33307_not-searchable
/befolkning/statistikker/hushold/hushold
33307
40 prosent av husholdningene består av én person
statistikk
2000-07-06T10:00:00.000Z
Befolkning
no
hushold, HusholdningsstatistikkBarn, familier og husholdninger, Befolkning
true

Husholdningsstatistikk1998

Innhold

Publisert:

40 prosent av husholdningene består av én person

I 1998 var det 2 049 000 husholdninger i Norge. Av disse bestod 829 000, eller 40 prosent av bare én person. Det var flest aleneboende i Oslo der hele 55 prosent av husholdningene bestod av bare én person. Færrest aleneboende var det i Sogn og Fjordane.

Ser vi på hvordan personene fordeler seg i husholdningene, viser resultatene at hver femte person (19 prosent) bor alene. Det er mest vanlig å bo i topersonhusholdninger. I 1998 bodde 26 prosent av alle personer i husholdninger bestående av to personer. Det er også mange personer (22 prosent) som bor i husholdninger bestående av 4 personer. Store husholdninger er relativt sjeldne i Norge i dag. I 1998 var det kun 4 prosent av befolkningen som bodde i en husholdning bestående av seks eller flere medlemmer.

Flest aleneboende i Oslo

Av fylkene finner vi den høyeste andelen enpersonhusholdninger i Oslo. Her bestod 55 prosent av alle husholdningene av bare én person. Dette var betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 40 prosent. Også Finnmark og Hedmark lå over landsgjennomsnittet. Henholdsvis 48 og 44 prosent av alle husholdningene i disse fylkene bestod av kun én person. Lavest andel enpersonhusholdninger fant vi i Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag med 34 prosent.

Når det gjelder husholdninger med barn, er andelen høyest i Akershus og Rogaland og lavest i Oslo. I 1998 var det minst ett hjemmeboende barn under 17 år i 31 prosent av alle husholdningene i Akershus og Rogaland, mens tilsvarende tall for Oslo var 20 prosent. På landsbasis utgjorde husholdninger med barn 27 prosent av alle husholdninger.

Fra 1990 til 1994 har det vært en økning i antall enpersonhusholdninger på vel 120 000. Andelen økte fra 38 til 41 prosent av alle husholdninger. Mye av denne økningen skyldes imidlertid endringer som har funnet sted i husholdningsdefinisjonen i perioden (se "Om statistikken"). Fra 1994 til 1998 ble det knapt 50 000 flere husholdninger. Det har vært små endringer i tallet på enpersonhusholdninger, mens tallet på topersonhusholdninger har hatt en jevn økning i hele perioden 1990 til 1998. For større husholdninger har antallet vært noenlunde stabilt.

Statistikkgrunnlaget

Grunnlaget for statistikken er Statistisk sentralbyrås Inntekts- og formuesundersøkelser for husholdninger . Inntekts- og formuesundersøkelsene er de enkelte år satt sammen av flere utvalgsundersøkelser om levekår.

Opplysninger om husholdningenes sammensetning har vi fått gjennom å intervjue personer i husholdningene. For de personene som en av ulike grunner ikke oppnår intervju med, er husholdningsopplysningene avledet ved hjelp av opplysninger fra familiestatistikken og selvangivelsesstatistikken.

Tabeller: