125946
125946
forskning
2013-06-26T13:39:00.000Z
no

Prosjekt

Evaluering av arbeidsmarkedssatsning

Prosjektet er et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet og Frischsenteret om en langtidsevaluering av Aetat/NAVs satsning på særskilte tiltak for sosialhjelpsmottakere.

Prosjektdetaljer

Samarbeidspartnere
Arbeidsforskningsinstituttet, Frischsenteret
Oppdragsgiver
Arbeids- og inkluderings departementet
Prosjektperiode
01.08.2008 - 01.11.2009
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak for utvalgte målgrupper har vært ett av hovedtiltakene med utgangspunkt i Stortingsmelding nr 6 (2002-2003) Tiltaksplan mot fattigdom, og den ble videreført i regjeringens "Handlingsplan mot fattigdom".

Evaluering har som formål å avklare hvorvidt tiltakssatsingen bidrar til at målgruppen kommer raskere - og i større utstrekning - over i en meningsfylt aktivitet som gir forbedret evne til å forsørge seg selv. Overganger til ordinær sysselsetting vil stå i fokus, men vi vil også se på utfall som utdanning, uføretrygd, fortsatt sosialhjelp, samt evt reduksjon av kriminalitet. Analysene vil benytte forløpsmodeller der målgruppens tilknytning til arbeidsmarkedet, trygdesystemet og utdanningsinstitusjoner blir fulgt måned for måned basert på data fra SSBs forløpsdatabase FD-Trygd.

Publisert forskning

Kontakt