442562
442562
friartikkel
2021-01-14T08:00:00.000Z
no

Om årgang 2019 av statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Publisert:

Oppdatert:

Både kommunereform og endringer i rapporteringskravene for brukerdata i IPLOS-KPR får konsekvenser for publiseringen av 2019-tall i statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester.

Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av hver enkelt tabell, samt eventuelt særlige utfordringene knyttet til 2019-årgangen.

Innhold i artikkelen

 1. Ovenstående tabeller er for øvrig samlet i Statistikkbanken her.
 2. 04469 Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002-2019
 3. 06969 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og tenestegruppe (F) 2007 – 2019
 4. 06971 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter bistandsbehov  og tenestegruppe (F) 2007 – 2019
 5. 06972 Brukarar av heimetenester per 31.12., etter alder og bistandsbehov (F) 2007 – 2019
 6. 11642 Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) 2009 – 2019
 7. 11645 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 – 2019
 8. 11643 Timar til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og timebasert teneste (K) 2009 – 2019         
 9. 11644 Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) 2009 – 2019
 10. 09933 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehov (K)
 11. 06975 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og husstand (K)
 12. 06967 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter bistandsbehov og husstand (K)
 13. 10135 Brukarar av avlastning utanfor institusjon, etter alder (K) 2009 – 2019
 14. 10137 Brukarar av støttekontakt, etter alder (K) 2009 – 2019
 15. 10138 Brukarar av omsorgsstønad, etter alder (K) 2009 – 2019
 16. 09939 Brukarar av brukarstyrt personleg assistanse, etter alder (K) 2009 – 2019
 17. 12003 Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K)   
 18. Øvrige KOSTRA-tabeller

Ovenstående tabeller er for øvrig samlet i Statistikkbanken her.

04469 Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002-2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall personer som per 31.12. har fått tildelt kommunalt disponert bolig begrunnet i helse- eller omsorgsformål (IPLOS-tjeneste 29 (tom. 2018 IPLOS-tjeneste 12/13). Nærmere beskrivelse i Helsedirektoratets IPLOS-veiledning

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

Spesielt for 2019

Nedgang på rundt 3 500 beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. 61 kommuner med boliger i 2018 hadde ikke registrert boliger i 2019. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

06969 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og tenestegruppe (F) 2007 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt én eller flere helse- eller omsorgstjenester ved enkeltvedtak. Hver bruker telles kun 1 gang selv om en mottar flere tjenester samtidig. 

Tabellen er til dels en fortsettelse av tidsserier helt tilbake til 1985 – brukere av hjemmetjenester og beboere i institusjon. Etter hvert som det kommer stadig flere tjenester, har en valgt å opprettholde de opprinnelige tidsseriene i størst mulig grad, og heller legge de nye tjenestene i sekkeposten «Andre tenester til heimebuande».

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (fylke som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tjenestegrupper:
Tenester i alt, etter tenestegruppe (Talet på unike brukarar innan kvar gruppe)  
Berre praktisk hjelp Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester* inntreffer:  
  1 Praktisk bistand: daglege gjeremål
  2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
  3 Praktisk bistand: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
   
Berre helseteneste i heimen  15 Helsetenester i heimen
   
Både praktisk hjelp og helseteneste i heimen Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer:  
  1 Praktisk bistand - daglege gjeremål
  2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
  3  Praktisk bistand - brukarstyrt - personleg assistanse (BPA)
  (og) 15 Helsetenester i heimen
   
Tidsavgrensa opphald i institusjon Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer: 
  8 Avlasting - i institusjon
  18 Tidsavgrensa opphald - utredning/behandling
  19 Tidsavgrensa opphald - rehabilitering/habilitering
  20 Tidsavgrensa opphald - anna
Langtidsopphald i institusjon 21 Langtidsopphald i institusjon
   
Andre tenester til heimebuande Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer:  
(dersom ingen av tenestene over) 4 Dagsenter/dagtilbod
  5 Matombringing
  6 Tryggingsalarm
  7 Avlasting - utanfor institusjon/bustad
  9 Støttekontakt
  11 Omsorgsstønad
  12 Omsorgs bustad g (t.o.m. 2018)
  13 Annan bustad (t.o.m. 2018)
  16 Re-/habilitering utanfor institusjon (t.o.m. 2018)
  17 Dagopphald i institusjon
  22 Nattopphald i institusjon (f.o.m. 2009)
  29 Bustad som kommunen disponerer for helse- og omsorgsføremål (f.o.m. 2019)

* Tall for tjenestenavn angir IPLOS-tjenestenummer fra funksjonell kravspesifikasjon, avsnitt 3.3.4.2.

