229239
229239
friartikkel
2015-05-29T10:00:00.000Z
no

31. mai er verdens tobakksfrie dag

Tolv sigaretter om dagen

Publisert:

Stadig færre nordmenn røyker. Men de som fortsatt gjør det, røyker ikke mindre enn tidligere.

Verdens tobakksfrie dag er blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988. Merkedagen ble opprettet av medlemslandene i Verdens helseorganisasjon og het frem til 2007 Verdens røykfrie dag. I 2007 ble navnet endret til Verdens tobakkfrie dag for også å omfatte snus og andre tobakksprodukter.

50-årene: Tre av fire menn røykte

Som i resten av den vestlige verden grep røykingen om seg for alvor i årene etter andre verdenskrig. Rundt 1950 røykte tre av fire voksne menn. På samme tid kom også den første studien som definitivt påviste forbindelsen mellom røyking og lungekreft, da Morton Levin i The Journal of the American Medical Association slo fast at røykere hadde dobbelt så stor risiko for å få lungekreft som ikke-røykere.

Statistisk sentralbyrå (SSB) startet målingene av røykevaner i 1973. Den gang røykte 42 prosent av den voksne befolkningen daglig. Gjennom 1980- og 90-tallet holdt andelen røykere seg i overkant av 30 prosent, mens den i 2004 var nede i 26 prosent. Seneste statistikk fra SSB viser at 13 prosent røykte daglig i 2015.

Tolv sigaretter daglig

Dagens røykere røyker i gjennomsnitt tolv sigaretter hver dag. Det er like mange sigaretter per dag som røykerne på 1980- og 90-tallet røykte, viser tall fra SSB, publisert av Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Siden 1990-tallet er det blitt færre dagligrøykere i alle fylker. Flest røykere finner man i Finnmark. Der er andelen røykere 24 prosent, hvilket er 50 prosent over landsgjennomsnittet.

Svenskene røyker minst

Sverige har den laveste andelen dagligrøykere av de europeiske landene (13 prosent). I gjennomsnitt har andelen som røyker daglig i EU gått ned med 12 prosent i perioden 2002-2012, i henhold til publikasjonen Helsefakta – Norge i verden.

Hellas har den største andelen dagligrøykere i Europa; her røyker 39 prosent av befolkningen. Andre land med mange dagligrøykere er Kroatia og Bulgaria.

Ingen spesiell snus-økning

Til tross for at snus har økt i popularitet de siste årene, har ikke andelen daglige brukere i Norge økt spesielt siden 2012. I 2014 snuste 9 prosent av den voksne norske befolkningen mellom 16 og 74 år daglig. Størst andel snusere er det blant unge menn (23 prosent).

I EU-landene ble snusbruk forbudt i 1992. Sverige fikk imidlertid unntak fra dette forbudet da landet ble EU-medlem i 1995.

Tabeller

Kontakt