Tema- og variabelliste for NUDB, med kodelister, 5. mai 2022

Dette er en liste over aktive temaområder med tilhørende tabeller i NUDB, og alle variable i disse tabellene.

Innholdsfortegnelse

  1. Utdanning
    1. Demografi og høyeste utdanning
    2. Karakterer
    3. Kursnivå
    4. Personnivå

1. Utdanning

Nasjonal utdanningsdatabase.

1.1 Demografi og høyeste utdanning

Demografiske opplysninger og høyeste utdanning(BU). Forløp.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.F_UTD_DEMOGRAFI

Demografiske opplysninger og høyeste utdanning(BU). Forløp med årlig datering per 1. oktober.
Omfatter alle som har vært bosatt i Norge fra 1970 og framover

Tabelltype: Forløpstabell

Gyldig fra: 197001
Gyldig til:
Data frigitt til: 202009
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Snr
SNR_NUDB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Krypteres ved utlevering.

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato vil fungere som en siste oppdaterings- /endringsdato for hele recorden sett under ett, uavhengig av om det er en tilgang, avgang eller endring.

Hendelseskode
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
Ved utgangen av september

Settes ved danning av forløp i datavarehuset og angir hvilken hendelse recorden representerer.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring på internvariabel
3 Tilgang(venstresensur)

Tilfellets tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes ved tilgang til nytt kurstilfelle og endres ikke. På F_UTD_PERSON settes TILGDATO når en person kommer inn i utdanningssystemet første gang eller etter å ha vært helt ute.

Tilfellets avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes når kurstilfellet avsluttes, ellers blank (NULL) På forløp person betyr det når en går ut av utdanningssystemet. På demografi når personen ikke lenger er bosatt.

Dato som benyttes for å effektivisere uttak av tverrsnitt
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Alle records for kurstilfeller som er avsluttet skal ha registrert kursets avgangsdato i dette kjennemerke.

REGTOM
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Regtom viser varighet for den enkelte endringsrecord.

Bostedskommune 1.oktober
KOMMNR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (4)
Ved utgangen av september
Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse).

NUS-kode for høyeste utdanning
BU
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (6)
Ved utgangen av september
Høyeste utdanning etter ny definisjon utarbeidet i 2006. Nærmere beskrevet i SSBmagasinet. Se http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/nye-definisjoner-av-utdanningsnivaaer
Se http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36 for kodeliste.Fullstendige data for befolkningens utdanningsnivå for 1970, 1980 og deretter hvert år. Dataene for perioden 1971-1979 er ufullstendige.

Klassetrinn for høyeste utdanning
BU_KLTRINN
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)

Se informasjon om klassetrinn i Norsk standard for utdanningsgruppering: http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36/varianter/906

Eksakt dato for høyeste utdanning
BU_REGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Avsluttadato fra kursrecorden som gir høyeste utdanning, ny definisjon. Sammen med BU_LOEPENR_KURS er denne en del av nøkkelen til den kursrecorden som BU-opplysningene er hentet fra. Med unntak av når det er laget en grunnskolerecord(MRK_BU_GRSKOLE=1). Da er det dato for den recorden som ikke ble godkjent som oppdatering av ny BU. Det er også unntak for kursrecorder fra før 1970, da er BU_REGDATO satt til 197011

Laget grunnskolerecord
MRK_BU_GRSKOLE
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Laget grunnskolerecord der personen har videregående-record som ikke fører til oppdatering av høyeste utdanning, men ikke har grunnskolerecord i NUDB. Blir liggende med grunnskolekode på F_UTD_DEMOGRAFI, men legges ikke som et kurs på F_UTD_KURS
[Innholdsfortegnelse]

1.2 Karakterer

Karakterer i grunnskole og i videregående skole
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.TAB_KARAKTER_GRSKOLE

Karakterer for avsluttet grunnskole
Fom. 2002

Tabelltype: Årgangstabell

Gyldig fra: 2002
Gyldig til:
Data frigitt til: 2020
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Statistikknummer
SNR_NUDB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med U eller X. Krypteres ved utlevering.

Organisasjonsnummer
ORGNR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Krypteres ved utlevering

Skolekommune
SKOLEKOM
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Kommunenummer tilhørende institusjonens beliggenhetsadresse per 1.10. det aktuelle året, hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). 9999=uoppgitt/blankt, 2580=utlandet.

Fagkode for fag i grunnskole
FAGKODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (7)

Fagkoder for fag i grunnskole
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
Andre Se fagkodekatalog
ENM Engelsk muntlig
ENS Engelsk skriftlig
HEI Heimkunnskap
KHV Kunst og håndverk
KRL Kristendomsk., religions- og livssynskunnskap
KRØ Kroppsøving
MAT Matematikk
MUS Musikk
NAM Natur- og miljøfag
NOH Hovedmål og 1.språk, skriftlig
NOM Norsk, samisk, finsk muntlig
NOS Sidemål og 2.språk, skriftlig
SAM Samfunnsfag

Terminkarakter, første termin
TERMIN1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Terminkarakter, andre termin
TERMIN2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Standpunktkarakter
STP
Variabel (endringer er ikke datert)
DATE (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Skriftlig eksamenskarakter
SKR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Muntlig eksamenskarakter
MUN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Avslutningsdato for grunnskolen
AVGDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.TAB_KARAKTER_VGSKOLE

Karakterer for videregående skole, alle nivåer
Fom. skoleåret 2003/04

Tabelltype: Årgangstabell

Gyldig fra: 2004
Gyldig til:
Data frigitt til: 2020
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Snr
SNR_NUDB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Skoleår
SKOLEAR
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (8)

Organisasjonsnummer
ORGNR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Krypteres ved utlevering. Mangler orgnr for skoleåret 2003/2004

Karakterpoeng, grunnlag for opptak til neste trinn
VIDEREGAENDEPOENG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Variabelen er ikke utfylt for skoleåret 2012/2013

Fagkode
FAGKODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (7)

Karakter i muntlig
MUN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Karakter i skriftlig
SKR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Standpunktkarakter
STP
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Karakter i 1. termin
TERMIN1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Mangler for 2005/2006
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Karakter i 2. termin
TERMIN2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Mangler helt for årgangene 2003/2004, 2004/2005 og 2005/2006
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Annen karakter
KAR_ANNEN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Karakter ved praktisk/mutlig-praktisk eksamen
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Fagstatus
FAGSTATUS
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A Individuell opplæringsplan
E Elev
F Fritatt
K Klage
M Fagopplæring i skole
N Nettundervisning
O Oppdragsundervisning
P Privatist
R Realkompetansevurdert
S Sluttet i faget
U Utenlandsk utvekslingselev i Norge
V Voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne)
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.TAB_NASJONALE_PROVER

Nasjonale prøver i grunnskolen
Fom. skoleåret 2007/08

Tabelltype: Årgangstabell

Gyldig fra: 2007
Gyldig til:
Data frigitt til: 2020
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

SNR_NUDB
SNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Årgang
aargang
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Organisasjonsnummer
orgnr
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Krypteres ved utlevering.

Bedriftens organisasjonsnummer
orgnrbed
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Krypteres ved utlevering.

Skolekommune
skolekom
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Kommunenummer tilhørende institusjonens beliggenhetsadresse per 1.10. det aktuelle året, hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). 9999=uoppgitt/blankt, 2580=utlandet.

Skolens eierforhold
skoletype
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste


Skoletype nasjonale prøver

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
O Offentlig
P Privat
S Statlig
U Privat uten tilskudd

Forrige års skoles organisasjonsnummer
avgiverskole_orgnr
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Krypteres ved utlevering.

Forrige års skoles organisasjonsnummer bedrift
avgiverskole_orgnrbed
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Krypteres ved utlevering.

Deltagerstatus
deltattstatus
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Deltakelsesstatus nasjonale prøver.

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A Ikke deltatt
D Deltatt
F Fritatt
I Ikke deltatt

Prøvekode
prove
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (7)
Kodeliste


Prøvekoder for nasjonale prøver

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
NPENG05 Engelsk 5. trinn
NPENG08 Engelsk 8. trinn
NPLES05 Lesing 5. trinn
NPLES08 Lesing 8. trinn
NPLES09 Lesing 9. trinn
NPLSA05 Lule-samisk lesing 5. trinn
NPLSA08 Lule-samisk lesing 8. trinn
NPNSA05 Nord-samisk lesing 5. trinn
NPNSA08 Nord-samisk lesing 8. trinn
NPNSA09 Nord-samisk lesing 9. trinn
NPREG05 Regning 5. trinn
NPREG08 Regning 8. trinn
NPREG09 Regning 9. trinn
NPSSA05 Sør-samisk lesing 5. trinn
NPSSA09 Sør-samisk lesing 9. trinn

Mestringsnivå
MESTRINGSNIVAA
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Skalaen med ulike mestringsnivå har tre nivåer for 5.trinn og fem nivåer for 8.trinn og 9. trinn. Høyere mestringsnivå angir større grad av mestring. Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter beregnet poengsum (skalapoeng fom.2014 og poeng tom.2013) på prøvene.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-5 Angir mestringsnivået til eleven for angitt prøve.