Begrepsavklaringer

Institusjon

Som «institusjon» regnes helse- og omsorgsinstitusjon etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, dvs.:

 • sykehjem
 • aldershjem
 • barnebolig, herunder avlastningsbolig
 • institusjoner med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige

Hovedtyngden vil gjelde sykehjem, herunder rehabiliteringsinstitusjoner med døgnopphold.  

Spesielt for 2019

I gruppen «andre tjenester» inngår «Trygghetsalarm». Her er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke gruppen og totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet.

06971 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter bistandsbehov  og tenestegruppe (F) 2007 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt én eller flere helse- eller omsorgstjenester ved enkeltvedtak. Hver bruker telles kun 1 gang selv om en mottar flere tjenester samtidig.

Tabellen er til dels en fortsettelse av tidsserier helt tilbake til 1985 – brukere av hjemmetjenester og beboere i institusjon. Etter hvert som det kommer stadig flere tjenester, har en valgt å opprettholde de opprinnelige tidsseriene i størst mulig grad, og heller legge de nye tjenestene i sekkeposten «Andre tenester til heimebuande».

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (fylke som mest detaljerte nivå)
 • Tjenestegrupper:

Tenester i alt, etter tenestegruppe (Talet på unike brukarar innan kvar gruppe)  
Berre praktisk hjelp Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester* inntreffer:  
  1 Praktisk bistand: daglege gjeremål
  2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
  3 Praktisk bistand: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
   
Berre helseteneste i heimen  15 Helsetenester i heimen
   
Både praktisk hjelp og helseteneste i heimen Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer:  
  1 Praktisk bistand - daglege gjeremål
  2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
  3  Praktisk bistand - brukarstyrt - personleg assistanse (BPA)
  (og) 15 Helsetenester i heimen
   
Tidsavgrensa opphald i institusjon Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer: 
  8 Avlasting - i institusjon
  18 Tidsavgrensa opphald - utredning/behandling
  19 Tidsavgrensa opphald - rehabilitering/habilitering
  20 Tidsavgrensa opphald - anna
Langtidsopphald i institusjon 21 Langtidsopphald i institusjon
   
Andre tenester til heimebuande Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer:  
(dersom ingen av tenestene over) 4 Dagsenter/dagtilbod
  5 Matombringing
  6 Tryggingsalarm
  7 Avlasting - utanfor institusjon/bustad
  9 Støttekontakt
  11 Omsorgsstønad
  12 Omsorgs bustad g (t.o.m. 2018)
  13 Annan bustad (t.o.m. 2018)
  16 Re-/habilitering utanfor institusjon (t.o.m. 2018)
  17 Dagopphald i institusjon
  22 Nattopphald i institusjon (f.o.m. 2009)
  29 Bustad som kommunen disponerer for helse- og omsorgsføremål (f.o.m. 2019)

* Tall for tjenestenavn angir IPLOS-tjenestenummer fra funksjonell kravspesifikasjon, avsnitt 3.3.4.2.

 • Bistandsbehov

I IPLOS er det nå totalt 20 ulike funksjoner som skal bedømmes, se kravspesifikasjon v3.7.1, avsnitt 3.3.3. Disse skal gis følgende verdier:

1 = Utgjør ingen problem/utfordring
2 = Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp
3 = Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp
4 = Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp
5 = Fullt bistands-/assistansebehov/helsehjelp
9 = Ikke relevant

Variablene «syn» og «hørsel» har annen kategorisering enn de som er listet over.

Det er viktig å merke seg at vurderingen skal skje slik situasjonen oppleves for den enkelte bruker (medvirkning fra bruker eller pårørende der det er mulig), og ut i fra tjenestetildeling gjeldende på registreringstidspunktet. Helsedirektoratets veileder gir utdypende informasjon om funksjonsvariablene og funksjonsvurdering.

Vurdering anbefales minst to ganger i året. Dermed skal det kunne være mulig å følge utviklingen i funksjonsnivå for den enkelte.

De fleste av disse funksjonene inngår i en indeks utviklet av Helsedirektoratet og SSB, med følgende verdier:

 • Noe/avgrenset bistandsbehov
 • Middels til stort bistandsbehov
 • Omfattende bistandsbehov
 • Uoppgitt bistandsbehov

For beskrivelse av beregning av indeksen for bistandsbehov, se vedlegg A i: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017.

Begrepsavklaringer

Institusjon

Som «institusjon» regnes helse- og omsorgsinstitusjon etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, dvs.:

 • sykehjem
 • aldershjem
 • barnebolig, herunder avlastningsbolig
 • institusjoner med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige

Hovedtyngden vil gjelde sykehjem, herunder rehabiliteringsinstitusjoner med døgnopphold.

