345650
345650
friartikkel
2018-04-05T16:34:00.000Z
no

Statistikkbanken og regionreformen

Hvordan ivareta historikken med ny kommune- og fylkesstruktur

Publisert:

Oppdatert:

Hvordan lage tidsserier ved endret kommunestruktur.

Ny inndeling av fylker og kommuner

Kommune- og regionreformen medførte 1.1.2020 en rekke endringer i fylkes- og kommunestrukturen. For detaljer se Regionale endringer 2020 og regjeringen.no sine temasider. 1.1.2018 var det endringer for Trøndelag og noen Vestfold-kommuner gjennomført. Rindal kommune ble flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag 1.1.2019. Se lengre oversikt på Endringer i de regionale inndelingene.

Nye fylkes- og kommunenummer

Fylker som slås sammen, får nytt fylkesnummer. Kommuner som slås sammen, får nytt kommunenummer. Kommuner som beholder de gamle kommunegrensene, men tilhører et nytt fylke, får også nye kommunenummer. Oversikt over alle kommunenummer finnes  på https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131/versjoner og i lista over "Alle kommuner" i f.eks. tabell 07549.

Konsekvenser for Statistikkbanken

I Statistikkbanken er fylkes- og kommunenumrene nøkkelfelter som selve tallene knyttes til. Vi tilføyer nye regionkoder i de eksisterende statistikkbanktabellene, etter hvert som kodene tas i bruk. Tidsserien følger gammelt regionnummer så lenge dette er gyldig, men følger det nye regionnummeret fra og med tidspunktet nytt nummer innføres. For en kommune som geografisk sett er uendret, men tilhører et nytt fylke, må du i utgangspunktet hente tall fra to ulike kommunenummer for å få en tidsserie på tvers av kommunereformen.

Eksempel 1: Enkel kommuneliste

Røros hadde kommunenummer 1640 fram til og med 2017, men fikk 1.1. 2018 nytt kommunenummer 5025. I statistikkbanktabellen 07022 kan du hente tidsserie for Røros ved å søke på kommunenavnet i feltet under regionlista.

Region-1

Begge kommunenummer for Røros er nå valgt. En tidsserie kan da se slik ut:

Region-2 

For å søke blant både gamle og nye kommuner, må man velge "Alle kommuner": Alle kommuner

Sammenslåtte tidsserier i noen tabeller

I en del tabeller har vi klart å slå sammen tallene før og etter kommunereformen. I disse tabellene vil du i nedtrekksmenyen under Region finne valget Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier.

Eksempel 2: Sammenslått tidsserie for kommuner

I statistikkbanktabellen 07459 kan du velge Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier. Søk på Røros gir ett treff:

Region-3

En tidsserie kan da se slik ut:

Region-4

Den nye koden K-5025 Røros summerer her opp tall for 1640 Røros og 5025 Røros. Da får man en tidsserie på tvers av kommunereformen. Denne muligheten finnes i ca. 200 statistikkbanktabeller. For at summeringsgrupperingen skal fungere, må statistikkvariablene være summerbare (ikke inneholde prosenter o.l.), og tabellen kan ikke inneholde prikker i stedet for tall.

Disse sammenslåtte tidsseriene genererer altså historiske tall for de nye regionene. Metoden vil bare fungere i de tilfeller der kommuner er slått sammen. Hvis det har vært mindre grensejusteringer mellom kommunene 1.1.2020, vil serien vise summen i henhold til grensene før 2020.

Hvis kommuner er delt, vil de nye kommunene bare vise 0 før delingen. Dette betyr at delingen av Snilfjord og Tysfjord kommuner medfører at de nye kommunene Heim, Hitra, Orkland, Hamarøy og Narvik får vist 0 før 2020.

Vær oppmerksom på at K-koder blir fjernet hvis kommuneummeret ikke lenger er gyldig. En lagret spørring som inneholder utgåtte K-koder vil dermed gi feil.

Eksempel 3: Sammenslått tidsserie for fylker

I statistikkbanktabellen 07459 kan du velge Fylker 2020, sammenslåtte tidsserier. Lista viser de 11 gjeldende fylkene fra 2020:

Region-5

En tidsserie kan se slik ut:

Region-6

Hver F-kode summerer opp tall for både nye og gamle kommuner som inngår i det nye fylket.

Ønsker du bare tall for siste år?

Mange tabeller har regionvalget Kommuner 2018-. Her er valgt ut alle gyldige kommuner for dette og forrige år.

Region-7

Men ønsker du å lage en tidsserie med flere år, bør du velge fra lista Alle kommuner, eller fra Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier for de tabellene som har dette valget.

Når blir nye kommuner og fylker synlige i tabellene?

Regionlistene vil bli utvidet med nye kommuner og nye fylker i god før publisering av 2020-tall. Regionlistene deles av mange tabeller. Derfor kan regionlista i en tabell inneholde 2020-regionene selv om det ennå ikke er publisert tall for disse. Tabellen vil da vise enten 0 eller prikk for de nye regionene. Vær oppmerksom på at mange statistikker ikke publiserer 2020-tall før i 2021 eller enda senere. Dette gjelder bl.a. alle KOSTRA-tabeller, unntatt Eiendomsskatt. Vi anbefaler å følge med på Kalenderen.

Vil Statistikkbanken vise tall etter 2020 for de gamle fylkene og kommunene?

Nei, fra 1.1.2020 er det de nye regionene som gjelder. Statistikkbanken vil ikke fortsette å publisere tall etter gamle fylkes- eller kommunegrenser.

Nye grunnkretser i Statistikkbanken fra 2020

Fra 1.1.2020 fikk alle grunnkretser i de nye fylkene 30 Viken, 34 Innlandet, 38 Vestfold og Telemark, 42 Agder, 46 Vestland og 54 Troms og Finnmark nye nummer, der to første sifrene samsvarer med fylkesnummeret. De fire første sifrene samsvarer med kommunenummeret. 

Statistikkbankens grunnkretstabeller blir dermed utvidet med over 10 000 nye grunnkretser. Tall fram til 2019 vil man finne under de gamle grunnkretsnumrene, men 2020-tall og nyere finnes under nye grunnkretsnummer. For å lage en tidsserie på tvers av 2020, må man altså hente ulike koder i de fylkene/kommunene som har byttet nummer. Oversikt over alle grunnkretskoder finnes i Klassifikasjoner og kodelister under Regioner

I statistikkbanktabeller på region grunnkrets som  kan man søke opp grunnkretser på to ulike måter. Se video:

Hvordan velge grunnkretser 2020 i Statistikkbanken

Velge fra "Alle kommuner" i Statistikkbanken

Avanserte brukere kan ha fordel av å filtrere fra lista over "Alle kommuner". bl.a. for å unngå K-koder. Her er noen tips.

Kontakt