Poeng
POENG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Denne variabelen ble tom. 2013 brukt til å fastsette grensene for mestringsnivåene fra år til år. Hvert år, til og med 2013, ble poenggrensene fastsatt med utgangspunkt i at de på nasjonalt nivå skulle gi tilnærmet samme gjennomsnitt og fordeling på nivåer som tidligere år. Bakgrunnen for dette var å gi best mulig sammenligningsgrunnlag for lokalt nivå. Fra og med 2014 er det skalapoengene som danner grunnlaget for inndeling i mestringsnivåer.

Andel poeng
ANDELPOENG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)

Andel av mulig poengsum.

Skalapoeng
SKALAPOENG
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (8)
Ny skala fom. 2014 som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50 skalapoeng og standardavviket er 10
Elevenes resultater vil fra og med 2014 vises på en ny skala med et gjennomsnitt på 50 skalapoeng og et standardavvik på 10. Poengsum vil variere fra en prøve til en annen, og det vil alltid være forskjeller i vanskelighetsgrad på prøvene fra et år til et annet. Det er derfor utviklet en felles skala som beskriver ferdighetene til elevene med samme tall, til tross for at elevenes resultater er fra ulike prøver. For å få elevenes resultater på en slik felles skala, er det blitt brukt en IRT-model l (Item Response Theory). Deretter har elevenes resultater blitt regnet om til skalapoeng, der gjennomsnittet ble satt til 50. Grensene for mestringsnivåer ble satt fast i lesing i 2016 og engelsk og regning i 2014. Før dette kunne grensene endre seg, og da også fordeling på mestringsnivåer endre seg, uten at dette innebar en endring i elevenes ferdigheter. Fra hhv. 2014 og 2016 kan man se endring på andelen elever på ulike mestringsnivåer.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.TAB_VITNEMALFAG_VGSKOLE

Fag fra videregående utdanning. Data fra Nasjonal vitnemålsdatabase(NVB)
Fom. 2001

Tabelltype: Årgangstabell

Gyldig fra: 2001
Gyldig til:
Data frigitt til: 2020
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Snr
SNR_NUDB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre at vi har en unik nøkkel over tid. Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U'. Krypteres ved utlevering.

Vitnemålsnummer
VITNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (19)

Identifikasjon som knytter fagene til vitnemålet i tabellen TAB_VITNEMAL_VGSKOLE

Fagkode
FAGKODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Fagkode for fag i videregående opplæring. 2 store bokstaver og 4 siffer. Katalog leveres på forespørsel.

Fagets omfang - uketimer
OMFANG
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Standpunktkarakter
STANDKAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Kode 0-6
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Eksamenskarakter
EKSKAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Kode 0-6
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0-6 Tallkarakterer, 6 beste karakter
1-7 Tallkarakter, 6 beste karakter (7 på International Baccalaureate)
9 Mangler vurdering
A Avlyst eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E.
B Bestått. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
BM Bestått meget godt
D Deltatt. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
E Fritatt fra eksamen. Merk: For fagkodene IB2025, IB4025, IBA2025 og IBA4025 benyttes karakterskala A-E
F Fritatt fra standpunkt
FU Fullført
G God
GK Godkjent
H Bestått/Godkjent(Fagskole)
IB Ikke bestått
ID Ikke deltatt
IG Ikke godkjent kompetanse
IM Ikke møtt..
IV Ikke vurderingsgrunnlag..
J Fritatt(Fagskole)
L Lite god
M Meget godt
N Nokså god
R Godkjent kompetanse
S Svært godt
T Tålelig, samme som G
U Fulgt undervisningen
V Stort ugyldig fravær
W Syk
X Ikke fullført
Y Stort gyldig fravær
Z Ikke møtt

Prøveform
PFORM
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Prøveform
Kodeliste


Prøveform

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
- Mangler
-- Mangler
M Muntlig eksamen
MP Muntlig-praktisk eksamen
P Praktisk eksamen
S Skriflig eksamen
SM Skriftlig/muntlig
SP Skriftlig/ praktisk
ST Skriftlig/tegnspråklig
T Tegnspråklig
TP Teoretisk/praktisk

Karaktersnitt for faget
SNITTKAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Ikke utfylt.

Eksamensmåned
EKSMD
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Eksamensmåned blank, 1-12 eller H-høst V-vår

Eksamensår
EKSAR
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Fordypningsfag
FORDYPF
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fordypningsfag

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
J Fagkoden inngår i fordypning (kun på R94-vitnemål)

Fagtype
FAGT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Blank i NUDB. Fagtype hentes fra fagkatalogen. F = fellesfag, S = studieretningsfag, V = valgfag

Organisasjonsnr
ORGNR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Utstederskolens orgnr. Krypteres før utlevering.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.TAB_VITNEMAL_VGSKOLE

Vitnemål fra videregående utdanning. Data fra Nasjonal vitnemålsdatabase(NVB)
Fom. 2001

Tabelltype: Årgangstabell

Gyldig fra: 2001
Gyldig til:
Data frigitt til: 2020
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Snr
SNR_NUDB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre at vi har en unik nøkkel over tid. Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U'. Krypteres ved utlevering.

Vitnemålsnummer
VITNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (19)

Identifikasjon som knytter fagene i TAB_VITNEMALFAG_VGSKOLE til vitnemålet

Primærvitnemål
PRIMAER
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
'' Blank
J Ja
N Nei

Kurskode for 1. år (UFD-kode)
KURSKODE1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (5)

Kurskode på dataene fra NVB. Blir kodet om til NUS-kode i feltet NUS-kode for 1. år.
Kodeliste


Kurskode 1

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A001 Allmenne, økonomiske og administrative fag
B001 Byggfag
BABAT1 Bygg- og anleggsteknikk
C001 Elektrofag
D001 Formgivingsfag
DHDHV1 Design og håndverk
E001 Hotell- og næringsmiddelfag
ELELE1 Elektrofag.
F001 Helse- og sosialfag
G001 Idrettsfag
H001 Kjemi- og prosessfag
H010 Kjemi- og prosessfag.
HSHSF1 Helse- og oppvekstfag
I001 Musikk, dans og drama
IDRET1 Idrettsfag.
J001 Mekaniske fag
K001 Naturbruk
L001 Tekniske byggfag
M001 Trearbeidsfag
MDMDD1 Musikk, dans og drama.
MKMED1 Medier og kommunikasjon
NANAB1 Naturbruk.
P001 Medier og kommunikasjon
Q001 Salg og service
R94GK1 Reform 94 - grunnkurs for Vg1
RMRMF1 Restaurant- og matfag
SSSSA1 Service og samferdsel
STFOR1 Studiespesialisering formgiv
STUSP1 Studiespesialisering
TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon
Z053 Linje for maritime fag og fiskerifag
Z054 Linje for næringsmiddelteknikk
Z055 Linje for kjemi og prosess
Z056 Linje for bygg og anlegg
Z057 Linje for elektro
Z058 Linje for driftsteknikk
Z059 Linje for petroleumsteknologi
Z060 Linje for maskinfag
Z061 Linje for naturbruk

Studieretning 1. år (LINDA-kode)
STUDRETN1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste


Gruppering av studieretning i videregående skole

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
AA ALLMENNE,ØKONOMISKE OG ADM FAG
BA Bygg- og anleggsteknikk
BY BYGGFAG
DH Design og håndverk
EL ELEKTROFAG
FO FORMGIVINGSFAG
HN HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG
HS HELSE- OG SOSIALFAG
ID IDRETTSFAG
KP KJEMI- OG PROSESSFAG
MD MUSIKK, DANS OG DRAMA
ME MEKANISKE FAG
MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON
NA NATURBRUK
RM Restaurant- og matfag
SA SALG OG SERVICE
SS Service og samferdsel
ST Studiespesialisering
TB TEKNISKE BYGGFAG
TF TEKNISK FAGSKOLE/TEKNISKE FAG
TP Teknikk og ind. produksjon
TR TREARBEID

NUS-kode for 1. år
NUS2000_1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Standard for utdanningsgruppering. For vitnemål fra teknisk fagskole er kursopplysningene plassert i 1. år. Se http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36 for kodeliste.

