242454
242454
innrapportering
2015-11-18T14:59:00.000Z
no

Ikke aktiv

Avfall i industri, kraft-, drikkevann- og renovasjonsvirksomhet

Måleperiodehvert 5. år

Innhold

Formål

Industrien genererer om lag en fjerdedel av de kjente avfallsmengdene i Norge. Det er derfor viktig å følge utviklingen av avfallsmengder og avfallshåndtering i industrien. Statistikken gir dessuten et vesentlig bidrag til datagrunnlaget i Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt avfallsregnskap for Norge og til SSBs forpliktelser til internasjonal rapportering.

Hvem skal rapportere?

Ca 1800 virksomheter er trukket ut til å være med i en undersøkelse om Avfall i industri, kraft-, drikkevann- og renovasjonsvirksomhet

Virksomhetene som er trukket ut, er enheter som har eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret (Brønnøysund), selv om det skulle være slik at enheten i det daglige bare fungerer som en avdeling i en større enhet. Undersøkelsen er underlagt opplysningsplikt og taushetsplikt med hjemmel i lov av 21 juni 2019 nr 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk (statistikkloven). Ved publisering vil SSB ta ansvar for at enkeltopplysninger ikke blir gjort kjent, og publiseringen av resultatene vil bare vise tall på aggregert nivå.

For virksomheter som årlig rapporterer avfallsmengder til Fylkesmannen eller Klima- og forurensningsdirektoratet via AltInn, vil det ikke bli krevd at de skal rapporter inn til denne undersøkelsen i tillegg. SSB vil hente inn data fra Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet etter svarfristen, 1. mars 2016.

Mange som gir opplysninger til SSB lurer på hvorfor deres svar er viktige når virksomheten er så liten. I mange bransjer er det slik at vi får et feil bilde dersom små enheter blir utelatt. Virksomheter som er ute av drift eller har blitt startet opp i 2015, skal også svare. 

Hvordan rapportere?

Innrapporteringen skal skje via AltInn. Skjemaet vil være tilgjengelig fra ca 1. februar 2016.

Hva skal rapporteres?

SSB vil oppfordre virksomhetene til å ta vare på kvitteringer eller annen informasjon som kan være til hjelp når avfallsmengdene for 2015 skal beregnes. For virksomheter som ikke har gode registreringer kan det være en løsning å følge med på avfallsmengdene de siste ukene av året for å kunne lage et anslag for hele året. Der det er vanskelig å gi opplysninger med stor nøyaktighet, ber vi om at det brukes skjønn.

Det skal rapporteres inn mengder avfall for hele 2015, fordelt på materialtyper og håndteringsmåter. I denne undersøkelsen ønsker vi opplysninger mengder produksjonsavfall (produksjonsrester som regnes som biprodukter er ikke avfall), og forbruksavfall fra drift, kontorer og kantine. Farlig avfall skal ikke tas med i denne undersøkelsen.

Vi vil gjøre oppmerksom på en endring fra forrige undersøkelse (2008). OBS! En del produksjonsrester som tidligere ble regnet som avfall, er nå å regne som biprodukt! Det vil si at det ikke skal være med i avfallsstatistikken. Rester fra en produksjon regnes som biprodukt hvis det kan selges, eller brukes videre i en produksjonsprosess uten at restene behøver ytterligere bearbeiding, og at det er sikkert at det blir brukt. For ytterligere beskrivelse av biprodukter se vedlegg.

 For mer detaljer om avfallstyper og håndteringsmåter, se link til definisjoner i høyre marg.

 

Kontakt