Spesielt for 2019

I gruppen «andre tjenester» inngår «Trygghetsalarm». Her er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke gruppen og totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet.

06972 Brukarar av heimetenester per 31.12., etter alder og bistandsbehov (F) 2007 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt én eller flere hjemmetjenester ved enkeltvedtak:

1 Praktisk bistand - daglege gjeremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
3  Praktisk bistand - brukarstyrt - personleg assistanse (BPA)
15 Helsetenester i heimen

Hver bruker telles kun 1 gang selv om en mottar flere tjenester samtidig.

Tabellen er til dels en fortsettelse av tidsserier helt tilbake til 1985 – brukere av hjemmetjenester.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (fylke som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Bistandsbehov

I IPLOS er det nå totalt 20 ulike funksjoner som skal bedømmes, se kravspesifikasjon v3.7.1, avsnitt 3.3.3. Disse skal gis følgende verdier:

1 = Utgjør ingen problem/utfordring
2 = Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp
3 = Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp
4 = Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp
5 = Fullt bistands-/assistansebehov/helsehjelp
9 = Ikke relevant

Variablene «syn» og «hørsel» har annen kategorisering enn de som er listet over.

Det er viktig å merke seg at vurderingen skal skje slik situasjonen oppleves for den enkelte bruker (medvirkning fra bruker eller pårørende der det er mulig), og ut i fra tjenestetildeling gjeldende på registreringstidspunktet. Helsedirektoratets veileder gir utdypende informasjon om funksjonsvariablene og funksjonsvurdering.

Vurdering anbefales minst to ganger i året. Dermed skal det kunne være mulig å følge utviklingen i funksjonsnivå for den enkelte.

De fleste av disse funksjonene inngår i en indeks utviklet av Helsedirektoratet og SSB, med følgende verdier:

 • Noe/avgrenset bistandsbehov
 • Middels til stort bistandsbehov
 • Omfattende bistandsbehov
 • Uoppgitt bistandsbehov

For beskrivelse av beregning av indeksen for bistandsbehov, se vedlegg A i: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017

11642 Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

 • Brukarar av omsorgstenester

Antall brukere som gjennom året har en eller flere påbegynte helse- eller omsorgstjenester (tjeneste kan ha begynt før 1.1.). Brukere telles 1 gang for hver tjeneste som er mottatt i løpet av året. Brukere som i løpet av året får flere vedtak om samme tjeneste telles kun 1 gang for denne tjenesten.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tenestetype (tjenester iht. IPLOS kravspesifikasjon for aktuell årgang, avsnitt 3.3.4.2)

Unike brukere

Unike brukere telles bare 1 gang, uansett hvor mange tjenester vedkommende har i løpet av året. Antallet vil dermed være langt lavere enn summen av de enkelte tjenester.

Spesielt for 2019

Bolig

Nedgang i antall beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 199 i 2017 til 38 i 2019. For 2018-talet er det ikkje vist tal, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11645 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

 • Brukarar av omsorgstenester

Antall brukere som har aktiv helse- eller omsorgstjeneste per 31.12. Brukere telles 1 gang for hver tjeneste.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (bydel i Oslo som mest detaljerte nivå)
 • Alder

I tabell 11645 klassifiseres tjenesten «Avlasting i institusjon» som rullerende og ikke-rullerende. En liten del av rapporterte tjenester er ikke registrert med verdi på «rullerende» og kommer derfor ikke med i opptellingen i denne tabellen.

 • Tjenestegruppe

Brukere med mer enn én tjeneste innen samme gruppe telles kun én gang innenfor gruppen.

Definisjon av tjenestegruppe for aktuell årgang:: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/223/varianter/1275

For 2019:

Hjemmetjenester

1 Praktisk bistand: daglige gjøremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
3 Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistanse
7 Avlastning - utenfor institusjon
11 Omsorgsstønad
15 Helsetjenester i hjemmet

Institusjonstjenester

8 Avlastning - i institusjon
17 Dagopphold i institusjon
18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
20 Tidsbegrenset opphold - annet
21 Langtidsopphold i institusjon
22 Nattopphold i institusjon
25 Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Aktivisering- og servicetjenester

4 Dagaktivitetstilbud
5 Matombringing
9 Støttekontakt

 

Spesielt for 2019

Bolig

Nedgang i antall beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

Brukere av hjemmetjenester / rehabilitering utenfor institusjon

Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger registreres som omsorgstjeneste, men som personopplysning.

