115781
115781
forskning
2013-05-28T13:43:00.000Z
no

Prosjekt

Skatteberegningsmodellen LOTTE

Skatteberegningsmodellen LOTTE består av modellen LOTTE-Skatt for beregning av direkte skatter, LOTTE-Konsum for beregning av fordelingsvirkninger av endringer i indirekte skatter og LOTTE-Arbeid som tar hensyn til at arbeidstilbudet også endres ved endringer i skattereglene.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Runa Nesbakken
Oppdragsgiver

Finansdepartementet

Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Skatteberegningsmodellen LOTTE er en viktig del av modellapparatet som Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå har tilrettelagt for Finansdepartementet og Stortinget i deres arbeid med utformingen av den økonomiske politikken.

Modellen LOTTE-Skatt benyttes til å simulere de umiddelbare, direkte effektene på skatteproveny og inntektsfordeling av endringer i inntekts- og formuesskatt for hver person, uten atferdseffekter. Modellen brukes både av Finansdepartementet og av opposisjonspartiene på Stortinget ved deres utarbeidelse av sine alternative statsbudsjett. Datagrunnlaget til modellen er basert på informasjon fra selvangivelser for alle personer bosatt i Norge, med registerinformasjon koblet til. I modellen benyttes data for et representativt utvalg på ti prosent for det siste året som en har data tilgjengelig for. Dataene for grunnlagsåret framføres til senere år ved hjelp av framføringsfaktorer.

Hovedformålet med modellen LOTTE-Konsum er å beskrive fordelingseffekter av endringer i den indirekte beskatningen, dvs. endringer i merverdiavgift og særavgifter. Datagrunnlaget er det samme som i LOTTE-Skatt, men er utvidet med (syntetiske) budsjettandeler. Budsjettandelene er basert på konsum av ulike varer i makro samt estimeringer av Engel-funksjoner med data fra Forbruksundersøkelsen, der demografiske variable som antall voksne og antall barn inngår som forklaringsvariable.

LOTTE-Skatt forutsetter at personer ikke kan endre sin tilpasning av arbeid og forbruk som følge av skatteendringene. Det har derfor vært viktig å utvikle en mikroøkonometrisk simuleringsmodell som kunne predikere arbeidstilbudseffekter av endringer i personskatter. Dette har resultert i mikrosimuleringsmodellen LOTTE-Arbeid. Modellen LOTTE-Arbeid gir dermed også anslag på endringen i skatteprovenyet når en tar hensyn til at arbeidstilbudet endres ved endringer i skattereglene. Resultater fra LOTTE-Arbeid reflekterer kompleksiteten i skattesystemet og at det er heterogenitet i atferdsresponsen mellom personer. LOTTE-Arbeid er basert på estimeringer av en beslutningsmodell for arbeidstid for lønnstakere i alderen 26 til 62 år med data fra 1997. Det er tidkrevende å kjøre modellen, og den benyttes derfor bare til spesielt utvalgte analyser.

For bedriftsbeskatningsmodellen LOTTE-AS, se forskningsfeltet bedriftsbeskatning .

Publisert forskning

Kontakt