442555
442555
friartikkel
2021-01-14T08:00:00.000Z
no

Om årgang 2019 av statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Publisert:

Oppdatert:

Både kommunereform og endringer i rapporteringskravene for brukerdata i IPLOS-KPR får konsekvenser for publiseringen av 2019-tall i statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester.

Nedenfor følger en sammenfatning av de største utfordringene.

IPLOS-KPR

Fra og med 2018-årgangen er det Helsedirektoratet som er ansvarlig for innsamling av IPLOS brukerdata for omsorgstjenesten gjennom sitt KPR-register (Kommunalt pasient- og brukerregister). Før dette var det SSB som sto for innsamling av brukerdata. Mellom 2007 og 2017 skjedde innsamling gjennom IPLOS-systemet på vegne av Helsedirektoratet. Før dette samlet SSB inn brukerdata gjennom skjema, mellom 2000 og 2006 som en del av KOSTRA. Fra og med 2007 inngår IPLOS-dataene som en viktig del i KOSTRA-publiseringen.

Spesielle utfordringer for 2019-årgangen

En del av tallene for 2019 kan være beheftet med feil i enkelte kommuner, noe som kan påvirke tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester. 

Feilene har to hovedårsaker:

 1. Innføring av ny IPLOS-versjon 
 2. Kommunereformen 2020

Begge forholdene kan ha bidratt til at kommunen:

 • registrerte feil
 • unnlot å registrere for enkelttjenester eller deler av populasjonen, f.eks. at én kommune ikke kom med ved sammenslåing
 • kommunen ikke leverte data i det hele tatt for 2019

Ny IPLOS-versjon - 3.7.1

Funksjonell kravspesifikasjon er datert oktober 2019, og innebar en rekke større og mindre endringer i forhold til tidligere versjon, som var brukt siden 2015-årgangen.

Som alltid vil det ta noe tid – ofte flere år – før slike endringer er innarbeidet i samtlige kommuner. Tall som er berørt av endringene må derfor håndteres med varsomhets.

IPLOS-tjenester 2019

Tilgjengelige tjenester og grupperinger i et aktuelt år kan finnes i SSBs klassifiseringssystem:

Inndelingen i Helsedirektoratets kravspesifikasjon er noe modifisert for best tilpasning til KOSTRAs regnskapsfunksjoner.

For 2019 er følgende tjenester/beslutninger aktuelle iht. kravspesifikasjonen:

1   = Praktisk bistand - daglige gjøremål  
2   = Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål  
3   = Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse (BPA)  
4   = Dagaktivitetstilbud  
5   = Matombringing  
6   = Trygghetsalarm  
7   = Avlasting - utenfor institusjon  
8   = Avlasting - i institusjon  
9   = Støttekontakt  
11 = Omsorgsstønad  
12 = Omsorgsbolig Utgår, men erstattes av tjeneste 29 fom. 2019
13 = Annen bolig Utgår, men erstattes av tjeneste 29 fom. 2019
15 = Helsetjenester i hjemmet
 
16 = Re-/habilitering utenfor institusjon utgår fom. 2019
17 = Dagopphold i institusjon  
18 = Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling  
19 = Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering  
20 = Tidsbegrenset opphold - anne  
21 = Langtidsopphold i institusjon  
22 = Nattopphold i institusjon (Gyldig fra 2009)  
23 = Skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner (Gyldig fra 2009)  
24 = Helsehjelp med tvang (Gyldig fra 2009)  
25 = Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold  fom. 2015
26 = Lokaliseringsteknologi (GPS) fom. 2015
27 = Elektronisk medisineringsstøtte fom. 2019
28 = Digitalt tilsyn fom. 2019
29 = Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål
fom. 2019

Hvilke tjenester/beslutninger som inngår i den enkelte tabell er nærmere beskrevet i «Om årgang 2019 av statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester».

De viktigste endringene som berører eksisterende SSB-tabeller

Mange av endringene får ikke direkte følge for SSBs nåværende tabeller. Vi tar her opp de tre med antatt størst påvirkning. Generelt må en uansett være klar over at de fleste 2019-tall basert på IPLOS-KPR kan være beheftet med usikkerhet i varierende grad.

1.       Endret registrering av rehabilitering utenfor institusjon

IPLOS-tjeneste 16 «Rehabilitering utenfor institusjon» ble i 2019 flyttet fra IPLOS-tjeneste til personopplysninger. Dette innebærer at grupperinger som inkluderte denne tjenesten vil bli redusert. I 2018 var det på landsbasis 7 884 brukere som kun hadde denne tjenesten. Nedgang i antall brukere som skyldes at rehabilitering utenfor institusjon ikke lenger er med, er altså ikke feil, men må tas hensyn til når endringer i grupper som tidligere inneholdt denne tjenesten skal analyseres.