Brukere med aktiviserings- og servicetjenester / trygghetsalarm

Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11643 Timar til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og timebasert teneste (K) 2009 – 2019         

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

 • Timar

Antall timer som er tildelt brukere som gjennom året har en eller flere aktive helse- eller omsorgstjenester.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tenestetype (tjenester iht. IPLOS kravspesifikasjon for aktuell årgang, avsnitt 3.3.4.2)

Følgende tjenester med timetildeling er inkludert:

01 Praktisk hjelp: daglege gjeremål
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
04 Dagaktivitetstilbod
07 Avlasting - utanfor institusjon
08.1 Avlasting i institusjon- rullerande
09 Støttekontakt
11 Omsorgsstønad
15 Helsetenester i heimen
17 Dagopphald i institusjon
22 Nattopphald i institusjon

Spesielt for 2019

Nedgang i timetallet

Nedgang i timetallet på landsbasis totalt og for flere tjenester er neppe reell, og skyldes sannsynligvis at mange kommuner ikke har fått med alle brukere – særlig som følge av kommunesammenslåinger.

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse frå 2017 til 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 var for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgangen frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11644 Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

 • Døgn

Antall døgn som er tildelt brukere som gjennom året har en eller flere aktive helse- eller omsorgstjenester.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tenestetype (tjenester iht. IPLOS kravspesifikasjon for aktuell årgang, avsnitt 3.3.4.2)

Følgende tjenester med døgnavregning er inkludert:

8.2 Avlasting i institusjon - ikkje rullerande
18 Tidsavgrensa opphald - utreiing/behandling
19 Tidsavgrensa opphald - habilitering/rehabilitering
20 Tidsavgrensa opphald - anna
21 Langtidsopphald i institusjon
25 Kommunal øyeblikkeleg hjelp - døgnopphald
05 Matombringing
06 Tryggleiksalarm
26 Varslings- og lokaliseringsteknologi
27 Elektronisk medisineringsstøtte
28 Digitalt tilsyn

 

Begrepsavklaringer

Institusjon

Som «institusjon» regnes helse- og omsorgsinstitusjon etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, dvs.:

 • sykehjem
 • aldershjem
 • barnebolig, herunder avlastningsbolig
 • institusjoner med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige
 • kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold

Hovedtyngden vil gjelde sykehjem, herunder rehabiliteringsinstitusjoner med døgnopphold.

Kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold

Som helse- og omsorgsinstitusjon regnes også tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold. I IPLOS skal det imidlertid registreres kun avgjørelse om opphold. Vanlig vedtaksbehandling er mindre aktuelt, og det er kun brukere som allerede har vedtak om andre helse- og omsorgstjenester og således allerede er registrert i fagsystemet som skal registreres med tjeneste 25 kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold. Også fordi dette gjerne er interkommunalt tilbud - og en dermed ikke nødvendigvis har tilgang til samarbeidende kommuners fagsystem - er registrering av denne tjenesten i IPLOS utfordrende og mangelfull.

Spesielt for 2019

Trygghetsalarm

For trygghetsalarm er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet, og nedgangen i antall døgn på landsbasis er neppe reell.

Nedgang i døgntallet

Nedgang i døgntallet på landsbasis totalt og for flere av de andre tjenestene er heller ikke nødvendigvis reell, og skyldes sannsynligvis at mange kommuner ikke har fått med alle brukere – særlig som følge av kommunesammenslåinger.

09933 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehov (K)

Om tabellen:

Statistikkvariabel

 • Gjennomsnittleg tal på timar i veka (store kommunar)
  – for brukarar med følgjande heimetenester pr. 31.12.:
01 Praktisk hjelp: daglege gjeremål
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
15 Helsetenester i heimen

Klassifiseringsvariabler

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Bistandsbehov

I IPLOS er det nå totalt 20 ulike funksjoner som skal bedømmes, se kravspesifikasjon v3.7.1, avsnitt 3.3.3. Disse skal gis følgende verdier:

1 = Utgjør ingen problem/utfordring
2 = Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp
3 = Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp
4 = Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp
5 = Fullt bistands-/assistansebehov/helsehjelp
9 = Ikke relevant

Variablene «syn» og «hørsel» har annen kategorisering enn de som er listet over.

Det er viktig å merke seg at vurderingen skal skje slik situasjonen oppleves for den enkelte bruker (medvirkning fra bruker eller pårørende der det er mulig), og ut i fra tjenestetildeling gjeldende på registreringstidspunktet. Helsedirektoratets veileder gir utdypende informasjon om funksjonsvariablene og funksjonsvurdering.

Vurdering anbefales minst to ganger i året. Dermed skal det kunne være mulig å følge utviklingen i funksjonsnivå for den enkelte.

