348916
348916
friartikkel
2018-05-04T16:34:00.000Z
no

Statistikkbanken

Endringer i statistikkbanktabeller (arkiv 2016-2018)

Publisert:

Oppdatert:

Arkiv 2016-2018 for tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.

Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

 

Endringer

Dato for endring Statistikk Endring
19.12.2018 Lønn Tabell 11418 er utvidet med flere nivåer på yrkeslister. Tabellene 11419, 11420 og 11421 er utvidet med ny liste for næringsgruppe.
18.12.2018 Eiendomsskatt Tabell 12120 er erstattet av tabell 12503. Flere statistikkvariabler og tall for 2007-2014 er lagt til.
17.12.2018 Røyk, alkohol og andre rusmidler Tabell 07664 er fjernet, og tallene finnes i tabell 07692.
14.12.2018 Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet I tabellene 09288, 09289, 09290 og 09291 er næringene «Utvinning av råolje og naturgass» og «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» slått sammen til «Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport».
11.12.2018 Utslipp til luft I tabellene 09298, 09299, 09300 og 09301 er næringene «Utvinning av råolje og naturgass» og «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» slått sammen til «Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport».
05.12.2018 Befolkning m.fl. Ny gruppering for region: Sentralitet 2018. Utgåtte grupperinger er fjernet: Sentralitet 2008-2017, Politidistrikt 2002-2015, Storbyregioner 2002-2017, Regioner. Fylkesinndeling.
27.11.2018 Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger Ny statistikkvariabel i tabellene 10316 og 10317. Ny kode i tabell 10315.
27.11.2018 Sysselsatte på korttidsopphold Tabellene 11613, 11610, 11612 og 08069 har endret tidsenhet fra kvartal til år.
03.10.2018 Videregående opplæring og annen videregående utdanning Tabell 12262 er erstattet av ny tabell 12399.
01.10.2018 Bruk av IKT i næringslivet Det er laget nye tabeller: 12350, 12351, 12352, 12356 og 12357.
27.09.2018 Antall arbeidsforhold Ny statistikkvariabel for indeks, måneslønn i tabell 12314.
27.09.2018 Banker og kredittforetak Nye koder i tabell 08113.
07.09.2018 Kommuneregnskap Tabellene 12327, 12171, 12212, 12096 og 12097 erstattes av 12364, 12333, 12362, 12328 og 12329. I tillegg er tabellene 05063 og 05065 avsluttet.
07.09.2018 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 12327, 12171, 12212, 12096 og 12097 erstattes av 12364, 12333, 12362, 12328 og 12329. I tillegg er tabell 05064 avsluttet.
30.08.2018 Bruk av IKT i husholdningene Det er laget nye tabeller: 12344, 12345, 12346, 12348 og 12049.
07.08.2018 Kystverkets virksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabeller er avsluttet.
02.08.2018 Antall arbeidsforhold Nye statistikkvariabler i tabellene 11652, 11654, 11655 og 11658.
02.07.2018 Avfall frå hushalda Tabell 12156 er erstattet av tabell 12313.
25.06.2018 Barnevern Tabell 11942 er erstattet av tabell 12305.
21.06.2018 Avfall frå hushalda 
Areal- og samfunnsplanlegging 
Kommunal vannforsyning 
Kommunalt avløp
Tabell 12296 er erstattet av tabell 12299.
19.06.2018 Banker og kredittforetak Nye koder i kodeliste for balansepost i tabellene 08428, 08691, 08692 og 07880.Tabellene 08104, 09563, 10769, 09562 and 09564 er avsluttet.
18.06.2018 Kostnadsindeks for buss Tabellene 10151 og 10152 avsluttes, og fem nye tabeller er laget: 11931, 11934, 11935, 12004 og 12006.
14.06.2018 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 12099, 12113, 12117, 12167, 12168, 12181 og 12182 er midlertidig fjernet.
14.06.2018 Kommuneregnskap Tabellene 12096, 12097, 12111, 12166, 12170, 12171, 12174 og 12205 er midlertidig fjernet.
13.06.2018 Kulturtilbod Tabell 12066 er erstattet av tabell 12264.
08.06.2018 Areal- og samfunnsplanlegging Tabellene 11883 og 11890 er erstattet av nye tabeller 12158 og 12230.
31.05.2018 Arbeidskraftundersøkelsen Ny statistikkvariabel i tabell 07115 og 07116.
30.05.2018 Økonomisk sosialhjelp Tabellene 11809, 11863, 11870, 11868 og 11869 er erstattet av nye tabeller 12131, 12160, 12201, 12203 og 12204.
29.05.2018 Bruk av IKT i offentlig sektor Tabell 10619 er avsluttet og erstattet med ny tabell 12019.

