126339
126339
forskning
2013-06-27T15:09:00.000Z
no

Prosjekt

Virkninger av bedriftsnedbemanning

Hva skjer med lønnsmottakere som opplever bedriftsnedbemanning? Og påvirkes også deres ektefelle og barn av bedriftsnedbemanningen? I dette prosjektet belyser vi disse spørsmålene ved hjelp av individdata fra SSB (særlig FD-trygd) over hele befolkningen fra midten av 1990 tallet og fram til i dag.

Prosjektdetaljer

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektperiode
01.01.2004 - 31.12.2010
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Vi finner negative effekter av nedbemanning, både for den ansatte selv og hans/hennes familie. Personer som opplever nedleggelse blir for eksempel i større grad uføretrygdet og får lavere framtidig inntekt. For menn som opplever nedleggelse, øker også sannsynligheten for skilsmisse, og mennenes barn gjør det dårligere på skolen. Vi benytter videre data til å drøfte hva som kan være viktige mekanismer bak resultatene.

Den viktigste metoden som benyttes sammenlikner utfall (etter 2000) for lønnsmottakere som jobbet i en bedrift i 1995 som senere nedlegger med utfall (etter 2000) for lønnsmottakere som jobbet i en bedrift i 1995 som ikke nedbemanner. Dersom forskjellen i utfall mellom disse to gruppene skal kunne tolkes som en kausaleffekt, må gruppene i en viss forstand være sammenliknbare. I artiklene legger vi stor vekt på å undersøke holdbarheten av denne forutsetningen.

Publisert forskning