De fleste av disse funksjonene inngår i en indeks utviklet av Helsedirektoratet og SSB, med følgende verdier:

 • Noe/avgrenset bistandsbehov
 • Middels til stort bistandsbehov
 • Omfattende bistandsbehov
 • Uoppgitt bistandsbehov

For beskrivelse av beregning av indeksen for bistandsbehov, se vedlegg A i: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017.

06975 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og husstand (K)

Om tabellen:

Statistikkvariabel

 • Gjennomsnittleg tal på timar i veka
  – for brukarar med følgjande heimetenester pr. 31.12.:
01 Praktisk hjelp: daglege gjeremål
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
15 Helsetenester i heimen

Klassifiseringsvariabler

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • husstand

Tall for «Husstand» hentes fra IPLOS personopplysninger, og har følgende kategorier:

 • I alt
 • Bur åleine
 • Bur saman med andre
 • Uoppgitt

06967 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter bistandsbehov og husstand (K)

Om tabellen:

Statistikkvariabel

 • Gjennomsnittleg tal på timar i veka
  – for brukarar med følgjande heimetenester pr. 31.12.:
01 Praktisk hjelp: daglege gjeremål
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
15 Helsetenester i heimen

Klassifiseringsvariabler

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • husstand

Tall for «Husstand» hentes fra IPLOS personopplysninger , og har følgende kategorier:

 • I alt
 • Bur åleine
 • Bur saman med andre
 • Uoppgitt
 • Bistandsbehov

I IPLOS er det nå totalt 20 ulike funksjoner som skal bedømmes, se kravspesifikasjon v3.7.1, avsnitt 3.3.3. Disse skal gis følgende verdier:

1 = Utgjør ingen problem/utfordring

2 = Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp

3 = Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp

4 = Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp

5 = Fullt bistands-/assistansebehov/helsehjelp

9 = Ikke relevant

Variablene «syn» og «hørsel» har annen kategorisering enn de som er listet over.

Det er viktig å merke seg at vurderingen skal skje slik situasjonen oppleves for den enkelte bruker (medvirkning fra bruker eller pårørende der det er mulig), og ut i fra tjenestetildeling gjeldende på registreringstidspunktet. Helsedirektoratets veileder gir utdypende informasjon om funksjonsvariablene og funksjonsvurdering.

Vurdering anbefales minst to ganger i året. Dermed skal det kunne være mulig å følge utviklingen i funksjonsnivå for den enkelte.

De fleste av disse funksjonene inngår i en indeks utviklet av Helsedirektoratet og SSB, med følgende verdier:

 • Noe/avgrenset bistandsbehov
 • Middels til stort bistandsbehov
 • Omfattende bistandsbehov
 • Uoppgitt bistandsbehov

For beskrivelse av beregning av indeksen for bistandsbehov, se vedlegg A i: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017.

10135 Brukarar av avlastning utanfor institusjon, etter alder (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt IPLOS-tjeneste 7 Avlastning utenfor institusjon.

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

10137 Brukarar av støttekontakt, etter alder (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt IPLOS-tjeneste 9 Støttekontakt.

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

10138 Brukarar av omsorgsstønad, etter alder (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt IPLOS-tjeneste 11 Omsorgsstønad.

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

09939 Brukarar av brukarstyrt personleg assistanse, etter alder (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt IPLOS-tjeneste 3 Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

12003 Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K)   

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har aktiv IPLOS-tjeneste.

Dersom en bruker mottar flere tjenester, telles vedkommende bare én gang i hver tjenestegruppe.

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tjenestegruppe

Definisjon for aktuell årgang: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/223/varianter/1275

For 2019: 

Hjemmetjenester

1 Praktisk bistand: daglige gjøremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
3 Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistanse
7 Avlastning - utenfor institusjon
11 Omsorgsstønad
15 Helsetjenester i hjemmet

 Institusjonstjenester

8 Avlastning - i institusjon
17 Dagopphold i institusjon
18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
20 Tidsbegrenset opphold - annet
21 Langtidsopphold i institusjon
22 Nattopphold i institusjon
25 Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Aktivisering- og servicetjenester

4 Dagaktivitetstilbud
5 Matombringing
9 Støttekontakt

Spesielt for 2019

Hjemmetjenester

Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger er en omsorgstjeneste brukeren mottar, men et kjennetegn ved brukeren.

Aktiviserings- og servicetjenester

Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.

Øvrige KOSTRA-tabeller

I KOSTRA for øvrig er de enkelte tabellene dokumentert med lenke fra tabellen, f.eks. for

Kontakt