115675
115675
forskning
2013-05-28T11:15:00.000Z
no

Prosjekt

Fanget i behandling: Effekter av fravær fra arbeidsplassen på langtidssysselsettingen

Formålet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om effekter på langtids-sysselsettingen av ventetid for spesialisthelsetjenester. Resultater fra prosjektet vil kunne belyse hvilke grupper som i særlig grad bør følges opp etter lang ventetid for å unngå at deres tilknytning til arbeidslivet svekkes permanent. Studien benytter avidentifiserte data med personsensitive opplysningene om helseforhold.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Kjetil Telle
Samarbeidspartnere
Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus
Prosjektperiode
01.03.2012 - 31.12.2015
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Lang ventetid for noen typer behandling i spesialisthelsetjenesten er bekymringsfullt av flere grunner. Lang ventetid kan påvirke prognosen av behandlingen, og lang ventetid er dyrt for velferdsstaten når mange pasienter er sykemeldte i ventetiden. Prosjektet vil studere en mulig tredje bekymring: Svekker lang ventetid arbeidstakerens langsiktige arbeidsmarkedstilknytning? Dersom en person ikke er i stand til å arbeide mens han venter på behandling, så kan lang ventetid svekke hans humankapital eller karrieremuligheter. Studien bruker ventelistedata fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) og registerdata for hele befolkningen fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og den benytter derfor avidentifiserte personsensitive opplysninger om helseforhold for alle pasienter i arbeidsfør alder som har vært til behandling ved SUS siden 2000. Prosjektet vil søke å skille effekten av jobbfraværet per se fra mulige effekter av ventetiden på behandlingsprognosen.

Kontakt