Klassetrinn 1. år. SSB
KLTRINN_1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Se informasjon om klassetrinn i Norsk standard for utdanningsgruppering: http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36/varianter/906

Studieretning 1. år. SSB
STUDRETN_1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

For vitnemål fra teknisk fagskole er kursopplysningene plassert i 1. år.
Kodeliste


Studieretnings-koder

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Allmennfag
03 Husflids- og estetiske fag
05 Handels- og kontorfag
07 Håndverks- og industrifag
09 Fiskeri- og sjøfartsfag
10 Landbruksfag og naturbruk
11 Helse og sosial fag
17 Husholdningsfag
19 Idrettsfag
21 Allmenne, økonomiske og administrative fag
22 Musikk, dans og drama
23 Idrettsfag
31 Helse og sosialfag
32 Naturbruk
33 Formgivingsfag
34 Hotell- og næringsmiddelfag
35 Byggfag
36 Tekniske byggfag
37 Elektrofag
38 Mekaniske fag
39 Kjemi- og prosessfag
40 Trearbeiderfag
41 Medier og kommunikasjon
42 Salg og service
50 Teknisk fagskole
60 Idrettsfag
61 Musikk, dans og drama
62 Studiespesialisering
63 Kunst, design og arkitektur
64 Medier og kommunikasjon, studieforberedende
70 Bygg- og anleggsteknikk
71 Design og håndverk
72 Elektrofag
73 Helse- og oppvekstfag
74 Medier og kommunikasjon, gammel ordning
75 Naturbruk
76 Restaurant- og matfag
77 Service og samferdsel
78 Teknikk og industriell produksjon
80 Håndverk, design og produktutvikling
81 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
82 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
83 Salg, service og reiseliv
98 Alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram

Kurstrinn 1. år. Detaljert kurstrinn
KURSTRIN_1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gymnas
1 Ettårig kurs
2 Toårig kurs
3 Teknisk fagskole og påbyggingsår i teknisk fagskole
4 Tekniske assistenter
5 Halvårig og kortere kurs
6 Treårig kurs (unntatt gymnas)
7 Annet toårig kurs
8 Annet ettårig kurs/lærlingskolen
9 Elemetær/yrkesforberedende/arbeidstrening/blindeskole
A Ettårig grunnkurs(GK)/videregående trinn 1(Vg1)
B Grunnkurs over to år
C Tilrettelagt grunnkurs,APO,forberedende grunnkurs,innf.kl. for fremmedspr.
D Alternativ opplæring/grunnkompetanse
H Videregående kurs I (VKI)/Videregående trinn 2 (Vg2)
I Særløp
J Tilrettelagt videregående kurs I (også for fremmedspråklige)
K To-eller treårig kurs (ikke grunnkurs over to år, ikke komprimert kurs)
P Videregående kurs II/ Bedriftsopplæring/Videregående trinn 3 (Vg3)
Q Tilrettelagt videregående kurs II
R Komprimert kurs (GK, VK I, VK II over to år)
T Vidregående kurs III/Bedriftsopplæring etter VK II/Bedriftsopplæring etter vg3 i skole
U Teknisk fagskole

Kompetanse i videregående
KOMP_1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Generell studiekompetanse
2 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole
3 Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål
4 Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid
5 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole

Kurstrinn 1. år, gruppert
KTRINN_1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Grunnkurs/Vg1
2 Videregående kurs I/Vg2
3 Videregående kurs II/bedriftsopplæring/Vg3
4 Annen utdanning under loven
5 Fagskoleutdanning (egen kode fra 2004/2005)

Kurskode-2-linje (VK1) UFD-kodeverk
KURSKODE2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (5)

Kurskode på dataene fra NVB. Blir kodet om til NUS-kode i feltet NUS-kode for 2. år.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A002 Allmenne fag studieretning AA
A003 Økonomiske og administrative fag studieretning AA
A006 Resepsjonsfag studieretning AA
A007 Butikkfag studieretning AA
A011 Kontorfag studieretning AA
A015 IKT - driftsfag studieretning AA

Studieretning 2. år, detaljert
STUDRETN2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste


Gruppering av studieretning i videregående skole

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
AA ALLMENNE,ØKONOMISKE OG ADM FAG
BA Bygg- og anleggsteknikk
BY BYGGFAG
DH Design og håndverk
EL ELEKTROFAG
FO FORMGIVINGSFAG
HN HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG
HS HELSE- OG SOSIALFAG
ID IDRETTSFAG
KP KJEMI- OG PROSESSFAG
MD MUSIKK, DANS OG DRAMA
ME MEKANISKE FAG
MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON
NA NATURBRUK
RM Restaurant- og matfag
SA SALG OG SERVICE
SS Service og samferdsel
ST Studiespesialisering
TB TEKNISKE BYGGFAG
TF TEKNISK FAGSKOLE/TEKNISKE FAG
TP Teknikk og ind. produksjon
TR TREARBEID

NUS-kode 2. år. SSB
NUS2000_2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Se http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36 for kodeliste.

Klassetrinn, 2. året. SSB
KLTRINN_2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Se informasjon om klassetrinn i Norsk standard for utdanningsgruppering: http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36/varianter/906

Studieretning, detaljert
STUDRETN_2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste


Studieretnings-koder

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Allmennfag
03 Husflids- og estetiske fag
05 Handels- og kontorfag
07 Håndverks- og industrifag
09 Fiskeri- og sjøfartsfag
10 Landbruksfag og naturbruk
11 Helse og sosial fag
17 Husholdningsfag
19 Idrettsfag
21 Allmenne, økonomiske og administrative fag
22 Musikk, dans og drama
23 Idrettsfag
31 Helse og sosialfag
32 Naturbruk
33 Formgivingsfag
34 Hotell- og næringsmiddelfag
35 Byggfag
36 Tekniske byggfag
37 Elektrofag
38 Mekaniske fag
39 Kjemi- og prosessfag
40 Trearbeiderfag
41 Medier og kommunikasjon
42 Salg og service
50 Teknisk fagskole
60 Idrettsfag
61 Musikk, dans og drama
62 Studiespesialisering
63 Kunst, design og arkitektur
64 Medier og kommunikasjon, studieforberedende
70 Bygg- og anleggsteknikk
71 Design og håndverk
72 Elektrofag
73 Helse- og oppvekstfag
74 Medier og kommunikasjon, gammel ordning
75 Naturbruk
76 Restaurant- og matfag
77 Service og samferdsel
78 Teknikk og industriell produksjon
80 Håndverk, design og produktutvikling
81 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
82 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
83 Salg, service og reiseliv
98 Alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram

Kurstrinn, 2. året, detaljert
KURSTRIN_2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gymnas
1 Ettårig kurs
2 Toårig kurs
3 Teknisk fagskole og påbyggingsår i teknisk fagskole
4 Tekniske assistenter
5 Halvårig og kortere kurs
6 Treårig kurs (unntatt gymnas)
7 Annet toårig kurs
8 Annet ettårig kurs/lærlingskolen
9 Elemetær/yrkesforberedende/arbeidstrening/blindeskole
A Ettårig grunnkurs(GK)/videregående trinn 1(Vg1)
B Grunnkurs over to år
C Tilrettelagt grunnkurs,APO,forberedende grunnkurs,innf.kl. for fremmedspr.
D Alternativ opplæring/grunnkompetanse
H Videregående kurs I (VKI)/Videregående trinn 2 (Vg2)
I Særløp
J Tilrettelagt videregående kurs I (også for fremmedspråklige)
K To-eller treårig kurs (ikke grunnkurs over to år, ikke komprimert kurs)
P Videregående kurs II/ Bedriftsopplæring/Videregående trinn 3 (Vg3)
Q Tilrettelagt videregående kurs II
R Komprimert kurs (GK, VK I, VK II over to år)
T Vidregående kurs III/Bedriftsopplæring etter VK II/Bedriftsopplæring etter vg3 i skole
U Teknisk fagskole

Kompetanse i videregående, 2. året. SSB
KOMP_2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Generell studiekompetanse
2 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole
3 Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål
4 Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid
5 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole

Kurstrinn 2. året, gruppert. SSB
KTRINN_2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Grunnkurs/Vg1
2 Videregående kurs I/Vg2
3 Videregående kurs II/bedriftsopplæring/Vg3
4 Annen utdanning under loven
5 Fagskoleutdanning (egen kode fra 2004/2005)

Kurskode-3-linje (VK11) UFD kodeverk
KURSKODE3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (5)

Kurskode på dataene fra NVB. Blir kodet om til NUS-kode i feltet NUS-kode for 3. år.

Studieretning, 3. år (LINDA-kodeverk )
STUDRETN3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste


Gruppering av studieretning i videregående skole

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
AA ALLMENNE,ØKONOMISKE OG ADM FAG
BA Bygg- og anleggsteknikk
BY BYGGFAG
DH Design og håndverk
EL ELEKTROFAG
FO FORMGIVINGSFAG
HN HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG
HS HELSE- OG SOSIALFAG
ID IDRETTSFAG
KP KJEMI- OG PROSESSFAG
MD MUSIKK, DANS OG DRAMA
ME MEKANISKE FAG
MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON
NA NATURBRUK
RM Restaurant- og matfag
SA SALG OG SERVICE
SS Service og samferdsel
ST Studiespesialisering
TB TEKNISKE BYGGFAG
TF TEKNISK FAGSKOLE/TEKNISKE FAG
TP Teknikk og ind. produksjon
TR TREARBEID

NUS-kode 3. år
NUS2000_3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

For vitnemål fra teknisk fagskole er kursopplysningene plassert i 1. år. Se http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36 for kodeliste.

