13790_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktbrukk/aar
13790
Halvparten har en IKT-strategi
statistikk
2009-10-28T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
iktbrukk, Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt), informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektronisk saksbehandling, elektronisk kommunikasjon, IKT-strategi, IT-systemer, internettjenester, intranettInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
true

Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)2008

Innhold

Publisert:

Halvparten har en IKT-strategi

Bare halvparten av landets kommuner og fylkeskommuner har en IKT-strategi som er ajourført i løpet av de to siste årene. Blant dem som har en strategi, er bruk av IKT i skolene det punktet som flest har med i sine planer. Om lag halvparten har tatt med universell utforming i sine strategier.

Innhold i IKT-strategiene hos kommunene og fylkeskommunene. 2008. Prosent

Bruk av fri programvare (åpen kildekode) i kommunene og fylkeskommunene. 2008. Prosent

Tre firedeler av fylkene har fri programvare i sin strategi, mens bare halvparten av kommunene har det samme. Dette betyr at bare en av fire av landets kommuner har en oppdatert strategi som sier noe om universell utforming og bruk av fri programvare. Bruk av tjenesteorientert arkitektur er sjelden med i IKT-strategien hos fylkeskommunene, og bare tre har inkludert dette punktet. De fleste har punkter om infrastruktur og sikkerhet.

Mange bruker fri programvare

Alle fylkeskommunene og 69 prosent av landets kommuner benytter nå fri programvare på ett eller flere områder. For kommunene utgjør dette en økning i bruk på om lag 10 prosent sammenlignet med i fjor. Men selv om flere kommuner benytter fri programvare, er økningen i bruk innenfor de enkelte områdene forholdsvis liten. Hos kommunene er fri programvare mest benyttet til pedagogisk bruk i utdanningssektoren. I fylkeskommunene er fri programvare mest utbredt som programvare på egne servere. Bare en av fem kommuner og fylkeskommuner bruker fri programvare som kontorstøtteverktøy på de ansattes arbeidsplasser.

På tross av at bare en av fire kommuner og fylkeskommuner har universell utforming med i sin IKT-strategi, oppgir likevel henholdsvis 63 og 83 prosent at deres nettsider er laget etter retningslinjene til WAI (Web Accessibility Initiative).

Andel av relevante saker som håndteres elektronisk. 2008

Elektronisk saksstyring og elektronisk kommunikasjon

84 prosent av kommunene og 94 prosent av fylkeskommunene benytter elektronisk saksstyring. I snitt håndteres to av tre relevante saker via et slikt system både for kommuner og fylkeskommuner. For kommunene innebærer dette en klar økning fra i fjor, da bare om lag halvparten av sakene ble behandlet via et slikt system.

98 prosent av kommunene oppgir at de har elektronisk kommunikasjon med omverdenen, og i gjennomsnitt foregår omtrent halvparten av all ikke-sensitiv kommunikasjon elektronisk. Alle fylkeskommuner som har besvart spørsmålet, har elektronisk kommunikasjon, og de håndterer i gjennomsnitt 65 prosent av all ikke-sensitiv kommunikasjon på denne måten.

Undersøkelsen om bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene er en del av KOSTRA. I juni 2008 hadde 91 prosent av kommunene og samtlige fylkeskommuner svart på undersøkelsen. Oslo inngår i tallene for kommunene og er ikke tatt med i fylkestallene. Deler av tallmaterialet er publisert per kommune og fylkeskommune i KOSTRA . Tall for tidligere år kan finnes via KOSTRA   og i publikasjonen "Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006"

Tabeller: