115760
115760
forskning
2013-05-28T13:25:00.000Z
no

Prosjekt

Olje- og gassmarkedene mot 2050

Målet med prosjektet er å studere utviklingen i olje- og gassmarkedene, inkludert hvordan endrede rammebetingelser påvirker disse markedene.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Knut Einar Rosendahl
Samarbeidspartnere
Frisch, UiS, Noragric, FNI, University of Maryland
Oppdragsgiver
NFR (PETROSAM)
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2015
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet har en rekke delprosjekter med fokus på ulike sider ved olje- og gassmarkedene. Ulike metoder anvendes, slik som teoretiske analyser, numeriske simuleringsmodeller og økonometriske metoder.

• En ny dynamisk modell for oljemarkedet er under utvikling. Denne skal brukes til å analyse hvordan markedet kan tenkes utvikle seg og hvordan endrede rammebetingelser kan påvirke oljepriser, markedsandeler etc.

• Sammenhengen mellom oljeprisen og oljeriggrater analyseres for å forstå i hvilken grad endringer i oljeprisen slår ut på endrede oljeriggrater. Her brukes et omfattende datamateriale i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

• Gassmarkedet i Europa påvirkes i stor grad av gasstilbudet fra Russland, og ved hjelp av en ny dynamisk modell analyseres hvordan gassreservene i Russland og andre land påvirker utvinningstempoet for gass og dernest gassmarkedet i Europa. Virkninger av et eventuelt gasskartell på internasjonale gassmarkeder blir også analysert, ved bruk av en global gassmodell, i samarbeid med University of Maryland og FNI.

• I et eget Ph.D prosjekt analyseres forholdet mellom utvinning av fossile brensler, klimapolitikk, teknologiutvikling og usikkerhet.

• Ulike typer klima- og energipolitikk kan påvirke oljemarkedet på forskjellige måter, ikke minst fordi oljemarkedet er preget av markedsmakt (OPEC). Ved hjelp av teoretiske og numeriske analyseres undersøkes både pris- og kvantumseffekter av ulike typer virkemidler. Dette er et samarbeid med Frischsenteret.

• Tilbudet av biodrivstoff vil blant annet avhenge av potensialet for og kostnader ved produksjon av biodrivstoff. I tillegg til å studere dette tilbudet i samarbeid med Noragric, analyseres effekter på oljemarkedet av å innfase biodrivstoff.

Publisert forskning