345650
345650
friartikkel
2018-04-05T16:34:00.000Z
no

Statistikkbanken

Hvordan ivareta historikken når kommune- og fylkesstrukturen endres

Publisert:

Oppdatert:

Hvordan lage tidsserier ved endret kommunestruktur.

Ny inndeling av fylker og kommuner

Kommune- og regionreformen medfører en rekke endringer i fylkes- og kommunestrukturen. Endringer for Trøndelag og noen Vestfold-kommuner ble gjennomført 1.1.2018. Rindal kommune ble flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag 1.1.2019. Se lengre oversikt på Endringer i de regionale inndelingene. Enda større endringer gjennomføres 1.1.2020, se regjeringen.no: Kommune og regionreform.

Nye fylkes- og kommunenummer

  • Fylker som slås sammen, vil få nytt fylkesnummer.
  • Kommuner som slås sammen, vil få nytt kommunenummer.
  • Kommuner som beholder de gamle kommunegrensene, men tilhører et nytt fylke, vil få nye kommunenummer.

Konsekvenser for Statistikkbanken

I Statistikkbanken er fylkes- og kommunenumrene nøkkelfelter som selve tallene knyttes til. Vi tilføyer nye regionkoder i de eksisterende statistikkbanktabellene, etter hvert som kodene tas i bruk. Tidsserien følger gammelt regionnummer så lenge dette er gyldig, men følger det nye regionnummeret fra og med tidspunktet nytt nummer innføres. For en kommune som geografisk sett er uendret, men tilhører et nytt fylke, må du dermed hente tall fra to ulike kommunenummer for å få en tidsserie på tvers av kommunereformen.

Eksempel 1: Enkel kommuneliste

Trondheim har kommunummer 1601 fram til og med 2017, men fikk 1.1. 2018 nytt kommunummer 5001. I statistikkbanktabellen www.ssb.no/statbank/table/07022 kan du hente tidsserie for Trondheim ved å søke på ‘Trondheim’ i feltet under lista over regioner.

 eks1-velg

Begge kommunenummer for Trondheim er nå valgt. En tidsserie kan da se slik ut:

eks1-vis 

Sammenslåtte tidsserier i noen tabeller

I en del kommunetabeller har vi klart å slå sammen tallene før og etter kommunereformen.  I disse tabellene vil du i nedtrekksmenyen under Region finne valget Kommuner 2019, sammenslåtte tidsserier .

Eksempel 2: Sammenslått tidsserie 

I statistikkbanktabellen www.ssb.no/statbank/table/07459 kan du velge Kommuner 2019, sammenslåtte tidsserier. Søk på Trondheim gir ett treff:

 eks2-velg

En tidsserie kan da se slik ut:

 eks2-vis

Det som egentlig skjer, er at koden K-5001 Trondheim summerer opp tall for 1601 Trondheim og 5001 Trondheim, slik at vi får en tidsserie på tvers av kommunereformen. Denne muligheten finnes i ca. 200 statistikkbanktabeller. For at dette skal fungere, må statistikkvariablene være summerbare (ikke inneholde prosenter o.l.), og tabellen kan ikke inneholde prikker i stedet for tall. Metoden vil bare fungere i de tilfeller der hele kommuner er slått sammen, ikke hvis kommunene deles.

Vær oppmerksom på at mange K-koder vil bli byttet ut i 2020. En lagret spørring som inneholder utgåtte K-koder vil dermed ikke fungere neste år.

Ønsker du bare tall for siste år?

Mange tabeller har regionvalget Kommuner 2018-. Her er valgt ut alle gyldige kommuner for dette og forrige år.

Kommuner 2018

Men ønsker du å lage en tidsserie med flere år, bør du velge fra Kommuner (hele kodelista) eller fra Kommuner 2019, sammenslåtte tidsserier, for de tabellene som har dette valget.

Tall for sammenslått fylke Trøndelag

Vi har foreløpig ikke laget et eget regionvalg i Statistikkbanken for å sammenslåtte fylkestall. Men en del statistikkbanktabeller har innebygget summering av fylker eller kommuner til landsdeler. Siden Trøndelag også er en landsdel, finner du implisitt tidsserie på det nye Trøndelag-fylket. Se for eksempel https://www.ssb.no/statbank/table/07459, regionvalget Landsdeler. Fylkesinndeling eller Landsdeler. Kommuneinndeling.

Region landsdel kommuneinndeling 

Beregnede tall for kommuneinndeling 2018

For befolkningstall har vi laget en tabell med beregnede tilbakegående tall etter kommuneinndeling 2018, der også kommunedelinger er tatt hensyn til. Se www.ssb.no/statbank/table/11727, med tidsserie fra 2007-2018. Disse tallene er altså beregnet manuelt før innlasting i Statistikkbanken.

Eksempel 3: Tilbakeregnede tall

eks3-vis  

Kontakt