213417
213417
friartikkel
2015-01-07T13:54:00.000Z
en

Data for research

Approved research institutions

Published:

Updated:

Overview of institutions that can apply for microdata from Statistics Norway.

Aarhus Universitetshospital (anonymous data only)
Akershus universitetssykehus HF
Ansgar Teologiske Høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Chr. Michelsens Institutt (CMI)
Christian Michelsen Research (CMR)
Cicero Senter for klimaforskning
Det teologiske menighetsfakultet
Diakonhjemmet Sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
European University Institute (EUI) (anonymous data only)
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Folkehelseinstituttet (FHI)
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets høgskole
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Handelshøyskolen BI
Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF)
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutet för social forskning – SOFI, Stockholms universitet (anonymous data only)
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Kreftregisteret
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kræftens Bekæmpelse - Center for kræftforskning (anonymous data only)
Kunsthøgskolen i Oslo
Københavns Universitet, Økonomisk Institut (anonymous data only)
LHL-klinikkene
Lovisenberg Diakonale Høgskole 
Møreforsking
Nansen Senter for miljø og fjernmåling, NERSC
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NLA Høgskolen
Nofima AS
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord universitet
Nordlandsforskning AS
Norges Banks forskningsavdeling
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
NORSAR - forskningsinstitutt for seismologi og anvendt geofysikk
Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO
Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU
Norsk institutt for luftforskning, NILU
Norsk institutt for naturforskning, NINA
Norsk institutt for vannforskning, NIVA
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus)
Norsk Regnesentral (NR)
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS (ATFERDSSENTERET)
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Norut (samfunnsvitenskapelig aktivitet)
Norut Northern Research Institute Narvik (Norut Narvik)
Norut Northern Research Institute AS (Norut)
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU Samfunnsforskning
OECD, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (Delsa) (anonymous data only)
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Politihøgskolen
Quantify Research AB (anonymous data only)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør og Øst)
Ruralis – Institutt for rural-og regionalforskning
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Sámi allskuvla/Samisk høgskole
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for økonomisk forskning AS (SØF)
SINTEF Ocean AS
SINTEF Raufoss Manufacturing AS
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF AS
Sociologiska institutionen, Stockholms universitet (anonymous data only)
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Stavanger universitetssykehus (Helse Stavanger HF)
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET)
Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed (anonymous data only)
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF forskningsenhet
Telemarksforsking
Transportøkonomisk institutt, TØI
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
UiT Norges arktiske universitet
Universitat Pompeu Fabra (anonymous data only)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen i Sør-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF forskningsenhet
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Østfoldforskning AS
Østlandsforskning

Contact