Tabellene 10584, 09677 og 10858 er erstattet av nye tabeller 12029, 12030 og 12031.

Det er laget nye tabeller: 12032, 12033, 12034, 12036, 12037, 12038, 12039, 12040, 12041 og 12042.

Tabellene 10619, 09669, 09670, 09671 og 09674 er avsluttet.
03.05.2018 Tannhelsetenesta Tabellene 11766, 11767, 11768, 11769, 11770, 11771 og 11775 er erstattet av nye tabeller 11959, 11961, 11985, 12073 og 12074.
23.04.2018 Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
20.04.2018 Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
19.04.2018 Arbeidskraftundersøkelsen Nye kodelister for alder i tabell 07971, 07972 og 09773. Nye statistikkvariabler i tabell 0337 og 0338.
18.04.2018 Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
18.04.2018 Ordreindeks for industri Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
26.03.2018 Fylkesfordelt nasjonalregnskap Tabell 09390 avsluttes og erstattes med ny tabell 11713.
15.03.2018 KOSTRA Alle dagens KOSTRA-tabeller vil bli videreført i denne omgang.
Nye tabeller i ny struktur er publisert som beta med foreløpige tall for 2017.
06.03.2018 Kredittindikator Endret tekst i klassifikasjonsvariabel fra kredittkilde til lånegjeld i tabellene 06718, 11596 og 11598. Ny kode "Verdipapirlån" i tabellene 06718 og 11596.
23.02.2018 Folkemengde og befolkningsendringar Nytt fylke 50 Trøndelag er lagt til i tabellene som inneholder fylkestall.
Nye kommuner er lagt til i alle tabellene som inneholder kommunetall. For Vestfold gjelder dette 0712 Larvik, 0715 Holmestrand og 0729 Færder. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har fått nye kommunenummer med 50 som første to siffer.
19.02.2018 Skatterekneskap Nytt fylke 50 Trøndelag og nye kommunenummer er lagt til i tabell 07022. For Vestfold gjelder dette 0712 Larvik, 0715 Holmestrand og 0729 Færder. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har fått nye kommunenummer med 50 som første to siffer.
15.02.2018 Utenrikshandel med varer Nytt fylke 50 Trøndelag er lagt til i tabellene 08817 og 10482.
Tabellene 08799, 08801, 11008 og 11009 er utvidet med 24 nye varenummer.
08.11.2017 Skattestatistikk for personer Tabellene 04263 og 08780 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11680 og 11681.
01.11.2017 Stortingsvalet Ny kodeliste for valgkretser i tabell 07362.
24.10.2017 Nasjonalregnskap Nye statistikkvariabler i tabell 09175. Lønn og lønnskostnader, sesongjustert.
24.10.2017 Fengslinger Tabellene 10531, 10532, 10533, 10536, 10537, 10538, 10549, 10550, 10551, 10552, 10556, 10557, 10558 og 10559 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (Lovbruddsgruppe og Type lovbrudd fram til 2014) er beholdt som avslutta serier i tabellene.
17.10.2017 Harmonisert konsumprisindeks Statistikkvariablene månadsendring og 12-månadersendring er lagt til i tabell 03700.
27.09.2017 Ofre for anmeldte lovbrudd Tabellene 08631, 08634, 08635, 08636, 08637 og 08638 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (Lovbruddskategori, Lovbruddsgruppe og Type lovbrudd fram til 2014) er beholdt som avslutta serier i tabellene. Tabellene 08639, 08640, 08641, 08642, 08643 og 08644 avsluttes og erstattes med nye tabeller 11624, 11625, 11626, 11627, 11628 og 11629.
