254473
254473
forskning
2016-02-02T10:00:00.000Z
no

Prosjekt

CLIMATE-LAND

Prosjektet CLIMATE-LAND vil gi ny kunnskap om økosystemtjenester knyttet til karbonbinding i skog og kulturmark, som grunnlag for en helhetlig vurdering av målkonflikter mellom klimapolitikk og hensyn til naturmangfold og andre miljøpolitiske mål.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Samarbeidspartnere

CICERO, NINA, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), (tidligere Bioforsk og Skog og Landskap), Universitet i Oslo, Skog og landskap, SNF og NIVA, samt flere internasjonale partnere.

Oppdragsgiver

NFR

Prosjektperiode
2014 -2018
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet CLIMATE-LAND vil gi ny kunnskap om økosystemtjenester knyttet til karbonbinding i skog og kulturmark, sett i forhold til andre økosystemtjenester, og belyse konsekvenser av klimapolitikk i en helhetlig vurdering av målkonflikter mellom klimapolitikk og hensyn til naturmangfold og andre miljøpolitiske mål. Det er mangel på kunnskap om klimagevinsten ved treplanting på kulturmark. Internasjonale studier viser at jord og vegetasjon i kulturmark og grasmark er et stort potensielt karbonlager, men det varierer mellom regioner. Prosjektet vil bidra med pilotstudier av karbonlagring i kulturmark under norske og nordiske forhold. Klimagevinsten av treplanting vil avhenge av forskjeller i albedo (refleksjon) mellom barskog, løvskog, gjengroingsområder og åpen kulturmark. Kulturlandskapet gir en rekke økosystemtjenester i tillegg til karbonlagring, som biologisk mangfold, landskapsverdier, ressurser til beite, fôr og mat, grunnlag for bærekraftig jordbruk og lokal økonomi, estetiske verdier, rekreasjon og turisme. Prosjektet vil benytte SSBs statistikk om arealbruk i aktuelle naturtyper. Et rammeverk for helhetlig vurdering av økosystemtjenester vil bli utviklet, innen SSBs forskning om FNs økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres i samarbeid med partnere fra CICERO, NINA, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), (tidligere Bioforsk og Skog og Landskap), Universitet i Oslo, SNF og NIVA, samt internasjonale partnere. Prosjektet har løpende kontakt med Miljødirektoratet.

Kontakt