Klassetrinn, 3. år
KLTRINN_3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Se informasjon om klassetrinn i Norsk standard for utdanningsgruppering: http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36/varianter/906

Studieretning, 3. år.
STUDRETN_3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

For vitnemål fra teknisk fagskole er kursopplysningene plassert i 1. år.
Kodeliste


Studieretnings-koder

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Allmennfag
03 Husflids- og estetiske fag
05 Handels- og kontorfag
07 Håndverks- og industrifag
09 Fiskeri- og sjøfartsfag
10 Landbruksfag og naturbruk
11 Helse og sosial fag
17 Husholdningsfag
19 Idrettsfag
21 Allmenne, økonomiske og administrative fag
22 Musikk, dans og drama
23 Idrettsfag
31 Helse og sosialfag
32 Naturbruk
33 Formgivingsfag
34 Hotell- og næringsmiddelfag
35 Byggfag
36 Tekniske byggfag
37 Elektrofag
38 Mekaniske fag
39 Kjemi- og prosessfag
40 Trearbeiderfag
41 Medier og kommunikasjon
42 Salg og service
50 Teknisk fagskole
60 Idrettsfag
61 Musikk, dans og drama
62 Studiespesialisering
63 Kunst, design og arkitektur
64 Medier og kommunikasjon, studieforberedende
70 Bygg- og anleggsteknikk
71 Design og håndverk
72 Elektrofag
73 Helse- og oppvekstfag
74 Medier og kommunikasjon, gammel ordning
75 Naturbruk
76 Restaurant- og matfag
77 Service og samferdsel
78 Teknikk og industriell produksjon
80 Håndverk, design og produktutvikling
81 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
82 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
83 Salg, service og reiseliv
98 Alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram

Kurstrinn, 3. år
KURSTRIN_3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gymnas
1 Ettårig kurs
2 Toårig kurs
3 Teknisk fagskole og påbyggingsår i teknisk fagskole
4 Tekniske assistenter
5 Halvårig og kortere kurs
6 Treårig kurs (unntatt gymnas)
7 Annet toårig kurs
8 Annet ettårig kurs/lærlingskolen
9 Elemetær/yrkesforberedende/arbeidstrening/blindeskole
A Ettårig grunnkurs(GK)/videregående trinn 1(Vg1)
B Grunnkurs over to år
C Tilrettelagt grunnkurs,APO,forberedende grunnkurs,innf.kl. for fremmedspr.
D Alternativ opplæring/grunnkompetanse
H Videregående kurs I (VKI)/Videregående trinn 2 (Vg2)
I Særløp
J Tilrettelagt videregående kurs I (også for fremmedspråklige)
K To-eller treårig kurs (ikke grunnkurs over to år, ikke komprimert kurs)
P Videregående kurs II/ Bedriftsopplæring/Videregående trinn 3 (Vg3)
Q Tilrettelagt videregående kurs II
R Komprimert kurs (GK, VK I, VK II over to år)
T Vidregående kurs III/Bedriftsopplæring etter VK II/Bedriftsopplæring etter vg3 i skole
U Teknisk fagskole

Kompetanse i videregående, 3. år
KOMP_3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Generell studiekompetanse
2 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole
3 Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål
4 Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid
5 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole

Kurstrinn, gruppert, 3. år
KTRINN_3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Grunnkurs/Vg1
2 Videregående kurs I/Vg2
3 Videregående kurs II/bedriftsopplæring/Vg3
4 Annen utdanning under loven
5 Fagskoleutdanning (egen kode fra 2004/2005)

Avgangsår
AVGANG
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Vitnemålstatus (vitm ikke fyller kravene til bestått vtm)
VITSTAT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

A=Annulert vitnemål J= uklart hva koden betyr, men betyr muligens også annulert. Kode J forekommer ikke i dataene for siste år.

Orden og atferd
ORDEN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

G = God N = Nokså god L = Lite god

Fravær-dager år 1 (Antall dager 1. året)
FRADAG1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Fravær-timer år 1 (Antall timer 1. året)
FRATIMER1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Fravær-dager år 2 (Antall dager 2. året)
FRADAG2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Fravær-timer år 2 (Antall timer 2. året)
FRATIMER2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Fravær-dager år 3 (Antall dager 3. året)
FRADAG3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Fravær-timer år 3 (Antall timer 3. året)
FRATIMER3
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Utstedelssedato (når vtm ble skrevet ut)
UTDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (10)

Utstedelssedato (når vtm ble skrevet ut) ÅÅÅÅMMDD

Utstederskolens organisasjonsnummer
ORGNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Utstederskolens organisasjonsnummer. Krypteres før utlevering.

Skolekommune
SKOLEKOM
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Kommunenummer tilhørende institusjonens beliggenhetsadresse per 1.10. det aktuelle året, hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). 9999=uoppgitt/blankt, 2580=utlandet.

Næringskode 2007
SN07
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
85.201 Ordinær grunnskoleundervisning
85.202 Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede
85.203 Kompetansesentra og annen spesialundervisning
85.310 Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
85.320 Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
85.410 Undervisning ved fagskoler
85.421 Undervisning ved universiteter
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
85.423 Undervisning ved statlige høgskoler
85.424 Undervisning ved militære høgskoler
85.429 Undervisning ved andre høgskoler
85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon
85.522 Undervisning i kunstfag
85.591 Folkehøgskoleundervisning
85.592 Arbeidsmarkedskurs
85.593 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs
85.594 Voksenopplæringssentre
85.595 Timelærervirksomhet
85.596 Undervisning innen religion
85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted
85.609 Andre tjenester tilknyttet undervisning
992580 Utdanning i utlandet

Skolens eierforhold
EIERF
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Koblet på fra Bedrifts- og foretaksregisterete
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Stat
2 Kommune-/fylkeskommune
3 Privat
4 Kommune
5 Fylkeskommune
9 Uoppgitt
blank Uoppgitt

Reformkode
reformkode
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

R94=Reform 94 KL=Kunnskapsløftet
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
KL Kunnskapsløftet
R94 Reform 94

Kurskode-3-linje (VK11) UFD Påbygg fag for studiekompetanse
KURSKODE3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (5)

Kurskode på dataene fra NVB. Blir kodet om til NUS-kode i feltet NUS-kode for 3. år.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
PBPBY4 Fag for studiekompetanse
RMIKO3 Institusjonskokkfaget
RMIMP3 Industriell matproduksjon
RMKOK3 Kokkfaget
RMKON3 Konditorfaget
RMKSK3 Kjøttskjærerfaget
RMSER3 Servitørfaget
RMSMH3 Sjømathandlerfaget
SSISF3 IKT-servicefaget
SSKAD3 Kontor- og admin.faget
SSLOG3 Logistikkfaget
SSRES3 Resepsjonsfaget
SSRLV3 Reiselivsfaget
SSSIK3 Sikkerhetsfaget
SSSLG3 Salgsfaget
SSYRK3 Yrkessjåførfaget
STFOR3 Formgivingsfag
STREA3 Realfag
TPALU3 Aluminiumskonstruksjonsfaget
TPBMK3 Bilfaget, lette kjøretøy
TPBSK3 Bilskadefaget
TPCNC3 CNC-maskineringsfaget
TPIME3 Industrimekanikerfaget
TPIRL3 Industrirørleggerfaget
TPKJP3 Kjemiprosessfaget
TPLAB3 Laboratoriefaget
TPMOM3 Motormannfaget
TPMTS3 Matrosfaget
TPNDT3 NDT-kontrollørfaget
TPPLA3 Platearbeiderfaget
TPPRT3 Produksjonsteknikkfaget

Studieretning, 3. år (LINDA-kodeverk ) Påbygg fag for studiekompetanse
STUDRETN3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste


Gruppering av studieretning i videregående skole

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
AA ALLMENNE,ØKONOMISKE OG ADM FAG
BA Bygg- og anleggsteknikk
BY BYGGFAG
DH Design og håndverk
EL ELEKTROFAG
FO FORMGIVINGSFAG
HN HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG
HS HELSE- OG SOSIALFAG
ID IDRETTSFAG
KP KJEMI- OG PROSESSFAG
MD MUSIKK, DANS OG DRAMA
ME MEKANISKE FAG
MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON
NA NATURBRUK
RM Restaurant- og matfag
SA SALG OG SERVICE
SS Service og samferdsel
ST Studiespesialisering
TB TEKNISKE BYGGFAG
TF TEKNISK FAGSKOLE/TEKNISKE FAG
TP Teknikk og ind. produksjon
TR TREARBEID

NUS-kode 3. år. Påbygg fag for studiekompetanse
NUS2000_3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

For vitnemål fra teknisk fagskole er kursopplysningene plassert i 1. år. Se http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36 for kodeliste.

Klassetrinn, 3. år. Påbygg fag for studiekompetanse.
KLTRINN_3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Informasjon: Se http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36/varianter/906

Studieretning, 3. år. Påbygg fag for studiekompetanse.
STUDRETN_3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

For vitnemål fra teknisk fagskole er kursopplysningene plassert i 1. år.
Kodeliste


Studieretnings-koder

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Allmennfag
03 Husflids- og estetiske fag
05 Handels- og kontorfag
07 Håndverks- og industrifag
09 Fiskeri- og sjøfartsfag
10 Landbruksfag og naturbruk
11 Helse og sosial fag
17 Husholdningsfag
19 Idrettsfag
21 Allmenne, økonomiske og administrative fag
22 Musikk, dans og drama
23 Idrettsfag
31 Helse og sosialfag
32 Naturbruk
33 Formgivingsfag
34 Hotell- og næringsmiddelfag
35 Byggfag
36 Tekniske byggfag
37 Elektrofag
38 Mekaniske fag
39 Kjemi- og prosessfag
40 Trearbeiderfag
41 Medier og kommunikasjon
42 Salg og service
50 Teknisk fagskole
60 Idrettsfag
61 Musikk, dans og drama
62 Studiespesialisering
63 Kunst, design og arkitektur
64 Medier og kommunikasjon, studieforberedende
70 Bygg- og anleggsteknikk
71 Design og håndverk
72 Elektrofag
73 Helse- og oppvekstfag
74 Medier og kommunikasjon, gammel ordning
75 Naturbruk
76 Restaurant- og matfag
77 Service og samferdsel
78 Teknikk og industriell produksjon
80 Håndverk, design og produktutvikling
81 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
82 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
83 Salg, service og reiseliv
98 Alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram

Kurstrinn, 3. år. Påbygg fag for studiekompetanse.
KURSTRIN_3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gymnas
1 Ettårig kurs
2 Toårig kurs
3 Teknisk fagskole og påbyggingsår i teknisk fagskole
4 Tekniske assistenter
5 Halvårig og kortere kurs
6 Treårig kurs (unntatt gymnas)
7 Annet toårig kurs
8 Annet ettårig kurs/lærlingskolen
9 Elemetær/yrkesforberedende/arbeidstrening/blindeskole
A Ettårig grunnkurs(GK)/videregående trinn 1(Vg1)
B Grunnkurs over to år
C Tilrettelagt grunnkurs,APO,forberedende grunnkurs,innf.kl. for fremmedspr.
D Alternativ opplæring/grunnkompetanse
H Videregående kurs I (VKI)/Videregående trinn 2 (Vg2)
I Særløp
J Tilrettelagt videregående kurs I (også for fremmedspråklige)
K To-eller treårig kurs (ikke grunnkurs over to år, ikke komprimert kurs)
P Videregående kurs II/ Bedriftsopplæring/Videregående trinn 3 (Vg3)
Q Tilrettelagt videregående kurs II
R Komprimert kurs (GK, VK I, VK II over to år)
T Vidregående kurs III/Bedriftsopplæring etter VK II/Bedriftsopplæring etter vg3 i skole
U Teknisk fagskole

Kompetanse i videregående, 3. år. Påbygg fag for studiekompetanse.
KOMP_3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Generell studiekompetanse
2 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole
3 Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål
4 Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid
5 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole

Kurstrinn, gruppert, 3. år. Påbygg fag for studiekompetanse.
KTRINN_3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Grunnkurs/Vg1
2 Videregående kurs I/Vg2
3 Videregående kurs II/bedriftsopplæring/Vg3
4 Annen utdanning under loven
5 Fagskoleutdanning (egen kode fra 2004/2005)

Fravær - dager år 3 (Antall dager 3. året) (Påbygg fag for studiekompetanse)
FRADAG3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Fravær - timer år 3 (Antall timer 3. året) (Påbygg fag for studiekompetanse)
FRATIMER3B
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Angir om vitnemålet gir generell studiekompetanse
GSKOMP
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Utstederskolens påstand om vitnemålet gir generell studiekompetanse. Denne påstanden sendes med filen vitnemålen ligger i fra skolesystemet. Nasjonal vitnemålsdatabase kontrollerer om vitnemålet faktisk gir generell studiekompetanse, GSK_BEREGNET. På alle vitnemål med blank GSK_BEREGNET kan GSKOMP benyttes.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
J Ja
N Nei

Tilleggskontroll av generell studiekompetanse
GSK_BEREGNET
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Tilleggskontroll der Nasjonal vitnemålsdatabase beregner om vitnemålet faktisk gir generell studiekompetanse. Kontrollen kjøres kun på vitnemål for de løpene som ikke gir generell studiekompetanse. På alle vitnemål med blank GSK_BEREGNET kan GSKOMP benyttes.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
J Ja
N Nei
[Innholdsfortegnelse]

1.3 Kursnivå

Alle kurs. Forløp med månedlig datering
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.F_UTD_KURS

Alle kurs. Forløp med månedlig datering.
Omfatter alle kurs som har vært igangværende eller avsluttet i utdanningsinstitusjoner i Norge eller av studenter i utlandet med tilskudd fra Statens lånekasse for utdanning. Omfatter også all fullført utdanning registrert ifm folketellingene og andre kilder til opplysninger om utdanningsnivå. Se nærmere beskrivelse i Dokumentasjonsrapport. Datavarehus for utdanningsdata, 1970-2006 http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200754/notat_200754.pdf

Tabelltype: Forløpstabell

Gyldig fra: 197401
Gyldig til:
Data frigitt til: 202009
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Snr
SNR_NUDB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U' eller 'X'. Krypteres ved utlevering.

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato vil fungere som en siste oppdaterings- /endringsdato for hele recorden sett under ett, uavhengig av om det er en tilgang, avgang eller endring.

Hendelseskode
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

Settes ved danning av forløp i datavarehuset og angir hvilken hendelse recorden representerer
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgangsrecord
1 Tilgangsrecord
2 Endringsrecord
3 Tilgang(venstresensur)

Tilfellets tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes ved tilgang til nytt kurstilfelle og endres ikke. På F_UTD_PERSON settes TILGDATO når en person kommer inn i utdanningssystemet første gang eller etter å ha vært helt ute.

Tilfellets avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes når kurstilfellet avsluttes, ellers blank (NULL) På forløp person betyr det når en går ut av utdanningssystemet. På demografi når personen ikke lenger er bosatt.

Dato som brukes til å effektivisere uttak av tverrsnitt
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Alle records for kurstilfeller som er avsluttet skal ha registrert kursets avgangsdato i dette kjennemerke.

En fra-og-med dato som markerer når record er gyldig på tverrsnitt pr.. 1/10 ('09').
GYLDIG_TV_FOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Variabelen benyttes for å kunne ta ut tverrsnitt per 1.oktober(YYYY09) For records fra igangværendefila: Kodes alltid til tilgangsrecordens AARGANG || '09', og endres ikke for kurstilfellet. For records fra avsluttafila: Kodes alltid til 209909

Regtom
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Sluttdato for endringsrecord, dvs. regdato for neste hendelse. Regtom viser varighet for den enkelte endringsrecord.

Hovedgruppevariabel
HOVED
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

Variabelen tredeler nivået fra NUS2000.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Ingen utdanning
1 Obligatorisk utdanning
2 Mellomutdanning
3 Universitets- og høgskoleutdanning
9 Uoppgitt

Gruppering av skoleslag
UTD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
Grupperingen er laget ved å kombinere opplysninger om utdanningens art, institusjonens næringskode og lovverket som regulerer utdanningsvirksomheten (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), Lov om frittståande skolar (friskolelova), Lov om fagskoleutdanning, Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) og Lov om universiteter og høyskoler). Den særskilte skoleslagsgrupperingen er en intern kode som benyttes i statistikkproduksjonen. Grupperingen har som formål å gi en m er presis angivelse av ulike skole- og utdanningstyper innenfor utdanningssystemet. Den vil være en sentral grupperingsvariabel i tabeller over utdanning publisert i Statistisk sentralbyrå.
Kodeliste


Gruppering av skoleslag

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
100 Grunnskoler
211 Videregående skoler
212 Lærlinger
220 Annen videregående utdanning
311 Statlige høgskoler
312 Militære høgskoler
313 Andre høgskoler
320 Annen universitets- og høgskoleutdanning (Univ. og høgsk.utd. som gir studiepoeng, men blir tatt ved læresteder som ikke er godkjente univ. eller høgskoler)
399 Høgskoler
400 Universiteter og vitenskapelige høgskoler
401 Universiteter
402 Vitenskapelige høgskoler
510 Folkehøgskoler
520 Arbeidsmarkedskurs
610 Videregående utdanning i utlandet
620 Høyere utdanning i utlandet
710 Fagskoler (egen gruppering fra 2004/2005)

Utdanningens art NUS2000
NUS2000
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (6)

For studenter under utdanning gjelder koden fag i semesteret (ikke nødvendigvis det samme som studiemål). Se http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36 for NUS2000-standarden.

Utdanningens art NUS89
NUS89
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Ikke med fra og med igangværende 1.10.1999 og avslutta 1998/99 I henhold til Norsk standard for utdanningsgruppering 1989:http://www.ssb.no/a/histstat/sns/sns_07_1989.pdf

Klassetrinn etter NUS2000-standarden
KLTRINN2000
Internvariabel (datert)
NUMBER (2)

Benytter klassetrinn som det er angitt på årgangsfilene for alle. Klassetrinnet er økt med 1 for å tilpasses til 10-årig grunnskole/samsvare med klassetrinn i NUS2000-standarden.

