442555
442555
friartikkel
2021-01-14T08:00:00.000Z
no

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester - årgangsspesifikke bemerkninger

Publisert:

Oppdatert:

Både kommunereform og endringer i rapporteringskravene for brukerdata i IPLOS-KPR får konsekvenser for publiseringen av 2019-tall i statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester.

Nedenfor følger en sammenfatning av de største utfordringene.

04469 Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002-2019 

06969 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og tenestegruppe (F) 2007 – 2019 

06971 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter bistandsbehov  og tenestegruppe (F) 2007 – 2019 

11642 Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) 2009 – 2019

11645 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 – 2019

11643 Timar til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og timebasert teneste (K) 2009 – 2019

11644 Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) 2009 – 2019

09933 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehov (K) 2009 – 2019

12003 Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K)

 

Ovenstående tabeller er for øvrig samlet i Statistikkbanken på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie.  

 

04469 Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002-2019

Spesielt for 2019

Nedgang på rundt 3 500 beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. 61 kommuner med boliger i 2018 hadde ikke registrert boliger i 2019. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

06969 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og tenestegruppe (F) 2007 – 2019

Spesielt for 2019

I gruppen «andre tjenester» inngår «Trygghetsalarm». Her er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke gruppen og totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet.

06971 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter bistandsbehov  og tenestegruppe (F) 2007 – 2019

Spesielt for 2019

I gruppen «andre tjenester» inngår «Trygghetsalarm». Her er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke gruppen og totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet.

11642 Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) 2009 – 2019

Spesielt for 2019

Bolig

Nedgang i antall beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 199 i 2017 til 38 i 2019. For 2018-talet er det ikkje vist tal, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11645 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 – 2019

Spesielt for 2019

Bolig

Nedgang i antall beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

Brukere av hjemmetjenester / rehabilitering utenfor institusjon

Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger registreres som omsorgstjeneste, men som personopplysning.

Brukere med aktiviserings- og servicetjenester / trygghetsalarm

Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11643 Timar til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og timebasert teneste (K) 2009 – 2019         

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse frå 2017 til 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 var for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgangen frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11644 Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) 2009 – 2019

Spesielt for 2019

Trygghetsalarm

For trygghetsalarm er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet, og nedgangen i antall døgn på landsbasis er neppe reell.

Nedgang i døgntallet

Nedgang i døgntallet på landsbasis totalt og for flere av de andre tjenestene er heller ikke nødvendigvis reell, og skyldes sannsynligvis at mange kommuner ikke har fått med alle brukere – særlig som følge av kommunesammenslåinger.

09939 Brukarar av brukarstyrt personleg assistanse, etter alder (K) 2009 – 2019 

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

12003 Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K)   

Spesielt for 2019

Hjemmetjenester

Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger er en omsorgstjeneste brukeren mottar, men et kjennetegn ved brukeren.

Aktiviserings- og servicetjenester

Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.

Kontakt