250145
250145
innrapportering
2015-12-16T13:54:00.000Z
no

Ikke aktiv

Ambulansetjenesten

Måleperiodeårlig

Innhold

I 2003 inngikk den sentrale helseforvaltningen en avtale med Statistisk sentralbyrå (SSB) om helse- og sosialstatistikk. SSB fungerer som databehandler på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og samler inn, tilrettelegger og formidler data som offisiell statistikk.

Her får dere informasjon om hvordan dere sender inn opplysninger til den offisielle undersøkelsen, Ambulansetjenesten (RA-0595).

Hva skal dere rapportere?

Ambulansetjenesten innebærer tjenester til pasienter som har behov for akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus, og til pasienter som trenger transport på båre til nødvendig undersøkelse eller behandling ved helseinstitusjon eller hos lege.

For å kunne utarbeide statistikk om ambulansetjenesten, trenger vi informasjon om:

  • antall ambulansebiler og -båter
  • beredskapstimer for ambulanse
  • antall ambulanseoppdrag
  • kilometer kjørt og timer på oppdrag

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under SKJEMAER og DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistisk sentralbyrå skal utarbeide offisiell statistikk og styringsinformasjon om kapasitet, aktiviteter og ressursbruk for ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten inngår i den helhetlige statistikken for spesialisthelsetjenesten.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå den spesialiserte delen av norsk helsetjeneste og til å planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til alle offentlige helseforetak som tilbyr ambulansetjenester i sitt opptaksområde for å innhente kapasitets- og aktivitetsdata. Opplysninger om helseforetakene hentes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært ambulansetjenesteaktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Mer informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Svarfristen angis i innboksen Altinn og i tilsendt brev.

 

 

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen