213417
213417
friartikkel
2015-01-07T13:54:00.000Z
en

Data for research

Approved research institutions

Published:

Updated:

Overview of institutions that can apply for microdata from Statistics Norway.

Universities

Akershus universitetssykehus HF
Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF)
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Oslo universitetssykehus HF
St. Olavs Hospital HF
Stavanger universitetssykehus (Helse Stavanger HF)
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen i Sør-Norge)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

Specialised university institutions

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Det teologiske menighetsfakultet
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
VID vitenskapelige høgskole

University colleges

Ansgar Teologiske Høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarets etterretningshøgskole
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høyskolen Kristiania
Høgskulen på Vestlandet
Lovisenberg Diakonale Høgskole
NLA Høgskolen
Politihøgskolen
Sámi allskuvla/Samisk høgskole

 

Research institutions  

in receipt of funding from the Research Council of Norway

Agderforskning
Chr. Michelsen Research (CMR )
Chr. Michelsens Institutt (CMI)
Cicero Senter for klimaforskning
Forskningsstiftelsen Fafo
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Havforskningsinstituttet
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
International Research Institute of Stavanger (IRIS )
IRIS Samfunnsforskning
Møreforsking
Nansen Senter for miljø og fjernmåling, NERSC
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - NIFES
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nofima AS
Nordlandsforskning AS
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
NORSAR - forskningsinstitutt for seismologi og anvendt geofysikk
Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO
Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU
Norsk institutt for luftforskning, NILU
Norsk institutt for naturforskning, NINA
Norsk institutt for vannforskning, NIVA
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK)
Norsk Regnesentral (NR)
Norsk senter for bygdeforskning – Bygdeforskning
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Norut (samfunnsvitenskapelig aktivitet)
Norut Northern Research Institute Narvik (NORUT Narvik)
Norut Northern Research Institute AS (NORUT)
NTNU Samfunnsforskning
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
SINTEF Energi
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
SINTEF Petroleum
SINTEF Teknologi og samfunn
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen SINTEF
Telemarksforsking
Tel-Tek
Transportøkonomisk institutt, TØI
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Uni Research AS
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
Østfoldforskning AS
Østlandsforskning

Institutions approved upon special application

Diakonhjemmet Sykehus
Folkehelseinstituttet (FHI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Kreftregisteret
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
LHL-klinikkene
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Banks forskningsavdeling
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus)
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS (ATFERDSSENTERET)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør og Øst)
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for økonomisk forskning AS (SØF)
Sørlandet sykehus HF forskningsenhet
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET)
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Vestre Viken HF forskningsenhet

 

Foreign institutions

European University Institute (EUI) (anonymous data only)
Institutet för social forskning – SOFI, Stockholms universitet (anonymous data only)
Københavns Universitet, Økonomisk Institut (anonymous data only)
OECD, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (Delsa) (anonymous data only)
Quantify Research AB (anonymous data only)
Universitat Pompeu Fabra (anonymous data only)
Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed (anonymous data only)

 

 

Contact