442562
442562
friartikkel
2021-01-14T08:00:00.000Z
no

Om statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Publisert:

Oppdatert:

Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av hver enkelt tabell.

Innhold i artikkelen

 1. Ovenstående tabeller er for øvrig samlet i Statistikkbanken her.
 2. 04469 Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002-2019
 3. 06969 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og tenestegruppe (F) 2007 – 2019
 4. 06971Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter bistandsbehov  og tenestegruppe (F) 2007 – 2019
 5. 06972Brukarar av heimetenester per 31.12., etter alder og bistandsbehov (F) 2007 – 2019
 6. 11642 Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) 2009 – 2019
 7. 11645Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 – 2019
 8.  11643 Timar til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og timebasert teneste (K) 2009 – 2019         
 9. 11644Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) 2009 – 2019
 10. 09933Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehov (K)
 11. 06975 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og husstand (K)
 12. 06967 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter bistandsbehov og husstand (K)
 13. 10135 Brukarar av avlastning utanfor institusjon, etter alder (K) 2009 – 2019
 14. 10137 Brukarar av støttekontakt, etter alder (K) 2009 – 2019
 15. 10138 Brukarar av omsorgsstønad, etter alder (K) 2009 – 2019
 16. 09939 Brukarar av brukarstyrt personleg assistanse, etter alder (K) 2009 – 2019
 17. 12003Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K)   
 18. Øvrige KOSTRA-tabeller

Ovenstående tabeller er for øvrig samlet i Statistikkbanken her.

04469 Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002-2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall personer som per 31.12. har fått tildelt kommunalt disponert bolig begrunnet i helse- eller omsorgsformål (IPLOS-tjeneste 29 (tom. 2018 IPLOS-tjeneste 12/13). Nærmere beskrivelse i Helsedirektoratets IPLOS-veiledning

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

06969 Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og tenestegruppe (F) 2007 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt én eller flere helse- eller omsorgstjenester ved enkeltvedtak. Hver bruker telles kun 1 gang selv om en mottar flere tjenester samtidig. 

Tabellen er til dels en fortsettelse av tidsserier helt tilbake til 1985 – brukere av hjemmetjenester og beboere i institusjon. Etter hvert som det kommer stadig flere tjenester, har en valgt å opprettholde de opprinnelige tidsseriene i størst mulig grad, og heller legge de nye tjenestene i sekkeposten «Andre tenester til heimebuande».

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (fylke som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tjenestegrupper:
Tenester i alt, etter tenestegruppe (Talet på unike brukarar innan kvar gruppe)  
Berre praktisk hjelp Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester* inntreffer:  
  1 Praktisk bistand: daglege gjeremål
  2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
  3 Praktisk bistand: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
   
Berre helseteneste i heimen  15 Helsetenester i heimen
   
Både praktisk hjelp og helseteneste i heimen Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer:  
  1 Praktisk bistand - daglege gjeremål
  2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
  3  Praktisk bistand - brukarstyrt - personleg assistanse (BPA)
  (og) 15 Helsetenester i heimen
   
Tidsavgrensa opphald i institusjon Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer: 
  8 Avlasting - i institusjon
  18 Tidsavgrensa opphald - utredning/behandling
  19 Tidsavgrensa opphald - rehabilitering/habilitering
  20 Tidsavgrensa opphald - anna
Langtidsopphald i institusjon 21 Langtidsopphald i institusjon
   
Andre tenester til heimebuande Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer:  
(dersom ingen av tenestene over) 4 Dagsenter/dagtilbod
  5 Matombringing
  6 Tryggingsalarm
  7 Avlasting - utanfor institusjon/bustad
  9 Støttekontakt
  11 Omsorgsstønad
  12 Omsorgs bustad g (t.o.m. 2018)
  13 Annan bustad (t.o.m. 2018)
  16 Re-/habilitering utanfor institusjon (t.o.m. 2018)
  17 Dagopphald i institusjon
  22 Nattopphald i institusjon (f.o.m. 2009)
  29 Bustad som kommunen disponerer for helse- og omsorgsføremål (f.o.m. 2019)

* Tall for tjenestenavn angir IPLOS-tjenestenummer fra funksjonell kravspesifikasjon, avsnitt 3.3.4.2.

