461792
461792
forskning
2022-02-21T08:48:00.000Z
no

Prosjekt

LANDWELL

Klimapåførte velferdseffekter av endringer i økosystemgoder og -tjenester fra landbruks- og seminaturlige landskap i Norge.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Kristine M. Grimsrud
Prosjektdeltakere

Bente Halvorsen (SSB)

Cathrine Hagem (SSB)

Henrik Lindhjem (MERE)

Kristin Magnussen  (MERE)

Øyvind Handberg (MERE)

Wenche Dramstad (NIBIO)

Lillian Øygarden (NIBIO)

Linda Aune Lundberg (NIBIO)

Graciela Rusch (NINA)

Alexander Venter (NINA)

Marianne Evju (NINA)

Jarle Bjerke (NINA)

Ståle Navrud & post doc (NMBU)

Klaus Mittenzwei (Ruralis)

Maja Farstad (Ruralis)

Samarbeidspartnere

Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Menon Senter for Miljø og Ressursøkonomi (MERE)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for Naturforskning (NINA)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ruralis

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, prosjektnr. 315990

Klima- og polarforskning

Klimaendringers påvirkning på natur og samfunn

Norges forskningsråd, prosjektnr. 315990, Klima- og polarforskning, Klimaendringers påvirkning på natur og samfunn

Prosjektperiode
01.05.2021-01.05.2025
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Landbrukssektoren produserer et bredt spekter av naturgoder, også kalt økosystemgoder og -tjenester, og forvalter en stor del av norske jordbruks- og seminaturlige landskap, av potensielt stor betydning for samfunnet. Naturgoder fra disse landbruksarealene inkluderer forsynende tjenester (mat/matsikkerhet), regulerende tjenester (f.eks. karbonbinding, og opplevelses- og kunnskapstjenester (f.eks. landskapsestetikk, turisme og rekreasjon, bevaring av natur og biologisk mangfold, kulturarv) samt menneskelig helse og velferd. Landbruket er svært utsatt for klimaforhold og klimaendringer øker presset på landbruks- og seminaturlige landskap og produksjonen av naturgoder. Selv om klimaendringer er forventet å gi noen positive konsekvenser (temperatur/vekstsesong) vil klimaendringene mest sannsynlig også gi negative effekter for landbruket i Norge. Det kan bli mer vanlig med ekstremvær, særlig økt nedbør med tilhørende flom og ras, sommertørke (som i 2018) og branner, vegetasjonsskader om vinteren samt økt risiko for plantesykdommer og skadedyr. LANDWELL er et tverrfaglig forskningsprosjekt med formål om å vurdere virkningene av klimaendringer og hvordan disse påvirker velferdseffektene av naturgoder fra landbruks- og seminaturlige landskap, både de som har en markedspris og de som ikke har det. Vi vil foreta analyser for Norge på både på nasjonal og regionalt nivå og for tilhørende mat- og turismenæringer og levebrød i utvalgte distriktssamfunn. De viktigste forskningsspørsmålene LANDWELL søker å svare på er: Hva er de viktigste konsekvensene av klimaendringer for naturgoder fra landbruks- og seminaturlige landskap i Norge? Hvilke velferdseffekter gir disse klimapåførte påvirkningene i Norge, og hvordan er velferdseffektene fordelt? Hva er lokaløkonomiske konsekvenser og ringvirkninger for næringer og inntekter i utvalgte i distriktssamfunn?

Kontakt