254346
254346
innrapportering
2019-05-22T13:20:00.000Z
no

Pågår

Bakgrunnsdata for undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler.

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

Med svarplikt/opplysningsplikt menes at SSB, på en del sentrale statistikkområder, kan ilegge tvangsmulkt overfor de rapportørene som ikke avgir de etterspurte rapportene innen en gitt frist. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Det gis ikke økonomisk kompensasjon for besvaring av skjema.

Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228.

 

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis data blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den andre svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral(SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse.

I henhold til statistikklovforskriften § 3-2 kan tvangsmulkt fastsettes som engangsmulkt eller løpende tvangsmulkt. Mulkten vil øke dersom foretaket ikke leverer fullstendige opplysninger flere perioder på rad. I tilfeller hvor foretaket gjentatte ganger, over en lengre periode, ikke leverer fullstendige opplysninger, kan det bli iverksatt et fast tvangsmulktbeløp.

 

Kontakt