Begrepsavklaringer

Institusjon

Som «institusjon» regnes helse- og omsorgsinstitusjon etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, dvs.:

 • sykehjem
 • aldershjem
 • barnebolig, herunder avlastningsbolig
 • institusjoner med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige

Hovedtyngden vil gjelde sykehjem, herunder rehabiliteringsinstitusjoner med døgnopphold.  

06971Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter bistandsbehov  og tenestegruppe (F) 2007 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt én eller flere helse- eller omsorgstjenester ved enkeltvedtak. Hver bruker telles kun 1 gang selv om en mottar flere tjenester samtidig.

Tabellen er til dels en fortsettelse av tidsserier helt tilbake til 1985 – brukere av hjemmetjenester og beboere i institusjon. Etter hvert som det kommer stadig flere tjenester, har en valgt å opprettholde de opprinnelige tidsseriene i størst mulig grad, og heller legge de nye tjenestene i sekkeposten «Andre tenester til heimebuande».

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (fylke som mest detaljerte nivå)
 • Tjenestegrupper:
Tenester i alt, etter tenestegruppe (Talet på unike brukarar innan kvar gruppe)  
Berre praktisk hjelp Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester* inntreffer:  
  1 Praktisk bistand: daglege gjeremål
  2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
  3 Praktisk bistand: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
   
Berre helseteneste i heimen  15 Helsetenester i heimen
   
Både praktisk hjelp og helseteneste i heimen Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer:  
  1 Praktisk bistand - daglege gjeremål
  2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
  3  Praktisk bistand - brukarstyrt - personleg assistanse (BPA)
  (og) 15 Helsetenester i heimen
   
Tidsavgrensa opphald i institusjon Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer: 
  8 Avlasting - i institusjon
  18 Tidsavgrensa opphald - utredning/behandling
  19 Tidsavgrensa opphald - rehabilitering/habilitering
  20 Tidsavgrensa opphald - anna
Langtidsopphald i institusjon 21 Langtidsopphald i institusjon
   
Andre tenester til heimebuande Når ein eller fleire av følgjande IPLOS tenester inntreffer:  
(dersom ingen av tenestene over) 4 Dagsenter/dagtilbod
  5 Matombringing
  6 Tryggingsalarm
  7 Avlasting - utanfor institusjon/bustad
  9 Støttekontakt
  11 Omsorgsstønad
  12 Omsorgs bustad g (t.o.m. 2018)
  13 Annan bustad (t.o.m. 2018)
  16 Re-/habilitering utanfor institusjon (t.o.m. 2018)
  17 Dagopphald i institusjon
  22 Nattopphald i institusjon (f.o.m. 2009)
  29 Bustad som kommunen disponerer for helse- og omsorgsføremål (f.o.m. 2019)

* Tall for tjenestenavn angir IPLOS-tjenestenummer fra funksjonell kravspesifikasjon, avsnitt 3.3.4.2.

 • Bistandsbehov

I IPLOS er det nå totalt 20 ulike funksjoner som skal bedømmes, se kravspesifikasjon v3.7.1, avsnitt 3.3.3. Disse skal gis følgende verdier:

1 = Utgjør ingen problem/utfordring
2 = Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp
3 = Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp
4 = Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp
5 = Fullt bistands-/assistansebehov/helsehjelp
9 = Ikke relevant

Variablene «syn» og «hørsel» har annen kategorisering enn de som er listet over.

Det er viktig å merke seg at vurderingen skal skje slik situasjonen oppleves for den enkelte bruker (medvirkning fra bruker eller pårørende der det er mulig), og ut i fra tjenestetildeling gjeldende på registreringstidspunktet. Helsedirektoratets veileder gir utdypende informasjon om funksjonsvariablene og funksjonsvurdering.

Vurdering anbefales minst to ganger i året. Dermed skal det kunne være mulig å følge utviklingen i funksjonsnivå for den enkelte.

De fleste av disse funksjonene inngår i en indeks utviklet av Helsedirektoratet og SSB, med følgende verdier:

 • Noe/avgrenset bistandsbehov
 • Middels til stort bistandsbehov
 • Omfattende bistandsbehov
 • Uoppgitt bistandsbehov

For beskrivelse av beregning av indeksen for bistandsbehov, se vedlegg A i: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017.

Begrepsavklaringer

Institusjon

Som «institusjon» regnes helse- og omsorgsinstitusjon etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, dvs.:

 • sykehjem
 • aldershjem
 • barnebolig, herunder avlastningsbolig
 • institusjoner med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige

Hovedtyngden vil gjelde sykehjem, herunder rehabiliteringsinstitusjoner med døgnopphold.