26.09.2017 Straffereaksjoner Tabellene 10622, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10650, 10651, 10652, 10654, 10655, 10656, 10657, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636 og 10637 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (Lovbruddskategori, Lovbruddsgruppe og Type lovbrudd fram til 2014) er beholdt som avslutta serier i tabellene.
15.09.2017 Godstransport på kysten Lagt til nye havner i tabell 10916
07.09.2017 Kredittindikatoren K2 Tabellene 06712 og 06713 avsluttes og erstattes av ny tabell 11597. Tabell  06615 avsluttes og erstattes av tabell 11596. Tabellene 06714 og 06715 avsluttes og erstattes av ny tabell 11599. Tabell 06718 er uforandret. Tabell 06715 avsluttes.
07.09.2017 Kredittindikatoren K3 Tabell 07477 avsluttes og erstattes av ny tabell 11598.
17.08.2017 Døde I tabell 08739 har aldersgruppen 'Under 1 år' byttet kode fra 00-01 til 00-00.
14.08.2017 Sysselsatte på korttidsopphold Tabellene 08066 og 08069 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11612 og 11614.
14.08.2017 Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert Tabellene 07285, 08560, 07284, 08434, 09633 og 08435 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11607, 11608, 11609, 11610, 11611 og 11613.
01.08.2017 Sysselsetting, registerbasert Tabellene 11425, 03877, 03333, 07983, 09316 og 11410 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11606, 11615, 11616, 11617, 11618 og 11619.
13.07.2017 Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap Tabell 07694 avsluttes.
28.06.2017 Eigarskap og roller i næringslivet Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
28.06.2017 Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap Nye tabeller 11557 og 11558.
Tabellene 04371, 04372, 10703, 10704, 10705, 10776, 10777 og 10908 avsluttes.
28.06.2017 Produksjon og forbruk av energi, energibalanse Tabellene 09380, 09386, 10950 og 10842 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11561, 11562, 11563 og 11564.
Tabellene 07515, 05494 og 05500 avsluttes.
23.06.2017 Kostnadsindeks for innenriks sjøfart Tabell 08576 avsluttes og erstattes av ny tabell 11585. Ny tabell 11586.
19.06.2017 Utanrikshandel med tenester Tabell 10192 avsluttes og erstattes av ny tabell 11519. Tall for 2015-2016 flyttes fra tabell 10192 til 11519.
07.06.2017 Driftsundersøkelse for sjøfart Tabell 07321 avsluttes og erstattes av ny tabell 11584.
01.06.2017 Gjennomføring i videregående opplæring Nye tabeller: 11552, 11554 og 11576.
Tabellene 08775 og 08813 avsluttes og erstattes av 11592.
Tabell 11261 avsluttes og erstattes av 11588.
24.05.2017 Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen Tabellene 07807, 07808, 07853, 07876 og 07862 er avsluttet.
04.05.2017 Fjernvarme I tabell 04730 er energitype utvidet med verdien 'Memo: Ikke utnyttet avfall'. I tabell 04727 har kode 03 under variabelen fjernvarme endret tekst fra 'Avkjølt mot luft' til 'Memo: Avkjølt mot luft' og flyttet til slutten av lista.
27.04.2017 Gjennomføring i videregående opplæring Tabell 09337 avsluttes.
25.04.2017 Foreldrebetaling i barnehagar Tabellene 04691 og 09573 avsluttes.
25.04.2017 Eigenbetaling i barnehagar, endringstal Tabell 08488 avsluttes.
