115742
115742
forskning
2013-05-28T12:52:00.000Z
no

Prosjekt

KVARTS: en makroøkonomisk modell for norsk økonomi

KVARTS er en makroøkonometrisk modell for norsk økonomi som benyttes til framskrivninger og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt. KVARTS er utviklet i Statistisk sentralbyrå og er et resultat av mange års forskningsinnsats. Utviklingen av modellen er et løpende forskningsprosjekt og finansieres i hovedsak av Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Oppdragsgiver

Finansdepartementet

Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

KVARTS er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Modellen benyttes til framskrivninger og politikkanalyser for sentrale størrelser i økonomien, blant annet i forbindelse med Statistisk sentralbyrås kvartalsvise konjunkturanalyser av norsk økonomi (publiseres i Økonomiske analyser og av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. SSB benytter også modellen til forskningsprosjekter, og i noen grad til beregninger for ulike offentlige og private oppdragsgivere.

KVARTS er en disaggregert modell som skiller mellom om lag 45 produkter og 30 næringer. I tillegg inneholder modellen en svært detaljert beskrivelse av hvordan innretningen av finanspolitikken påvirker utviklingen i offentlige finanser og kapasitetsutnyttingen i økonomien. Modellen baserer seg på nasjonalregnskapets begrepsapparat og definisjonssammenhenger. Spesielt benytter modellen kryssløpssammenhenger som knytter tilgang og anvendelse av produktene til ulike aktiviteter i økonomien, slik som produksjon og bruk av produkter til produktinnsats og forbruk. Samtidig inneholder KVARTS økonometriske likninger som beskriver hvordan aktørene i (deler av) økonomien tenderer til å oppføre seg. Bestemmelsen av parametere i økonometriske atferdsrelasjoner er basert på historiske tidsserier fra nasjonalregnskapet, økonomisk teori og økonometriske metoder.

KVARTS er i stor grad sammenfallende med førløperen MODAG. Den viktigste forskjellen mellom de to modellene er at KVARTS regner på kvartalsvise data, mens MODAG regnet på årlige data. En beskrivelse av MODAG vil imidlertid i hovedsak også være gyldig for KVARTS.

Teknisk dokumentasjon

Brasch, T. von, Å. Cappelen and A. S. Kristjansson (2020): KVARTS - modelling of the Consumer Price Index

Kjelsrud, A. og J. Prestmo (2017): Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen i makromodellen KVARTS

Sparrman, V. (2016): Lønnsrelasjoner i KVARTS og MODAG etter hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014,

Kolsrud, D. (2013): Reestimering av importandeler i kvartalsmodellen KVARTS.

Jansen, E. og V. Nygård (2013): Konsumfordelingssystemet i KVARTS og MODAG

Gjelsvik, M., J. Prestmo og V. Sparrman (2013): Arbeidstilbudet i KVARTS og MODAG

Gjelsvik, M., R. Nymoen og V. Sparrman (2013): Lønnsrelasjoner i KVARTS og MODAG

Hungnes, H. (2013): Dokumentasjon av økonometriske faktoretterspørselsrelasjoner i KVARTS og MODAG

Benedictow, A. (2012): Norsk eksport i KVARTS og MODAG

Hungnes, H. (2012): Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/artikler/fiscal-policy-macroeconomic-performance-and-industry-structure-in-a-small-open-economy/_/attachment/inline/1714ff5d-a2d5-4033-bef0-59e534e6d89f:552ca0f1e678da99cf993e8f4a4ce948a3056697/DP984_web.pdf

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/hvorfor-spriker-boligprisindeksene-til-eiendom-norge-og-ssb-2018-7

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/80213/PhD-Boug-2020.pdf?sequence=1

Andre publikasjoner

2021

Bjertnæs, G., T. von Brasch, Å. Cappelen, S.Holden, E. Holmøy, O. Slettebø, P. Sletten og J. Zhulanova (2021): COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle, Rapporter 2021/13

Boug, P., H. Hungnes and K. Takamitsu (2021): The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective, Discussion Papers 964, Statistics Norway.