06972Brukarar av heimetenester per 31.12., etter alder og bistandsbehov (F) 2007 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt én eller flere hjemmetjenester ved enkeltvedtak:

1 Praktisk bistand - daglege gjeremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglege gjeremål
3  Praktisk bistand - brukarstyrt - personleg assistanse (BPA)
15 Helsetenester i heimen

Hver bruker telles kun 1 gang selv om en mottar flere tjenester samtidig.

Tabellen er til dels en fortsettelse av tidsserier helt tilbake til 1985 – brukere av hjemmetjenester.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (fylke som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Bistandsbehov

I IPLOS er det nå totalt 20 ulike funksjoner som skal bedømmes, se kravspesifikasjon v3.7.1, avsnitt 3.3.3. Disse skal gis følgende verdier:

1 = Utgjør ingen problem/utfordring
2 = Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp
3 = Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp
4 = Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp
5 = Fullt bistands-/assistansebehov/helsehjelp
9 = Ikke relevant

Variablene «syn» og «hørsel» har annen kategorisering enn de som er listet over.

Det er viktig å merke seg at vurderingen skal skje slik situasjonen oppleves for den enkelte bruker (medvirkning fra bruker eller pårørende der det er mulig), og ut i fra tjenestetildeling gjeldende på registreringstidspunktet. Helsedirektoratets veileder gir utdypende informasjon om funksjonsvariablene og funksjonsvurdering.

Vurdering anbefales minst to ganger i året. Dermed skal det kunne være mulig å følge utviklingen i funksjonsnivå for den enkelte.

De fleste av disse funksjonene inngår i en indeks utviklet av Helsedirektoratet og SSB, med følgende verdier:

 • Noe/avgrenset bistandsbehov
 • Middels til stort bistandsbehov
 • Omfattende bistandsbehov
 • Uoppgitt bistandsbehov

For beskrivelse av beregning av indeksen for bistandsbehov, se vedlegg A i: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017

11642 Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

 • Brukarar av omsorgstenester

Antall brukere som gjennom året har en eller flere påbegynte helse- eller omsorgstjenester (tjeneste kan ha begynt før 1.1.). Brukere telles 1 gang for hver tjeneste som er mottatt i løpet av året. Brukere som i løpet av året får flere vedtak om samme tjeneste telles kun 1 gang for denne tjenesten.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tenestetype (tjenester iht. IPLOS kravspesifikasjon for aktuell årgang, avsnitt 3.3.4.2)

Unike brukere

Unike brukere telles bare 1 gang, uansett hvor mange tjenester vedkommende har i løpet av året. Antallet vil dermed være langt lavere enn summen av de enkelte tjenester.

11645Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

 • Brukarar av omsorgstenester

Antall brukere som har aktiv helse- eller omsorgstjeneste per 31.12. Brukere telles 1 gang for hver tjeneste.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (bydel i Oslo som mest detaljerte nivå)
 • Alder

I tabell 11645 klassifiseres tjenesten «Avlasting i institusjon» som rullerende og ikke-rullerende. En liten del av rapporterte tjenester er ikke registrert med verdi på «rullerende» og kommer derfor ikke med i opptellingen i denne tabellen.

 • Tjenestegruppe

Brukere med mer enn én tjeneste innen samme gruppe telles kun én gang innenfor gruppen.

Definisjonen viser tjenestegruppene som brukes i SSB. Helsedirektoratet kan benytte andre grupperinger på grunn av nye tjenester som implementeres eller endres i forskjellige årganger.

Hjemmetjenester

1 Praktisk bistand: daglige gjøremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
3 Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistanse
7 Avlastning - utenfor institusjon
11 Omsorgsstønad
15 Helsetjenester i hjemmet
16 Re-/habilitering utenfor institusjon (t.o.m. 2018)

Institusjonstjenester

8 Avlastning - i institusjon
17 Dagopphold i institusjon
18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
20 Tidsbegrenset opphold - annet
21 Langtidsopphold i institusjon
22 Nattopphold i institusjon
25 Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Aktivisering- og servicetjenester

4 Dagaktivitetstilbud
5 Matombringing
6 Trygghetsalarm
9 Støttekontakt
26 Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS)