Heltid/deltid
HELDEL
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (1)

Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Heltid
2 Deltid

Voksenopplæring
VOKSEN
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (1)

Om utdanningen er under lov om voksenopplæring.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Voksenopplæring
2 Ikke voksenopplæring

Kildekode
KILDE
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (2)

Fra og med 1998/99
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
07 Fra undersøkelsen om utdanning 2011
08 Fra undersøkelsen om utdanning 2012
10 Avsluttet grunnskole
11 Utlendingsdirektoratet
20 Elev- og avsluttet-data rapportert fra fylkeskommunene
21 Fagopplæring rapportert fra fylkeskommunen
22 Arbeidsdirektoratet
23 Diskett/skjema videregående
24 Militære videregående skoler
26 Folkehøgskoler
27 Nettskoler
30 Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)
31 Autorisasjonsregisteret for helsepersonell (HPR)
32 NOKUT
33 NAV
40 FS-Universiteter
41 FS Høgskoler
42 MSTAS Universiteter
43 MSTAS Høgskoler
44 Diskett/skjema Universiteter
45 Diskett/skjema Høgskoler
46 Militære høgskoler
47 Doktorgradsregister NIFU
48 Statens Lånekasse for Utdanning
49 DBH Database for høyere utdanning
50 Etterrapporterte grader
51 Etterrapporterte fagprøver
60 Danmarks statistik
61 Islands statistikkbyrå
62 Finlands statistikkbyrå

Kilde for BHU-opplysninger
KILDEBHU
Merkevariabel
VARCHAR2 (2)

Merke for hvor dataene kommer fra. Gjelder bare dersom kurset kommer bare fra BHU. Ikke fullstendig. Koden hentes kun dersom kurset bare er registrert på BHU-filen
Kodeliste


Kilde for BHU-opplysning

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Fra folke- og boligtellingen 1970
02 Fra avsluttafilen
03 Fra Lånekassa
04 Fra undersøkelsen om skolegang 1999
05 Fra folke- og boligtellingen 1980
06 Tilganger fra FS-skoler på BHU-2000
07 Fra undersøkelsen om utdanning i 2011
08 Fra undersøkelsen om utdanning 2012
11 Tiganger fra DUF
31 Autorisasjonsregisteret for helsepersonell
32 NOKUT
33 NAV
50 Etterrapporterte grader
60 Danmarks statistikkbyrå
61 Islands statistikkbyrå
62 Finlands statistikkbyrå
99 Uoppgitt

Kodetype
KODETYPE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Kodetype beskriver hvorvidt utdanningskoden i Norsk standard for utdanningsgruppering 2000 er en kode for enkeltutdanning eller en samlekode. Samlekoder kan bestå av flere utdanningsaktiviteter på ulike klasse- trinn og med ulik varighet, og gjelder hovedsakelig kortere utdanningsaktiviteter som ikke gir noe vitnemål/kvalifikasjon i seg selv. Koder for enkeltutdanninger er utdanningsaktiviteter med likhet i fagkrets og faglig innhold, klassetrinn og varighet, og gjelder utdanninger som gir vitn emål/kvalifikasjon.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Samlekode
2 Enkeltutdanning

Utfall av utdanning, omkodet
UTFALL
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Kodet avbrutt i NUDB. Kurset har vært registrert som startet på en NUS-kode, men det er ikke registrert noen avslutning og heller ikke registrert som igangværende året etter på samme NUS-kode
2 Ikke fullført
8 Fullført og bestått

Utfall, uomkodet
UTFALLU
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Er ikke sammenlignbar over tid. Settes ved avgang og endres ikke. Ellers NULL (blank). Har bare verdiene 2 og 8 fra 1974 t.o.m. 1993/1994.
Kodeliste


Kodeliste for uomkodet utfall

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
2 Ikke fullført
3 Ikke fullført (nettskoleutdanning)
7 Fullført nettskoleutdanning
8 Fullført
A Annen vurdering. Har fullført særskilt tilrettelagt innenfor læreplanverket
B Fullført og bestått årskurs
C Annulert
D Ikke bestått
F Bestått fagprøve
G Meget bra bestått fagprøve
H Holder fremdeles på i opplæringen
I Fullført og ikke bestått årskurs
K Bestått grunnkompetanse(kompetanse på lavere nivå)
M Har fullført, men mangler grunnlag for vurdering i ett eller flere fag
N Ikke bestått fagprøve
O Alternativ VKII i skole
P Bestått
S Sluttet/avbrutt i løpet av året
T Ikke bestått grunnkompetanse/ kompetanse på lavere nivå
X Ikke utfylt fra skole

Studieland/fullføringsland
FULLAND
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (3)

Der det ikke er noen opplysninger settes hele årgangen blank. Der årgangen kun mangler noen personer, brukes koden 990 for uoppgitt fullføringsland. Før 1986 er utdanning fra utlandet kun registrert ved fullføringen, ikke som igangværende.

Merke for avsluttet grunnskole
MRK_GRSKOLE
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Hvis NUS89 = blank, 211, 212 eller 213 og NUS2000 = 2 og utdanningen er avsluttet i Norge, så settes MRK_GRSKOLE=1
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 NUS89 = blank, 211, 212 eller 213 og NUS2000 = 2 og utdanningen er avsluttet i Norge.

Grunnskolepoeng
GRUNNSKOLEPOENG
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (5)
Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved avsluttet grunnskole.
Definisjon fram til og med 2006: Summen av elevens fagkarakterer i 11 fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterene. Hvis eleven mangler karakter i noen fag, blir det lagt til poeng for inntil to fag ut fra gjennomsnittskarakteren i de fagene eleven har karakter i. Definisjon fra og med 2007: Summen av alle karakterer dividert på antall karakterer, multiplisert med 10, med unntak av elever med mindre enn 8 karakterer, disse får 0 grunnskolepoeng. NB: Personer med null grunnskolepoeng omfatter også de som mangler opplysninger om grunnskolepoeng. er også

Studieretning/utdanningsprogram
STUDRETN
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (2)

Kode 01-19 gjelder før Reform94. Kode 21-50 gjelder Reform94. Kode 60-83 gjelder Kunnskapsløftet fra 2006.
Kodeliste


Studieretnings-koder

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Allmennfag
03 Husflids- og estetiske fag
05 Handels- og kontorfag
07 Håndverks- og industrifag
09 Fiskeri- og sjøfartsfag
10 Landbruksfag og naturbruk
11 Helse og sosial fag
17 Husholdningsfag
19 Idrettsfag
21 Allmenne, økonomiske og administrative fag
22 Musikk, dans og drama
23 Idrettsfag
31 Helse og sosialfag
32 Naturbruk
33 Formgivingsfag
34 Hotell- og næringsmiddelfag
35 Byggfag
36 Tekniske byggfag
37 Elektrofag
38 Mekaniske fag
39 Kjemi- og prosessfag
40 Trearbeiderfag
41 Medier og kommunikasjon
42 Salg og service
50 Teknisk fagskole
60 Idrettsfag
61 Musikk, dans og drama
62 Studiespesialisering
63 Kunst, design og arkitektur
64 Medier og kommunikasjon, studieforberedende
70 Bygg- og anleggsteknikk
71 Design og håndverk
72 Elektrofag
73 Helse- og oppvekstfag
74 Medier og kommunikasjon, gammel ordning
75 Naturbruk
76 Restaurant- og matfag
77 Service og samferdsel
78 Teknikk og industriell produksjon
80 Håndverk, design og produktutvikling
81 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
82 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
83 Salg, service og reiseliv
98 Alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram

Kurstrinn i videregående opplæring
KURSTRIN
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (1)
Betegnelse på de ulike kursnivåene innen videregående opplæring som grunnkurs (GK), videregående kurs I (VK I)og videregående kurs II (VK II).
Kode 0-9 gjelder før Reform94. Komprimerte kurs har fra desember 1998 blitt skilt ut ved egen kode, R. Tidligere var disse registrert med kode K. Fra 2000 vil elever i komprimerte kurs bli registrert på samme kode som GK, VK I og VK II. Mangler i NUDB i perioden 1974-1984(ligger på miniregisterne)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gymnas
1 Ettårig kurs
2 Toårig kurs
3 Teknisk fagskole og påbyggingsår i teknisk fagskole
4 Tekniske assistenter
5 Halvårig og kortere kurs
6 Treårig kurs (unntatt gymnas)
7 Annet toårig kurs
8 Annet ettårig kurs/lærlingskolen
9 Elemetær/yrkesforberedende/arbeidstrening/blindeskole
A Ettårig grunnkurs(GK)/videregående trinn 1(Vg1)
B Grunnkurs over to år
C Tilrettelagt grunnkurs,APO,forberedende grunnkurs,innf.kl. for fremmedspr.
D Alternativ opplæring/grunnkompetanse
H Videregående kurs I (VKI)/Videregående trinn 2 (Vg2)
I Særløp
J Tilrettelagt videregående kurs I (også for fremmedspråklige)
K To-eller treårig kurs (ikke grunnkurs over to år, ikke komprimert kurs)
P Videregående kurs II/ Bedriftsopplæring/Videregående trinn 3 (Vg3)
Q Tilrettelagt videregående kurs II
R Komprimert kurs (GK, VK I, VK II over to år)
T Vidregående kurs III/Bedriftsopplæring etter VK II/Bedriftsopplæring etter vg3 i skole
U Teknisk fagskole

Gruppering av kurstrinn i videregående opplæring
KTRINN
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Grunnkurs/Vg1
2 Videregående kurs I/Vg2
3 Videregående kurs II/bedriftsopplæring/Vg3
4 Annen utdanning under loven
5 Fagskoleutdanning (egen kode fra 2004/2005)

Kompetanse i videregående opplæring
KOMP
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (1)
Kompetanse viser om kurset gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Gjelder 3. og eventuelt 4. år av videregående opplæring, fra og med Reform 94.
Kompetansekoden er kun påført fra og med avslutta 1996/97 og igang 1997 og kun på utdanninger som omfattes av Reform94. Fra oktober 1999 har alle fra videregående utfylt KOMP, det vil også si at alle er kodet med utdanningskode fra Reform 94.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Generell studiekompetanse
2 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole
3 Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål
4 Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid
5 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole

Kombinert yrkesfag og allmennfag(TAF)
TAF
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
Ved utgangen av september