Boug, P., Å. Cappelen, E. S. Jansen and A. R. Swensen (2021): The consumption Euler equation or the Keynesian consumption function?Oxford Bulletin of Economics and Statistics

Boug, P. (2021): Exact and inexact decompositions of trade price indicesEmpirical Economics

Brasch, T. von, Å. Cappelen, H. Hungnes and T. Skjerpen (2021): Modeling R&D spillovers to productivity: The effects of tax policy, Economic Modelling

Cappelen, Å., S. Glomsrød, L. Lindholt, K. E. Rosendahl og T. Wei (2021): Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy, Rapporter 2021/07

2020

Helliesen, M.K., H. Hungnes and T. Skjerpen (2020): Revisions in the Norwegian National Accounts -Accuracy, unbiasedness and efficiency in preliminary figures, Discussion Papers 924, Statistics Norway.

Hungnes, H. (2020): Equal predictability test for multi-step-ahead system forecasts invariant to linear transformations. Discussion Papers 931, Statistics Norway.

Hungnes, H. (2020): Predicting the exchange rate path - The importance of using up-to-date observations in the forecasts, Discussion Papers 934, Statistics Norway.

​​​​​​​Benedictow, A. and R. Hammersland (2020): A financial accelerator in the business sector of a macro-econometric model of a small open economy, Economic Systems

Berg, O. T. von Brasch, Å. Cappelen, M. B. Holm, A. Raknerud, H. Tretvoll og T. C. Vigtel​​​​​​​ (2020): Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget, Rapporter 2020/32

Brasch, T. von, Å. Cappelen, H. Hungnes og J. Ouren (2020): Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen, Rapporter 2020/14

Cappelen, Å. and T. Eika (2020): Immigration and the Dutch disease A counterfactual analysis of the Norwegian resource boom 2004-2013Open Economies Review

Gjelsvik, M.L, R. Nymoen and V. Sparrman (2020): Cointegration and Structure in Norwegian Wage–Price DynamicsEconometrics

Hungnes, H. og L. S. Stambøl (2020): Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2019, Rapporter 2020/10

2019

Brasch, T. von, H. Hungnes og B. Strøm «Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017», Rapporter 2019/37

2018

Brasch, T. von, Gjelsvik, M.L. and Sparrman, V. (2018): Deunionization and job polarization – a macroeconomic model analysis for a small open economy. Economic Systems Research. https://doi.org/10.1080/09535314.2018.1468738

Boug, P. og Brasch, T. von (2018): Aaberge bommer i omtalen av prognosevirksomheten i SSB. Debattartikkel. Samfunnsøkonomen nr. 4 2018.

Brasch, T. von, H. Hungnes og B. Strøm (2018): Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2015. Rapporter 2018/18

Cappelen, Å. (2018): Inntektspolitikken og Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, Samfunnsøkonomen nr. 1 2018

Hungnes, H. og L. S. Stambøl (2018): Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra november 2017. Rapporter 2018/10.

2017

Benedictow, A. and P. Boug (2017): Calculating the real return on a Sovereign wealth fundCanadian Journal of Economics

Boug, P., Å. Cappelen and A.R. Swensen (2017). Inflation dynamics in a small open economyScandinavian Journal of Economics

Bårdsen, G., Kolsrud, D. & Nymoen, R. (2017): Forecast robustness in macro econometric modelsJournal of Forecasting

Holden, S. and V. Sparrman (2017). Does government purchases affect unemployment? Scandinavian Journal of Economics

Kolsrud, D. (2017). Mismatch in the Norwegian labour market 2003-2013: Did immigrants make a difference? Social Indicators Research

2016

Brasch, T. von (2016): Identifying the sector bias of technical change. Empirical Economics. 50, 595-621.