2.       Kommunalt disponerte boliger

IPLOS-tjeneste 12 «Omsorgsbolig» og 13 «Annen bolig» ble i 2019 slått sammen til tjeneste 29 «Bolig som kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål». Antall beboere i bolig skal i prinsippet ikke bli berørt, men det viste seg at det her var utfordringer knyttet til å iverksette denne endringen korrekt i fagsystem og ute i kommuner.

3.       Velferdsteknologi

Innføring av to nye IPLOS-tjenester: 27 «Elektronisk medisineringsstøtte» og 28 «Digitalt tilsyn». Sammen med tjeneste 6 «Trygghetsalarm» og 26 «Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS)» vil disse gi økning i antall brukere av velferdsteknologi. I starten er antall brukere med de nye tjenestene lavt, både fordi det tar noe tid å få registrert tjenesten i kommunens fagsystem, og ikke minst er det foreløpig få kommuner som allerede har tilbud om disse tjenestene.

Generelt har det vært ulik praksis i kommunene i å registrere lavterskeltjenester og ikke-lovpålagte tilbud som velferdsteknologi i IPLOS, noe som i seg selv medfører usikre – og ofte for lave - tall.

Kommunereformen

Selv om kommunereformen formelt trådde i kraft fra og med 1.1.2020, og det var kommunestrukturen med 422 kommuner som skulle rapporteres for 2019, viste det seg at en del kommuner hadde store utfordringer med å rapportere på den utgående strukturen, siden sammenslåingene i praksis nødvendigvis måtte skje før årsskiftet. Særlig i de tilfeller ulike fagsystemer skulle slås sammen, var det særlig store problemer. Dette resulterte i at det ikke ble rapportert 2019-tall i det hele tatt for 13 kommuner. Med ett unntak hadde disse kommunene levert 2018-tall, som da ble kopiert til 2019 i SSBs grunnlagsdata.

Mangler og feil i IPLOS-data årgang 2019

Helsedirektoratet beskriver utfordringene for 2019-årgangen i notatet «Informasjon om visningen Kommunalt pasient- og brukerregister - Helse- og omsorgstjenester (IPLOS)», knyttet til deres egen visning av dataene.

1.      Helsedirektoratets omtale av datakvalitet for 2019

Følgende er hentet fra notatets fjerde kapittel: 

Rapportering til KPR for 2019 er påvirket av flere overganger:

1) Kommunesammenslåing:

 1. flere kommuner har ikke rapportert pga. tekniske utfordringer knyttet til sammenslåing.
 2. flere kommuner kunne ikke å rette opp feil i innrapporterte data pga. sammenslåing
 3. flere kommuner mangler tjenestemottakere og/eller kartlegginger pga. bytte av fagsystem midt i 2019-året i forbindelse med kommunesammenslåing.
 4. flere kommuner mangler tjenestemottakere og/eller kartlegginger pga. overganger til nye organisering i forbindelse med kommunesammenslåing.

2) Endring i rapporteringskravene:

 1. Fra 2019 rapporteres rehabilitering utenfor institusjon ikke lenger som tjeneste, men som en kartlegging. I overgangsåret 2019 er tall derfor ikke tilgjengelig på grunn av underrapportering.
 2. Omsorgsbolig og Annen bolig er erstattet med Bolig kommunen disponerer til helse-og omsorgsformål. I overgangen registrerer vi en nedgang på ca. 5 000 mottakere på nasjonalt nivå, sammenlignet med rapportering i 2018. Dette er ikke en reell nedgang, men forårsaket av overgangen i rapportering.

3) Feil knyttet til rapportering av velferdsteknologi

 1. De fleste kommunene med fagsystemet Gerica har rapportert for få mottakere med trygghetsalarmer på grunn av en omlegging i fagsystemet. Dette resulterer i nedgang på ca. 18 000 mottakere av trygghetsalarmer, sammenlignet med rapportering i 2018. Det har vært en økning i antall rapporterte GPS, men økningen er til tross for at mange kommuner med Gerica har rapportert færre en de reelt har.»

2.      Kommuner som mangler innrapportering i 2019

Publiserte IPLOS-brukerdata for 2019 er basert på data SSB har mottatt fra Helsedirektoratets KPR-register pr. 25.5.2020. Følgende kommuner har ikke rapportert 2019-tall, og for de kopieres 2018-tall til 2019-årgangen: 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eidsberg, 0138 Hobøl, 0226 Sørum, 0227 Fet, 1141 Finnøy, 1216 Sveio, 1828 Nesna, 1936 Karlsøy, 5011 Hemne.

1234 Granvin har ikke rapportert verken i 2018 eller 2019, og står blank begge år. I tillegg rapporterer 1151 Utsira rutinemessig sammen med Karmøy.

Om årgang 2019 av statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Kontakt