24.04.2017 Skogavvirkning for salg Tabell 07406 avsluttes og erstattes av ny tabell 11551.
05.04.2017 Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert og Sysselsatte på korttidsopphold Tabell 08434 og 08066 er midlertidig utilgjengelige.
31.03.2017 Sysselsatte på korttidsopphold Tabellene 08070, 08067, 08079, 08065, 08083 og 08068 avsluttes.
24.03.2017 Sysselsetting, registerbasert Tabellene 11396, 03877, 08536, 07979, 11425, 09315, 09316, 03333 og 07983 er foreløpig utilgjengelig i Statistikkbanken i påvente av arbeid med å anonymisere tallene.
21.03.2017 Boforhold, registerbasert Koder for i "alt" lagt til i de fleste klassifikasjonsvariabler. Kjønn lagt til for tabeller 11024, 11031, 11033, 11040, 11042
14.03.2017 Videregående opplæring og annen videregående utdanning Tabell 06481 og 05354 avsluttes.
06.03.2017 Etterforskede lovbrudd Tabell 09405, 09406, 09408, 09409, 09410, 09411, 09416, 09417, 09421, 09423, 09425 og 09426 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (Lovbruddskategori, Lovbruddsgruppe og Type lovbrudd fram til 2014) er beholdt som avslutta serier i tabellene.
Tabell 09422 avsluttes og erstattes med ny tabell 11453.
06.03.2017 Anmeldte lovbrudd Tabellene 08484, 08485, 08486 og 08487 er utvidet med nye klassifiseringer av lovbruddstyper fra 2015. Tidligere brukte klassifiseringer av lovbrudd (lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og type lovbrudd fram til 2014) beholdes som avslutta serier i tabellene.
Tabell 08485 er også utvidet med ny inndeling i politidistrikt fra 2016. Politidistrikt 2002-2015 beholdes som avslutta serie i tabellen.
23.02.2017 Folkemengde og befolkningsendringar Ny kommune, 0710 Sandefjord, er lagt til i alle tabellene som inneholder kommunetall. Standard regionliste er endret til ‘Kommuner 2017-‘.
Valgene ‘Kommuner 2002-‘, ‘Kommuner 1977-‘ samt ‘Kommuner Kyst- /innlandskommuner 2008- er fjernet.
15.02.2017 Utenrikshandel med varer Tabellene 08799, 08801, 11008 og 11009 er utvidet med ca. 400 nye varenummer.
10.02.2017 Konsumprisindeksen Alle de løpende statistikkbanktabellene, som midlertidig har vært tomme , fylles med tall. Arkivtabeller med basisår 1998 eller 1999 beholdes som avslutta serier.
Arkivtabeller med basisår 2014 fjernes, det vil si tabellene 11442, 11443, 11444, 11445. 
Tabellene 11117, 11118, 11119 og 11120 vil heretter kun finnes med basisår 2015.
10.02.2017 Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning Ny kode "Vannforsyning" lagt til i tabeller 07097 og 07098.
01.02.2017 Lønn, alle ansatte Alle tabeller for området ‘Lønn, alle ansatte’ avsluttes og erstattes av nye tabeller 11417- 11423.
26.01.2017 Registrerte arbeidsledige Tabell 11021 avsluttes og erstattes av ny tabell 11393. Ny statistikkvariabel: Registrerte arbeidsledige i prosent.
24.01.2017 Konsumprisindeksen Alle de løpende statistikkbanktabellene får nytt basisår og ny struktur, og tabellene tømmes midlertidig for tall. Seriene med basisår 1998 flyttes til arkivfiler under Avslutta tidsserier.- Tabell 03013 flyttes til 11446
- 03014 til 11450
- 05327 til 11447
- 05335 til 11451
- 06444 til 11448
- 08184 til 11452
- 08981 til 11449
- 11117 til 11442
- 11118 til 11444
- 11119 til 11443
- 11120 til 11445

