117374
117374
forskning
2010-06-04T14:56:00.000Z
no

REGARD

Utviklingen på arbeidsmarkedet i de enkelte regioner er et resultat av samspillet mellom tilbuds- og etterspørselsforhold. På etterspørselssiden er næringsøkonomiske forskjeller avgjørende for den regionale utviklingen i produksjon og sysselsetting. På tilbudssiden påvirkes arbeidsstyrken hovedsakelig av demografiske faktorer og av yrkesdeltakingen. Ettersom den regionale arbeidsmarkedsutviklingen er påvirket av mange forhold, er det hensiktsmessig med et analyseapparat som ser de ulike faktorene i sammenheng. Til dette formålet har Statistisk sentralbyrå utviklet modellsystemet REGARD. Ved hjelp av denne modellen er en i stand til å belyse implikasjonene av den makroøkonomiske utviklingen for sysselsetting, arbeidsstyrke og arbeidsledighet i den enkelte region. I tillegg kan modellapparatet benyttes til å analysere virkninger på regional sysselsetting og befolkningsutvikling av en omlegging av den økonomiske politikken. I forbindelse med modellutviklingen er det bl.a. gjennomført empiriske analyser av regional produsentatferd i industrien, og av sammenhengen mellom den regionale arbeidsmarkedsutviklingen og innenlandske flyttebevegelser.

Dokumentasjon og anvendelser av REGARD

Cappelen, Å. og L.S.Stambøl (2003a): Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak . Notater 2003/31, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Å. og L.S.Stambøl (2003b): Regionale virkninger av makroøkonomiske utviklingstrekk og politikk.

Stambøl, L.S. (2003): Framskriving av regional sysselsetting og bruttoprodukt 2002-2018. Basert på oppdrag fra Skattedirektoratet. Internt notat 30.5.2003.

Madsen, H. og L.S.Stambøl (2002): Kontrafaktiske regionale beregninger ved hjelp av SSBs modellsystem REGARD . Notater 2002/13, Statistisk sentralbyrå.

Stambøl, L.S. (2002): Regionale framskrivinger av sysselsetting og bruttoprodukt ved hjelp av SSBs modellsystem REGARD . Notater 2002/12, Statistisk sentralbyrå.

Stambøl L.S., N.M.Stølen og T.Åvitsland (1998): «Regional analyses of labour markets and demography - a model based Norwegian example». I Papers in Regional Science - The Journal of the RSAI, vol 77, no. 1, 37-62, 1998, Regional Science Association International, Illinois, USA.

Johansen, R. (1997): REGARD - Modell for regional analyse av arbeidsmarked og demografi. Teknisk dokumentasjon. Notater 97/68 , Statistisk sentralbyrå.

Stambøl, L.S., N.M.Stølen og T. Åvitsland (1996): Regionale analyser av arbeidsmarked og demografi med modellen REGARD. I Mønnesland, J. og K.R.Zetterstrøm (red.). Regional-regnskap i Norden - Utvikling av regionaløkonomiske modeller, regnskaper og analysemessige anvendelser i Nordiske land . Working Papers 1996:9, NordREFO, Stockholm.

Stølen, N.M. og T.Åvitsland (1995): Regional arbeidsmarkedsutvikling 1990-2000.

Økonomiske analyser nr. 3, 1995. Statistisk sentralbyrå.

Mohn K., L.S.Stambøl og K.Ø.Sørensen (1994a): Regional arbeidsmarkedsutvikling mot år 2000 . Økonomiske analyser nr. 4, 1994. Statistisk sentralbyrå.

Mohn K., L.S.Stambøl og K.Ø.Sørensen (1994b): Regional analyse av arbeidsmarked og demografi - Drivkrefter og utviklingstrekk belyst ved modellsystemet REGARD . Sosiale og økonomiske studier 88. Statistisk sentralbyrå.

Stambøl L.S.(1994a): Flytting, utdanning og arbeidsmarked 1986-1990. En interaktiv analyse av sammenhengen mellom endringer i flyttetilbøyelighet og arbeidsmarked . Rapporter 94/17. Statistisk sentralbyrå.

Stambøl L.S.(1994b): En interaktiv analyse av sammenhengen mellom flytting, utdanning og arbeidsmarked i norske regioner. Økonomiske analyser nr. 3, 1994. Statistisk sentralbyrå.

Stambøl L.S.(1994c): Regional befolkningsframskriving etter utdanning. Økonomiske analyser nr. 5, 1994. Statistisk sentralbyrå.

Johansen, S., K.Mohn, J.Mønnesland og K.Ø.Sørensen (1993): Regionalisering av beregningsgrunnlaget i Regjeringens Langtidsprogram. Samarbeidsrapport. NIBR/Statistisk sentralbyrå. Oslo.

Mohn K., L.S. Stambøl og K.Ø. Sørensen (1993): REGARDs formelle struktur. Notater 93/3. Statistisk sentralbyrå.

Skoglund T., L.S.Stambøl og K.Ø.Sørensen (1990b): En regional modell for arbeidsmarked og flytting. Interne notater 90/27. Statistisk sentralbyrå.

Diverse forfattere (1995-2002): Regionale konjunkturbarometer. Halvårlige publikasjoner med analyser av konjunkturforløpet i utvalgte regioner. Samarbeide mellom Sparebank1-gruppen, sparebanken Møre og Statistisk sentralbyrå.