115756
115756
forskning
2013-05-28T13:15:00.000Z
no

Prosjekt

Multiple virkemidler

Standard økonomisk teori gir klare anbefalinger med hensyn til hvilke virkemidler man skal bruke for å korrigere for markedssvikt overfor energimarkeder og miljøproblemer. Samtidig er det mange andre hensyn som spiller inn i praktisk politikk, for eksempel næringshensyn, distriktshensyn, fordelingshensyn og hensyn til offentlige finanser. Kryssende hensyn og uoversiktlige virkninger bidrar til å svekke instrumentene.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Torstein Arne Bye
Samarbeidspartnere

Cicero, SNF/Universitetet i København

Oppdragsgiver

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd

Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2013
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

I tillegg til de direkte virkemidlene på energi- og miljøfeltet innføres en rekke tilleggsinstrumenter, som grunnleggende sett er opptatt av de samme problemene. Eksempler på disse er grønne sertifikater og subsidier til CO2-frie teknologier for å redusere utslipp gjennom støtte til CO2-frie energikilder, energiskatter og hvite sertifikater for å redusere energibruken generelt. I stedet for at man styrer etter prinsippet om ett virkemiddel per mål, legges flere instrumenter oppå hverandre. Den samlede effekten kan være vanskelig å gjennomskue allerede ved ett instrument, mens flere instrumenter øker problemet med å spore de samlede effektene.

I dette prosjektet analyseres:

1. I hvilken grad dagens virkemiddelbruk i klima- og energipolitikken samsvarer med anbefalinger fra økonomisk teori,

2. Konsekvensene av avvik, med spesiell vekt på utslipp, velferd og inntektsfordeling,

3. Hvilke faktorer knyttet til de politiske prosessene på nasjonalt og internasjonalt nivå som påvirker utformingen av klimapolitikken.

Prosjektet er et samarbeid mellom SSB, Cicero og SNF/Universitetet i København, og er basert på samfunnsøkonomisk og statsvitenskapelig kompetanse.

Prosjektet er delt i fire arbeidspakker, der SSB har hovedansvar for tre. I den første pakken har vi studert avvik mellom praktisk politikk og økonomisk teori. Den andre pakken omhandler utvikling av og analyser på en numerisk modell som inneholder multiple instrumenter. Den tredje pakken består av intervjuundersøkelser av politikere for å avdekke hvilke hensyn de legger til grunn og hvordan disse veies i politikkbestemmelsen. Cicero har hovedansvaret for en pakke som studerer betydningen av pressgrupper for utformingen av kvotesystemet i Norge og i europeiske land.

Publisert forskning

Kontakt