18.01.2017 Røykevaner Tabell 07695 og 07696 avsluttes og erstattes av nye tabeller 11426 og 11427. Ny klassifikasjonsvariabel "alder"
09.01.2017 Inntekter, personlig næringsdrivende Tabell 11126 avsluttes og erstattes av ny tabell 11428.
09.01.2017 Innenlandske transportytelser Tabell 03983 avsluttes og erstattes av ny tabell 11403.
20.12.2016 Prisindeks for nye boliger Tabell 07562 og 10988 avsluttes og sammenstilles i ny tabell 11386. Inneholder statistikkvariabel prisindeks og summerte boligtyper.
19.12.2016 Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester Tabellene 10255 og 10256 avsluttes og erstattes av 07840.
09.12.2016 Utslipp av klimagasser  Fjernet kode PAH i tabell 08942 og 09290.
09.12.2016 Videregående opplæring og annen videregående utdanning Endret koder for klassifikasjonsvariabelen 'Resultat' i tabell 09336 Fullførte utdanninger i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter elevens kjønn og resultat.
08.12.2016 Elevar i grunnskolen Tabell 03742 avsluttes.
07.12.2016 Skogavvirkning for salg Tabell 03908 avsluttes.
06.12.2016 Befolkning og areal i tettsteder Nye tettsteder for 2016 er lagt til i tabellene 05277 Folkemengde, etter alder og kjønn (T) og 04859 Areal og befolkning i tettsteder (T).
08.12.2016 Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap Tabell 11020: Lagt til flere verdier i lista ‘Hovedtransaksjoner’. Endret lista 'Detaljerte transaksjoner' til 'Detaljerte transaksjoner – Kun ujustert'. Fjernet verdien ‘MEMO: Sparing i 2005-priser’ fra begge listene.
23.11.2016 Eiendomsskatt Tabell 06980: Lagt til statistikkvariabel Kommuner med fritak for fritidsboliger.
19.11.2016 Sal av petroleumsprodukt Fjernet kode 04 Autodiesel, lagt til kode 04b Autodiesel i tabell 11174.
26.10.2016 Gjennomstrømning i videregående opplæring Lagt til ny statistikkvariabel som viser andel elever i tabellene 09262, 09326, 09330 og 09337. I de andre tabellene er statistikkvariabelen andel elever endret fra ingen til en desimal.
18.10.2016 Energibruk i industrien
Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap
Lagt til klassifikasjonsvariabel for næring i tabell 10908.
28.09.2016 Miljøøkonomiske virkemidler Lagt til to nye avgiftstyper: Fiskeriforskningsavgift og Konsesjonsavgift – statlig, i tabell 10646. Fjernet Engangsavgift - beregnet CO2-komponent og Engangsavgift - beregnet NOx-komponent.
23.09.2016 Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger Tabell 10503: Omstrukturert klassifikasjonsvariabelen gruppe til to variabler: populasjon og kjennemerke.
23.09.2016 Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger Tabell 10502: Omstrukturert klassifikasjonsvariablene lavinntekt og gruppe til tre variabler: populasjon, gruppe og kjennemerke.
07.09.2016 Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Lagt til koder P128 Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester, P129 Petroleumsrettet leverandørindustri og P130 Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri.
07.09.2016 Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning Lagt til koder P128 Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester, P129 Petroleumsrettet leverandørindustri og P130 Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
31.08.2016 Årlig nasjonalregnskap Lagt til ny makrostørrelse ‘Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander’ i tabellen 09189 Makroøkonomiske hovedstørrelser.
31.08.2016 Kvartalsvis nasjonalregnskap Lagt til ny makrostørrelse ‘Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander’ i tabellen 09190 Makroøkonomiske hovedstørrelser.
31.08.2016 Verdipapirfond Endret koder for Sum alle utstedersektorer i tabell 09470: Verdipapirfondenes eiendeler, etter utstedersektor.
22.08.2016 Sykefravær Lagt til to nye statistikkvariabler som viser prosentvis endring fra forrige år i tabellene 11177, 11176 og 11122.
24.06.2016 Drosjetransport Tabell 07273 erstattes med tabell 11271.
23.06.2016 Spesialisthelsetjenesten Tabellene 07244, 07245, 09556, 09447, 08221, 07397, 03735, 06923, 03747, 06142, 03749, 06136, 03753, 06473, 03757 er avsluttet.
