254477
254477
forskning
2016-02-02T10:00:00.000Z
no

Prosjekt

Bymiljø og økosystemtjenester (URBAN-EEA)

Formålet med prosjektet URBAN-EEA er å studere økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, for grøntområder og bynær natur. Det vil styrke SSBs forskning om bærekraftindikatorer og økosystemregnskap og gi politikk-relevant kunnskap.

Prosjektdetaljer

Samarbeidspartnere
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), flere norske og utenlandske rådgivere
Oppdragsgiver
NFR
Prosjektperiode
2016-2019
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet URBAN-EEA vil studere økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Det er ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og finansiert av Norges forskningsråd. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er forskningspartner, og flere norske og utenlandske rådgivere bidrar til prosjektet. I tverrfaglig samarbeid mellom økologer og økonomer vil prosjektet velge ut og beskrive relevante økosystemtjenester, vurdere og anvende ulike verdsettingsmetoder, og belyse samfunnsmessige avveininger mellom økosystemtjenester og ulike typer arealbruk i pressområder. Prosjektet vil ha nært samarbeid med kommunale myndigheter for å få aktuell kunnskap om arealplanlegging og bidra til å utvikle politikk-relevant kunnskap om konsekvenser av arealforvaltning for naturmangfold og økosystemtjenester. Det er etablert kontakt med næringsliv og miljøorganisasjoner. Prosjektet vil bidra til å styrke SSBs forskning knyttet til utprøving og videreutvikling av FNs foreslåtte økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA) når det gjelder urbane økosystem. SSBs statistikk knyttet til arealbruk i bymiljø vil bli benyttet i prosjektet, og arbeidet med prosjektet bidrar til å styrke forskning om økosystemtjenester og naturmangfold som bærekraftindikator.

 

Prosjektleder: Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/ David N. Barton

Kontakt