Brasch, T. von (2016): The import price index with trade barriers: theory and evidence. Empirical Economics, doi:10.1007/s00181-015-1064-2

Holden. S. og V. Sparrman (2016): Do government purchases affect unemployment?, Scandinavian Journal of Economics (forthcoming)

Eika, T. og R. Hammersland (2016): Hvordan stimulere arbeidsmarkedet på kort sikt? Kortsiktige virkninger av tre finanspolitiske motkonjunkturtiltak, Økonomiske analyser 2/2016, Statistisk sentralbyrå.

Hungnes, H. D. Kolsrud og B. Strøm (2016): Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi: Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2013, Rapporter 17/2016, Statistisk sentralbyrå.

2015

Cappelen, Å., T. Skjerpen og M. Tønnesen (2015): Forecasting Immigration in Official Population Projections Using an Econometric ModelInternational Migration Review, 49(4), 945-980.

Kolsrud, D. og R. Nymoen (2015): Heuristic versus formal dynamics of the wage- and price curve model of equilibrium unemploymentJournal of Economic Studies, 42, 186-206.

Nymoen, R. og V. Sparrman (2015): Equilibrium Unemployment Dynamics in a Panel of OECD Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 77, 164-190.

Eika, T. (2015): En dyster økonomisk framtid? Beregninger fram til 2022 som illustrerer betydningen av alternative forløp for den internasjonale økonomiske utviklingen, Rapporter 2015/46, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T., H. Hungnes og L.S. Stambøl (2015): Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2014, Rapporter 2015/10, Statistisk sentralbyrå.

Prestmo, J.B., B. Strøm og H. K. Midsem (2015): Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi, Rapporter 8/2015, Statistisk sentralbyrå.

2014

Cappelen, Å. og T. Skjerpen (2014): The Effect on Immigration of Changes in Regulations and Policies: A Case Study, Journal of Common Market Studies, 52, 810-825.

Hammersland, R. og C. B. Træe (2014): The financial accelerator and the real economy: A small macroeconometric model for Norway with financial frictions, Economic Modelling, 36, 517-537.

Hungnes, H. (2014): Testing for co-nonlinearity, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, DOI: 10.1515/snde-2013-0092

Kolsrud, D. og R. Nymoen (2014): Macroeconomic stability or cycles? The role of the wage-price spiral, Australian Economic Papers, 53, 41-68.

Cappelen, Å., T. Eika, og J.B. Prestmo (2014): Virkninger på norsk økonomi av et kraftig fall i oljeprisen, Økonomiske analyser 3/2014, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T. (2014): SSBs inflasjonsprognoser, Økonomiske analyser 5/2014, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T. (2014): KPI, inflasjonsstabilitet og realøkonomi, Økonomiske analyser 5/2014, Statistisk sentralbyrå.

2013

Anundsen, A.K. og E.S. Jansen (2013): Self-reinforcing effects between housing prices and creditJournal of Housing Economics 22, 192-212

Benedictow, A. og P. Boug (2013) : Trade liberalisation and exchange rate pass-through: the case of textiles and wearing apparels, Empirical Economics, 45, 757-788.

Boug, P., Å. Cappelen og T. Eika (2013) : Exchange rate pass-through in a small open economy: the importance of the distribution sector, Open Economies Review, 24, 853-879.

Jansen, E. S. (2013): Wealth effects on consumption in financial crises: the case of NorwayEmpirical Economics 45, 873-904.

Anundsen, A.K. og E. S. Jansen (2013): Boligpris- og kredittvekst forsterker hverandre, Økonomiske analyser 5/2013, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T. (2013): Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer: beregninger med den makroøkonomiske modeller MODAG

Gjelsvik, M. (2013): The Demand for Labour by Education A Sectoral Model of the Norwegian Economy

Eika, T. og M. S. Martinussen (2013): Virkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003-2012.

Cappelen, Å., T. Eika og J. B. Prestmo: Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse. Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

 

For eldre publikasjoner se her:

https://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/modag-kvarts/publiserte-artikler-av-relevans-for-modag-og-kvarts-modellene

Eldre dokumentasjon av modellen:

MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august 2008 [SØS 111, desember 2008] [pdf-fil]

MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi [Oppdatert april 2005]