21.06.2016 Grunnlag for arbeidsgiveravgift Tabellen 08892: Grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor, arbeidsgiveravgiftssone, type arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og næringsgruppe: Lagt til to nye statistikkvariabler: ‘Sektorunntatt aktivitet’ og ‘Godstransport på vei’
21.06.2016 Fritidsbyggområder Fire nye statistikkvariabler i tabell 10329: Fritidsbyggområder, etter størrelse på område.
21.06.2016 Befolkningsframskrivinger Statistikkbanktabellene 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217 og 10218 byttes ut med nye tabeller 11167, 11168, 11169, 11170, 11171, 11172 og 11173 med samme struktur, men ny framskriving per 2016.
17.06.2016 Renter i banker og kredittforetak Endret navn på statistikkvariabler i tabellene 10648: Renter og tilhørende utlånsbeløp, etter utlånstype, sektor og bindingstid, 10738: Renter på nye nedbetalingslån, etter utlånstype, sektor og bindingstid og 10748: Renter på nye boliglån, etter utlånstype, sektor og bindingstid.
15.06.2016 Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner Tabellen 11175: Bygge- og delesaksbehandling. Hovedtall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K) er erstattet av utvidet tabell 11275: Bygge- og delesaksbehandling. Hovedtall og bakgrunnstall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K).
27.05.2016 Innvandrere etter innvandringsgrunn Tabellen 06308: Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innflyttingsår, er erstattet av tabell 07113: Innvandringer, etter innvandringsgrunn, første statsborgerskap og innflyttingsår.
24.05.2016 Drosjetransport Statistikkbanktabellene 07272, 07279 og 07273 er avsluttet.
24.05.2016 Obligasjonar og sertifikat Statistikken er slått sammen med Verdipapirer. Tabellene 09454, 09455, 09456 og 09907 er erstattet av tabellene 11199 og 11198. Tabellene 09908 og 09909 oppdateres ikke mer.
24.05.2016 Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen Statistikken er slått sammen med Verdipapirer. Tabellen 07217 er erstattet av tabell 11229.
27.04.2016 Arbeidskraftundersøkelsen Lagt til en ekstra aldergruppe 20-64 år, samt endret koder for usikkerhetsmål i tabellene 09937 og 09938.
26.04.2016 Energibalanse Lagt til ny kjøpegruppe Industri og bergverksdrift i tabellene 05500 og 05494.
22.04.2016 Fagskoler Utvidet tabell 09400 med ny variabel for varighet.
15.04.2016 Boforhold, levekårsundersøkelsen Byttet arealverdi Sør-Østlandet med Østlandet ellers i tabellene 09820, 09771, 09760 og 09756.
08.04.2016 Areal av land og ferskvatn Nye grunnkretser i tabell 6198: Areal av land og ferskvatn (km²) (G).
05.04.2016 Sal av petroleumsprodukt Tabell 10449 avsluttes og erstattes av ny tabell 11185: Sal av petroleumsprodukt, etter næring (SN2007) og produkt (1 000 liter). Endelege tal (F).
15.03.2016 Småvilt- og rådyrjakt Tabell 3947 erstattet av ny tabell 11183: Felte rådyr, etter alder og kjønn (F).
10.03.2016 Konsumprisindeksen Endret varenummer på nivåene «Undergruppenivå 2» og «Varer og varegrupper» i tabellene 03013: Konsumprisindeks (månedstall) og 3014: Konsumprisindeks (årstall).
09.03.2016 Lønnsindeks Endret sumkode for næring i tabell 07235: Lønnsindekser, industri (2005=100).
04.03.2016 Investeringsindeks for detaljhandel Nye statistikkvariabler med sesongjusterte tall og trend i tabell 07266: Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks.
03.03.2016 Sjøulykker Statistikken er opphørt, og statistikkbanktabellene 06719, 06720, 06721, 09640, 09642, 09643, 09644, 09646, 09647, 09648 og 09650 oppdateres ikke mer.
03.03.2016 Statlige virksomheter, utgifter Statistikken er opphørt, og statistikkbanktabellene 08335, 08822, 08849, 08850, 08851, 08852, 09206 og 09207 oppdateres ikke mer.
03.03.2016 Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land Statistikken er opphørt, og statistikkbanktabellen 04498 oppdateres ikke mer.
19.02.2016 Folkemengde og befolkningsendringar Nye grunnkretser i tabell 04317: Folkemengde, etter grunnkrets (G).
15.02.2016 Utenrikshandel med varer Nye varenummer i tabellene med gruppering etter tolltariffen/HS-nomenklaturen: 08799, 11008, 08810 og 11009.

 

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.

Kontakt