Tre- eller fireårig løp som ved fullført og bestått opplæring gir både spesiell studiekompetanse og full yrkeskompetanse. Opplæringen skjer vekselvis i skole og bedrift.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Komb. yrkes- og allmennfag, ukjent om det er et 3 eller 4- årig løp
3 Kombinert yrkes- og allmennfag, treårig
4 Kombinert yrkes- og allmennfag, fireårig

Rett til vid.opplæring
RETT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Opplæringsloven gir ungdom og voksne rett til videregående opplæring etter bestemte regler.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Ikke rettselev
2 Ungdomsrett
3 Voksenrett
4 Fullføringsrett

Støtteundervisning i morsmål
MORSMAL
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (1)
For videregående opplæring registreres hvorvidt personen mottar støtteundervisning i morsmål, annet enn norsk.
Usikker kvalitet
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Annet
1 Ja, har støtteundervisning i morsmål
2 Nei

Spesialundervisning etter enkeltvedtak
SPESUND
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (1)

Usikker kvalitet. For videregående opplæring registreres hvorvidt det gis spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak etter Opplæringslovens §5-1.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Annet
1 Ja, med spesialundervisning etter enkeltvedtak
2 Nei

Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter
SPRAKOPP
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (1)

Usikker kvalitet. For videregående opplæring registreres hvorvidt det gis særskilt norskopplæring til personer med minoritetsspråk som morsmål.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Annet
1 Ja, med særskilt norskopplæring for språklige minoriteter
2 Nei

Årstimer for elever under Opplæringsloven
AARTIMER
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMM Ved utgangen av september

Innenfor videregående opplæring foreligger opplysninger om årstimer på kurset basert på bruttotimetall for fagene som inngår.

Delkursprosent for elever og lærlinger
DELPROS
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
Ved utgangen av september

Innenfor videregående opplæring.

Elevstatus videregående utdanning
ELEVSTATUS
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
Angir om personen er for eksempel elev, privatist, deltaker i tilbud spesielt tilpasset voksne, eller har individuell opplæringsplan.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A Alternativ opplæringsplan (IOP utenfor læreplan) i hele kurset(vid.utd)
E Elev(vid.utd)
H ?
I Norsk utvekslingselev i utlandet
M Fagopplæring i skole
O Oppdragsundervisning innenfor tilbudsstrukturen vgo
P Privatist(vid.utd)
S Sluttet på hele kurset i løpet av skoleåret (etter 1. oktober)(vid.utd)
U Utenlandsk utvekslingselev i Norge(vid.utd)
V Voksne i videregående utdanning
X Uoppgitt

Fagopplæringstype
FTYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
For videregående opplæring registreres hvorvidt en lærling er på opplæringskontrakt eller ordinær lærlingekontrakt. Lærling er etter Opplæringsloven den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i opplæringsloven§ 3-4. Lærekandidat er etter denne loven den som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattande prøve enn fag- eller svenneprøve. For fagprøvekandidater registreres det om kandida ten har bakgrunn som elev, lærling eller praksiskandidat ved fremstilling til fag-/svenneprøven.
Ftype er erstattet av kontraktstype og prøvekandidattype.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Andre enn fagprøver
9 Uoppgitt
B Fagbrev på jobb - kontraktstype, praksisbrevkandidat - prøvekandidattype
E Fagprøve som elev i skole
F Fagbrev på jobb (prøvekandidattype)
K Avlagt kompetanseprøve (prøvekandidattype)
L Fagprøve som lærling
O Lærekandidat med opplæringskontrakt (kontraktstype)
P Fagprøve som praksiskandidat (prøvekandidattype)

Gruppering av høyere utdanning
UHGRUPPE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Forberedende prøver
02 Lavere nivås utdanning
03 Andre ettårige studier, grunnutdanning
04 Høgskolekandidat, toårig
05 Ingeniørutdanning, toårig grunnutdanning
05H Høgskolekandidat, ingeniørfag, toårig
06 Andre toårige studier, grunnutdanninger
07 Høgskolekandidat, treårig
08 Allmenn-/grunnskolelærer, fireårig
08B Bachelor, lærerutdanning
09 Førskolelærer, grunnutdanning
09B Bachelor, førskole-/barnehagelærerutdanning
10 Fag- og yrkesfaglærer, grunnutdanning
10B Bachelor, fag- og yrkesfaglærerutdanning
11 Ingeniørutdanning, treårig grunnutdanning
11B Bachelor, ingeniørfag
12 Sykepleieutdanning, grunnutdanning
12B Bachelor, sykepleieutdanning
13 Helsefagutdanning, 3-4 år grunnutdanning, ikke sykepleier
13B Bachelor, helsefagutdanning, ikke sykepleier
14 Høgskolekandidat, fireårig
14B Bachelor, fireårig
15 Etatsutdanning
16 Andre tre- og fireårige grunnutdanninger (ikke høgskolekandidat)
17 Cand.mag.utdanning
18 Videreutdanning i ledelse/organisasjon/administrasjon/økonomi
19 Videreutdanning for ingeniører
20 Videreutdanning for sykepleiere
21 Videreutdanning for annet helsepersonell enn sykepleiere
22 Annen videreutdanning, til og med to år
23 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
24 Siviløkonomutdanning, fireårig
25B Bachelor, allmenne fag
26B Bachelor, humanistiske og estetiske fag (ikke fireårig)
27B Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, ikke allmenn-/grunnskole-, førskole-, fag- og yrkesfaglærer)
28B Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag
29B Bachelor, økonomiske og administrative fag
30B Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (ikke ingeniør)
31 Høyere nivås utdanning
32 Cand.philol.-utdanning
33 Cand.polit.-utdanning
34 Cand.scient/Cand.real. - utdanning
35 Cand.jur. -utdanning
35M Master, rettsvitenskap
36 Cand.med. -utdanning
37 Cand.agric. -utdanning
38 Cand.musicae. -utdanning
39 Cand.theol. -utdanning
40 Cand.san. -utdanning
41 Cand.oecon. -utdanning
42 Cand.psychol. -utdanning
43 Cand.sociol. -utdanning
44 Cand.sosion. -utdanning
45 Cand.act. -utdanning
45M Master, aktuarfag
46 Cand.techn. -utdanning
47 Cand.pharm. -utdanning
47M Master, farmasi-utdanning
48 Cand.med.vet. -utdanning
49 Cand.merc. -utdanning
50 Cand.odont. -utdanning
50M Master, odontologi-utdanning
51 Cand.ed-/Cand.paed.-/Cand.paed.spec. -utdanning
52 Hovedfagskandidat
53 Magisterutdanning
54 Siviløkonomutdanning, CEMS-master
54M Siviløkonom-/Master-utdanning
55 Sivilingeniørutdanning
55M Master, teknologifag
56 Master of Science
56M Master of Science.
57 Master of Philosophy
57M Master of Philosophy.
58 Master of Arts
58M Master of Arts.
59 Master of International Business
59M Master of international Business.
60 Master of Business Administration
60M Master of Business Administration.
61 Master of Management
61M Master of Management.
62 Master of Technology Management
62M Master of Technology Management.
63 Andre mastergradutdanninger
63M andre mastergradutdanninger.
64 Master of Laws
64M Master of Laws.
65 Annen utdanning på nivå 7, ikke videreutdanning/påbygging
66 Videreutdanning/påbygging, -inntil to år
67 Spesialistutdanning for leger og tannleger
68 Videreutdanning for sykepleiere på nivå 7
69M Master, ettårig, lavere nivå
70 Ph.d.
71M Master, allmenne fag
72M Master, humanistiske og estetiske fag
73M Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
74M Master, samfunnsfag og juridiske fag (ikke rettsvitenskap)
75M Master, økonomiske og administrative fag (ikke siviløkonom)
76M Master, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (ikke sivilingeniør/master i teknologi)
77M Master, helse-, sosial- og idrettsfag (ikke farmasi og odontologi)
78M Master, primærnæringsfag
79M Master, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag
80M Master, uoppgitt fagfelt
81 Dr. philos.
82 Dr.polit.
83 Dr.scient
84 Dr.juris./Dr.legis
85 Dr.med.
86 Dr.theol
87 Dr.techn.
88 Dr.odont.
89 Dr.med.vet.
90 Dr.agric.
91 Dr.oecon
92 Dr.ing.
93 Dr.art.
94 Dr.psychol.
95 Andre forskerutdanninger, lisensiater
96B Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag (ikke sykepleier og helsefag som inngår i UH-gruppe 13B)
97B Bachelor, primærnæringsfag
98B Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag
99B Bachelor, uoppgitt fagfelt

Fagskoleutdanning
FAGSKOLEUTD
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Utdanningen er godkjent etter "Lov om fagskoleutdanning" av 20. juni 2003.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
10 Godkjent fagskoleutdanning

Studiepoeng for grad
STUDPOENG_GRAD
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (5)

Videreutdanning
EVUFJERN
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (1)
Omfatter kun utdanninger ved universitet og høgskoler. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse, men som sikter mot fornyelse og ajourføring av en førstegangsutdanning. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad. Et videreutdanningstilbud vil ofte være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Grensen mellom ordinær utdanning og videreutdanning er likevel uklar.
Utdanning ved godkjente nettskoler (verdiene 5 og 6) er ikke med i NUDB etter 31.12.2012.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Ordinær utdanning
2 Videreutdanning
3 Ordinær utdanning som nettbasert undervisning
4 Videreutdanning som nettbasert undervisning
5 Ordinær utdanning som nettbasert undervisning, godkjent nettskoleutdanning
6 Videreutdanning som nettbasert undervisning, godkjent nettskoleutdanning

Studiepoeng for eksamen
STUDPOENG_EKS
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (5)

Avlagte studiepoeng ved høgskole/universitet. Fra oktober 1998. Komplett fra oktober 2002(skoleåret 2002/2003). Ved gjentak registreres ikke studiepoeng.