 11643 Timar til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og timebasert teneste (K) 2009 – 2019         

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

 • Timar

Antall timer som er tildelt brukere som gjennom året har en eller flere aktive helse- eller omsorgstjenester.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tenestetype (tjenester iht. IPLOS kravspesifikasjon for aktuell årgang, avsnitt 3.3.4.2)

Følgende tjenester med timetildeling er inkludert:

01 Praktisk hjelp: daglege gjeremål
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
04 Dagaktivitetstilbod
07 Avlasting - utanfor institusjon
08.1 Avlasting i institusjon- rullerande
09 Støttekontakt
11 Omsorgsstønad
15 Helsetenester i heimen
17 Dagopphald i institusjon
22 Nattopphald i institusjon

11644Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

 • Døgn

Antall døgn som er tildelt brukere som gjennom året har en eller flere aktive helse- eller omsorgstjenester.

Klassifiseringsvariabler:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tenestetype (tjenester iht. IPLOS kravspesifikasjon for aktuell årgang, avsnitt 3.3.4.2)

Følgende tjenester med døgnavregning er inkludert:

8.2 Avlasting i institusjon - ikkje rullerande
18 Tidsavgrensa opphald - utreiing/behandling
19 Tidsavgrensa opphald - habilitering/rehabilitering
20 Tidsavgrensa opphald - anna
21 Langtidsopphald i institusjon
25 Kommunal øyeblikkeleg hjelp - døgnopphald
05 Matombringing
06 Tryggleiksalarm
26 Varslings- og lokaliseringsteknologi
27 Elektronisk medisineringsstøtte
28 Digitalt tilsyn

Begrepsavklaringer

Institusjon

Som «institusjon» regnes helse- og omsorgsinstitusjon etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, dvs.:

 • sykehjem
 • aldershjem
 • barnebolig, herunder avlastningsbolig
 • institusjoner med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige
 • kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold

Hovedtyngden vil gjelde sykehjem, herunder rehabiliteringsinstitusjoner med døgnopphold.

Kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold

Som helse- og omsorgsinstitusjon regnes også tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold. I IPLOS skal det imidlertid registreres kun avgjørelse om opphold. Vanlig vedtaksbehandling er mindre aktuelt, og det er kun brukere som allerede har vedtak om andre helse- og omsorgstjenester og således allerede er registrert i fagsystemet som skal registreres med tjeneste 25 kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold. Også fordi dette gjerne er interkommunalt tilbud - og en dermed ikke nødvendigvis har tilgang til samarbeidende kommuners fagsystem - er registrering av denne tjenesten i IPLOS utfordrende og mangelfull.

09933Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehov (K)

Om tabellen:

Statistikkvariabel

 • Gjennomsnittleg tal på timar i veka (store kommunar)
  – for brukarar med følgjande heimetenester pr. 31.12.:
01 Praktisk hjelp: daglege gjeremål
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
15 Helsetenester i heimen

Klassifiseringsvariabler

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Bistandsbehov

I IPLOS er det nå totalt 20 ulike funksjoner som skal bedømmes, se kravspesifikasjon v3.7.1, avsnitt 3.3.3. Disse skal gis følgende verdier:

1 = Utgjør ingen problem/utfordring
2 = Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp
3 = Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp
4 = Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp
5 = Fullt bistands-/assistansebehov/helsehjelp
9 = Ikke relevant

Variablene «syn» og «hørsel» har annen kategorisering enn de som er listet over.

Det er viktig å merke seg at vurderingen skal skje slik situasjonen oppleves for den enkelte bruker (medvirkning fra bruker eller pårørende der det er mulig), og ut i fra tjenestetildeling gjeldende på registreringstidspunktet. Helsedirektoratets veileder gir utdypende informasjon om funksjonsvariablene og funksjonsvurdering.

Vurdering anbefales minst to ganger i året. Dermed skal det kunne være mulig å følge utviklingen i funksjonsnivå for den enkelte.

De fleste av disse funksjonene inngår i en indeks utviklet av Helsedirektoratet og SSB, med følgende verdier:

 • Noe/avgrenset bistandsbehov
 • Middels til stort bistandsbehov
 • Omfattende bistandsbehov
 • Uoppgitt bistandsbehov

For beskrivelse av beregning av indeksen for bistandsbehov, se vedlegg A i: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017.

