115719
115719
forskning
2013-05-28T12:29:00.000Z
no

Prosjekt

Konjunkturtendensene

Det publiseres fire konjunkturrapporter hvert år. Konjunkturene beskrives gjerne ved nivået og endringene i størrelser som BNP Fastlands-Norge, husholdningenes konsum, investeringene i næringslivet, arbeidsledighet, konsumprisindeksen og gjennomsnittslønningene.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Thomas von Brasch
Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

I konjunkturrapportene beskrives og analyseres den siste utviklingen i norske og internasjonal økonomi og utsiktene framover (normalt 3-4 år framover). Prognosene utarbeides med hjelp av SSBs makroøkonometriske modell KVARTS som også brukes til å analysere den historiske utviklingen. I egne spesialanalyser analyseres aktuelle problemstillinger og/eller usikkerheten illustreres ved beregninger med alternative forutsetninger på forhold som ikke bestemmes i modellen.

Konjunkturrapportene presenteres fire ganger i året på en pressekonferanse i SSB. Årets første rapport er en integrert del (kapittel 1 og 2) av ”Økonomisk Utsyn over året som gikk” som publiseres som det første nummer av tidsskriftet Økonomiske analyser hvert år. De tre andre rapportene publiseres under headingen ”Konjunkturtendensene” i Økonomiske analysers 3. 4. og 6. nummer hvert år.

I Økonomisk utsyn over året som gikk, utvides konjunkturrapporten med noen faste poster: Det gis en oversikt og vurdering av hvordan prognosene gitt for dette året på ulike tidspunkt har truffet den faktiske utviklingen slik den fremstår i de første offisielle Nasjonalregnskapstallene for hele dette året. Vi ser videre på våre prognoser i et lenger perspektiv og studerer i hvilken grad vi gjør systematiske feil og hvordan våre prognoser bedres jo nærmere man kommer utløpet av prognoseåret. Usikkerheten rundt våre punktanslag illustreres videre med utgangspunkt i tidligere prognosefeil.

Konjunkturtendensene

Tidsskriftet økonomiske analyser

Nøkkeltall konjunkturer

Kontakt