370344
370344
forskning
2018-11-29T08:00:00.000Z
no

Prosjekt

VALUECHANGE – Verdsetting av kultur -og miljøgoder for bedret kunnskaps- og beslutningsgrunnlag: Fra teori til praksis

Valuechange er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å vurdere, verdsette og integrere betydningen og verdien av kultur- og miljøgoder. Prosjektet fokuserer særlig på kulturelle økosystemtjenester, inkludert biologisk mangfold og kulturarv i en bred forstand og betydningen av disse for samfunnets velferd fra by til land.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Kristine M. Grimsrud
Prosjektdeltakere

Wenche Dramstad (NIBIO), Grete Stokstad (NIBIO), Anders Bryn (NIBIO), Sveinung Krokan Berg (NIKU), Herdis Hølleland (NIKU), Henrik Lindhjem (Menon), Kristin Magnussen (Menon), Øyvind Handberg (Menon), Endre Kildal Iversen (Menon), Ståle Navrud (NMBU), Anders Barstad (SSB),Stefan Leknes (SSB) og Kristine Grimsrud (SSB).

Samarbeidspartnere

Statistisk Sentralbyrå (SSB), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Menon Senter for Miljø og Ressursøkonomi (MERE). Prosjektet medfinansierer også en doktorgradsstudent.

Oppdragsgiver

MILJØFORSK, Norges forskningsråd

Prosjektperiode
1. mars 2018 – 31. desember 2021
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Å inkludere verdiene for kultur- og miljøgoder i nytte/kostnadsanalyse, konsekvensanalyser og fysisk planlegging er avgjørende for bedre informert og integrert beslutningstaking. Gjennom to nasjonale verdsettingsstudier med stedsspesifikke case vil prosjektet øke kunnskapen om de monetære og ikke-monetære verdiene for miljø- og kulturgoder. Dette kunnskapsgrunnlaget er nødvendig for å kunne forstå de avveiingene mellom bruk og brukere av disse godene på i tid og rom. Prosjektet forsker på hvordan folks preferanser og presset på knappe ressurser endrer seg på grunn av urbanisering i Norge. Videre analyserer prosjektet konsekvensene av disse endringene for verdiene av kultur- og miljøgoder og for politiske løsninger i rurale og urbane områder. Til sist vil prosjektet analysere potensialet for verdiskaping forbundet med utvalgte kultur- og miljøgoder.

Brukergruppe: Riksantikvaren (RA), Kulturminnefondet, Design og arkitektur Norge (DOGA), World Wildlife Foundation (WWF), Norges hytteforbund, Norsk landbrukssamvirke, og Miljødirektoratet.

Forskningsfelt: Miljøøkonomi, verdsetting av kultur- og miljøgoder, verdsetting av økosystemtjenester.

 

Publisert forskning:

Iversen, E.K, H. Lindhjem, J.B. Jacobsen, K. Grimsrud. 2019. “Moving (back) to greener pastures? Social benefits and costs of climate forest planting in Norway”. Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104390 (Co-finansiert med KLIMALAND NFR-prosjekt 235560)

Grimsrud, K.M., H. Lindhjem, I.V. Sem, K.E. Rosendahl. 2019. “Public acceptance and willingness to pay cost-effective taxes on red meat and city traffic in Norway” Journal of Environmental Economics and Policyhttps://doi.org/10.1080/21606544.2019.1673213 . (Co-finansiert med KLIMALAND NFR-prosjekt 235560)

Iversen, E.K., K.M. Grimsrud, H. Lindhjem, J. B. Jacobsen. 2019. “Trade-offs between carbon sequestration, landscape aesthetics and biodiversity in a cost-benefit analysis of land use options in Norway” Discussion Papers, Statistics Norway Research Department. No. 915. September.  (Co-finansiert med KLIMALAND NFR-prosjekt 235560)

https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/_attachment/398405?_ts=16d6789c080

Grimsrud, K., H. Lindhjem, I.V. Sem and K.E: Rosendahl. 2019 “Public acceptance and willingness to pay cost-effective taxes on red meat and road traffic in Norway” Discussion Papers, Statistics Norway Research Department. No. 909. June (Co-finansiert med KLIMALAND NFR-prosjekt 235560)

 https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/_attachment/389495?_ts=16b4f7750e0

 

 

Nyhetsbrev 1, 14. februar 2019 (PDF)

Nyhetsbrev 2, 22. juni 2020 (PDF)

Nyhetsbrev 3, 23. juni 2020 (PDF)

Kontakt