06975 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og husstand (K)

Om tabellen:

Statistikkvariabel

 • Gjennomsnittleg tal på timar i veka
  – for brukarar med følgjande heimetenester pr. 31.12.:
01 Praktisk hjelp: daglege gjeremål
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
15 Helsetenester i heimen

Klassifiseringsvariabler

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • husstand

Tall for «Husstand» hentes fra IPLOS personopplysninger, og har følgende kategorier:

 • I alt
 • Bur åleine
 • Bur saman med andre
 • Uoppgitt

06967 Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter bistandsbehov og husstand (K)

Om tabellen:

Statistikkvariabel

 • Gjennomsnittleg tal på timar i veka
  – for brukarar med følgjande heimetenester pr. 31.12.:
01 Praktisk hjelp: daglege gjeremål
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
15 Helsetenester i heimen

Klassifiseringsvariabler

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • husstand

Tall for «Husstand» hentes fra IPLOS personopplysninger , og har følgende kategorier:

 • I alt
 • Bur åleine
 • Bur saman med andre
 • Uoppgitt
 • Bistandsbehov

I IPLOS er det nå totalt 20 ulike funksjoner som skal bedømmes, se kravspesifikasjon v3.7.1, avsnitt 3.3.3. Disse skal gis følgende verdier:

1 = Utgjør ingen problem/utfordring

2 = Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp

3 = Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp

4 = Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp

5 = Fullt bistands-/assistansebehov/helsehjelp

9 = Ikke relevant

Variablene «syn» og «hørsel» har annen kategorisering enn de som er listet over.

Det er viktig å merke seg at vurderingen skal skje slik situasjonen oppleves for den enkelte bruker (medvirkning fra bruker eller pårørende der det er mulig), og ut i fra tjenestetildeling gjeldende på registreringstidspunktet. Helsedirektoratets veileder gir utdypende informasjon om funksjonsvariablene og funksjonsvurdering.

Vurdering anbefales minst to ganger i året. Dermed skal det kunne være mulig å følge utviklingen i funksjonsnivå for den enkelte.

De fleste av disse funksjonene inngår i en indeks utviklet av Helsedirektoratet og SSB, med følgende verdier:

 • Noe/avgrenset bistandsbehov
 • Middels til stort bistandsbehov
 • Omfattende bistandsbehov
 • Uoppgitt bistandsbehov

For beskrivelse av beregning av indeksen for bistandsbehov, se vedlegg A i: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017.

10135 Brukarar av avlastning utanfor institusjon, etter alder (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt IPLOS-tjeneste 7 Avlastning utenfor institusjon.

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

10137 Brukarar av støttekontakt, etter alder (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt IPLOS-tjeneste 9 Støttekontakt.

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

10138 Brukarar av omsorgsstønad, etter alder (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt IPLOS-tjeneste 11 Omsorgsstønad.

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

09939 Brukarar av brukarstyrt personleg assistanse, etter alder (K) 2009 – 2019

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har fått tildelt IPLOS-tjeneste 3 Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder

12003Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K)   

Om tabellen:

Statistikkvariabel:

Antall brukere som per 31.12. har aktiv IPLOS-tjeneste.

Dersom en bruker mottar flere tjenester, telles vedkommende bare én gang i hver tjenestegruppe.

Klassifiseringsvariabel:

 • Region (kommune som mest detaljerte nivå)
 • Alder
 • Tjenestegruppe

Definisjonen viser tjenestegruppene som brukes i SSB. Helsedirektoratet kan benytte andre grupperinger på grunn av nye tjenester som implementeres eller endres i forskjellige årganger.

Hjemmetjenester

1 Praktisk bistand: daglige gjøremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
3 Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistanse
7 Avlastning - utenfor institusjon
11 Omsorgsstønad
15 Helsetjenester i hjemmet
16 Re-/habilitering utenfor institusjon (t.o.m. 2018)

 Institusjonstjenester

8 Avlastning - i institusjon
17 Dagopphold i institusjon
18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
20 Tidsbegrenset opphold - annet
21 Langtidsopphold i institusjon
22 Nattopphold i institusjon
25 Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Aktivisering- og servicetjenester

4 Dagaktivitetstilbud
5 Matombringing
6 Trygghetsalarm
9 Støttekontakt
26 Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS)

 

Øvrige KOSTRA-tabeller

I KOSTRA for øvrig er de enkelte tabellene dokumentert med lenke fra tabellen, f.eks. for

Kontakt