NAV, SSB’s lønnsstatistikk og Skatteetaten.

 

Hvordan er vi blitt trukket ut til å delta i denne undersøkelsen?

Omtrent 2000 foretak er trukket ut til å besvare denne undersøkelsen. Som bakgrunn for trekking av foretak/virksomheter til denne undersøkelsen brukes bl.a. data fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Det vil i tillegg være en samlet vurdering av ulike kriterier, som videre ligger til grunn for utvalgstrekkingen. Videre kan også hensynet til å ha en viss dekningsgrad innenfor en særskilt næring være avgjørende for vår sammensetning av utvalget.

 

Hvorfor er det viktig at akkurat vi deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis skjema blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral (SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse av tvangsmulkten.

I henhold til statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4 kan tvangsmulkt fastsettes som engangsmulkt eller løpende tvangsmulkt. Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret, jf lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Mulkten vil øke dersom foretaket ikke leverer fullstendige opplysninger flere perioder på rad. I tilfeller hvor foretaket gjentatte ganger, over en lengre periode, ikke leverer fullstendige opplysninger, kan det bli fastsatt et individuelt forhøyet tvangsmulktbeløp.

Hvor ofte og hvor lenge skal vi svare på denne undersøkelsen?

Timeverk i bygg og anlegg er en kvartalsvis undersøkelse (som dermed besvares fire ganger pr år) og svarfristen er ca. 10-14 dager inn i neste kvartal. Utvalget oppdateres en gang i året, og det er totaltelling for alle foretak som på det tidspunktet er registrert hos oss med 50 og flere ansatte. I tillegg blir det også trukket et representativt utvalg av foretak som har under 50 ansatte. Disse foretakene deltar normalt i fire år og et kvartal. Selv om antall ansatte blir redusert i løpet av året vil ikke dette frita for innsending før utvalget blir oppdatert neste gang.

 

Finnes skjemaet på engelsk?

Ja, skjemaet finnes også på engelsk. Velg engelsk språk når du logger inn i Altinn for å få tilgang til engelsk utgave.

Skal innleide personer inngå i rapporteringen?

Nei, innleide skal ikke tas med i rapporteringen.

Kan vi fylle ut skjemaet i flere omganger?

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

Har SSB lov til å be om dette?

Opplysningene innhentes med hjemmel i § 10 i lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven).

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut.

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Hvor kan vi finne igjen eller endre skjemaer vi har sendt inn tidligere?

I Altinn under Arkivert ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis du ønsker å sende inn på nytt med andre tall, kan du lage en kopi av det aktuelle skjemaet. Deretter korrigerer du tallene, og sender inn på ny.

Hva er forskjellen mellom foretak og virksomhet?

Et foretak er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Hovedregelen er at alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte skal ha minst én virksomhet registrert. Hvis enheten har flere avdelinger/virksomheter, kan disse være registrert som egne virksomheter. For mer informasjon om virksomhet, se Brønnøysundregisteret.

Kan vi få tilsendt papirskjema?

For å bidra til elektronisk kommunikasjon med næringslivet som eForvaltningsforskriften og Digitaliseringsrundskrivet forutsetter, tilbyr ikke Statistisk sentralbyrå lenger papirskjema. Ta kontakt med oss hvis dere trenger bistand og veiledning ved utfylling av elektronisk skjema.

Kontakt

Lover og regler