Recordtype på avslutta
RECTYPE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

Høgskole/universitet. Settes ved avgang(på avgangsrecorden), ellers blank (NULL).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
3 Kortere kurs/deleksamener
4 Fullført og bestått en grad/kvalifikasjon på minst 2 år (nivå 6,7 eller 8) etter sept. 1999

Med eller uten studierett
STUDRETT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

Endringsvariabel fra høsten 2012
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Grunnskole og videregående skole
1 Med studierett universitet/høgskole
2 Uten studierett. Privatist i høgskole/universitet

Opptakskompetanse for studenter
REALKOMP
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Angir om studenten har generell studiekompetanse, realkompetanse eller annen kompetanse.
Registreres kun ved kurstilgang fra igangværende utdanning.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Generell studiekompetanse
1 Realkompetanse
2 Annet, uoppgitt
3 Yrkesfaglig utdanning og relevant fag-/svennebrev

Gjentak
GJENTAK
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Høgskole/universitet. Settes ved avgang, blank (NULL) ellers. Ved gjentak registreres det 0(null) avlagte studieppoeng for eksamen.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Ikke høgskole/universitet
0 Ikke gjentak
1 Gjentak

Skolekommune
SKOLEKOM
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (4)

Kommunenummer tilhørende institusjonens beliggenhetsadresse per 1.10. det aktuelle året. Hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). 9999=uoppgitt/blankt, 2580=utlandet.

Skolens eierforhold
EIERF
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
Eierforhold angir utdanningsinstitusjonens eierform på grunnlag av opplysninger i Bedrifts- og foretaksregisteret.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Stat
2 Kommune-/fylkeskommune
3 Privat
4 Kommune
5 Fylkeskommune
9 Uoppgitt
blank Uoppgitt

Høgskolesentra-kode
HSKODE
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (3)

Kodeliste


Kodeliste for Høyskolekoder

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
001 Samisk høgskole
002 Høgskolen i Finnmark
003 Høgskolen i Tromsø
004 Høgskolen i Harstad
005 Høgskolen i Narvik
006 Universitetet i Nordland/Høgskolen i Bodø
007 Høgskolen i Nesna
008 Nord universitet - Trøndelag/Høgskolen i Nord-Trøndelag
009 Høgskolen i Sør-Trøndelag
010 Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk/Høgskolen i Molde
011 Høgskolen i Ålesund
012 Høgskulen i Volda
013 Høgskulen i Sogn og Fjordane
014 Høgskolen i Bergen
015 Høgskolen Stord/Haugesund
016 Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Stavanger
017 Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder
018 Høgskolen i Telemark
019 Høgskolen i Vestfold
020 Høgskolen i Buskerud
021 Høgskolen i Gjøvik
022 Høgskolen i Lillehammer
023 Høgskolen i Hedmark
024 Høgskolen i Østfold
025 Høgskolen i Akershus
026 Høgskolen i Oslo
027 Høgskolen i Oslo og Akershus
028 Høgskolen i Buskerud og Vestfold
030 Militære høgskoler
040 Handelshøyskolen BI
041 Høyskolen for Ledelse og Teologi/Baptistenes Teologiske Seminar
042 Diakonhjemmet Høgskole
043 Kunst- og designhøgskolen i Bergen/Kunsthøgskolen i Bergen
044 Kunsthøgskolen i Oslo
045 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole/Den Polytekniske Høgskolen
046 NLA Høgskolen /Norsk Lærerakademi - bachelor- og masterstudier
047 Politihøgskolen
048 Høgskolestiftelsen på Kjeller
049 Stiftelsen Varhandelens Høgskole
050 Helsehøyskolen A/S/Encefalon A/S
051 NLA Høgskolen i Staffeldtsgate/Høgskolen i Staffeldtsgate/Frikirkens Teologiske Høgskole
052 Lovisenberg diakonale høgskole/Høgskolen for Diakoni og Sykepleie
053 Høyskolen Diakonova/Menighetssøsterhjemmets høgskole
054 Norges Markedshøgskole
055 Norges dansehøyskole/Den Norske Balletthøyskole
056 Statens Lærerkurs
057 Barratt Due musikkinstitutt
058 Den norske Eurytmihøyskole
059 Steinerhøyskolen/Rudolf Steinerhøyskolen
060 Oslo Merkantile Høgskole
061 Skatteetatsskolen i Oslo
062 Atlantis Medisinske Høgskole
063 Norges Handelshøyskoles Komp S avdeling Oslo
064 Norsk Reiselivshøgskole A/S
065 Avinor A/S/Luftfartsverket
066 Ansgar Teologiske Høgskole AS
067 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen/Mediehøgskolen Gimlekollen
068 Misjonshøgskolen
069 Diakonhjemmet Høgskole, Rogaland Høgskole
070 Scandinavian School of Management/Rogaland Markedshøyskole
071 Høyskolen betanien A/S/Betanien Sykepleierhøgskole/Betanien diakonale høgskole
072 Haraldsplass diakonale høgskole/Diakonissehjemmets Sykepleierhøgskole/Diakonissehjemmets Høgskole
073 Metodistkirkens Studiesenter
074 Skatteetatsskolen i Bergen
075 Stiftelsen Bergen Arkitektskole
076 Skrivekunstakademiet i Hordaland
077 Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
078 Norsk Høgskole for Helhetsterapi
079 Norges Høgskole for Informasjonsteknologi
080 NRK Personalopplæring
081 Statens Forvaltningshøgskole
082 Statens utdanningssenter for Helsepersonell
083 UD Aspirantkurs
084 Norges Handelshøyskoles kompetansesenter, Bergen
085 Forsikringsakademiet
086 Høyskolen Kristiania - Markedshøyskolen/Høyskolen Campus Kristiania/NKS Høgskolen. Tidl. OMH og Norsk Reiselivshøgskole/Oslo School of Management
087 Stiftelsen Arkivakademiet
088 Fjellhaug internasjonale høgskole/Fjellhaug skoler
090 Norges idrettshøgskole
091 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
092 Norges musikkhøgskole
093 Norges veterinærhøgskole
094 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
095 UIT Norges arktiske universitet/ Universitetet i Tromsø
096 Universitetet i Oslo
097 Universitetet i Bergen
098 MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn/Det teologiske Menighetsfakultet
099 Norges miljø- og biovitenskapelige univ.(NMBU)/Norges Landbrukshøgskole
100 Norges Handelshøyskole
102 VID vitenskapelige høgskole
103 Nord universitet
104 Høgskolen i Sørøst-Norge
105 Høgskulen på Vestlandet
106 Høgskolen i Innlandet
107 OsloMet - Storbyuniversitetet
108 Universitetet i Sørøst-Norge
200 Norsk Gestaltinstitutt A/S
201 Høgskulen for grøn utvikling
202 Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen
203 Bjørknes Høyskole A/S
204 NKI Fjernundervisning A/S
205 Høyskolen Kristiania - Norges Helsehøyskole/Høyskolen Campus Kristiania/Norges helsehøyskole /Akupunkturhøyskolen
206 Norsk barnebokinstitutt
207 NISS høyskole AS
208 Westerdals Høyskole AS
209 Noroff University College AS
210 Kiminalomsorgens utdanningssenter KRUS
211 Musikkteaterhøyskolen AS/Musikkteaterskolen AS
212 Høyskolen Kristiania - Norges Kreative Høgskole/Høyskolen Campus Kristiania fakultet Norges Kreative høgskole
213 Westerdals Oslo ACT
214 Norsk skuespillerinstitutt høyskole (NSKI)
215 Høyskolen for dansekunst
216 Lillehammer Institute of Music Production Industries - LIMPI
217 Nordland kunst- og filmfagskole A/S
218 Høyskolen Kristiania
219 Høyskolen for yrkesfag AS
400 NKS Nettstudier
401 Senter for eiendomsfag
888 Høyere utdanning i utlandet (fra Lånekassa)

Næringskode 72
SN72
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (2)

Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN72 til SN94 og fra SN78 til SN94. I gang-1974 og 1975. Avsl_7475 og 7576.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
11 Førskoler
12 Barneskoler
13 Ungdomsskoler
14 Framhaldsskoler
15 Spesialskoler for funksjonshemmede
16 Folkehøgskoler
17 Realskoler
18 Gymnas
19 Andre allmennskoler
21 Landbruksskoler
22 Hagebruks- og gartnerskoler
23 Skogbruksskoler
24 Fiskerfagskoler
29 Andre fagskoler for landbruk og fiske
31 Verksted- og lærlingeskoler
32 Tekniske fagskoler og elementærtekniske skoler
33 Skoler for husflid og kunstindustri
39 Andre fag- og yrkesskoler for håndverk og industri
41 Navigasjonsskoler
42 Maskinistskoler
43 Kokk- og stuerskoler
44 Andre maritime skoler
49 Andre skoler for transport og kommunikasjon.
51 Handelsskoler
52 Bransjeskoler
53 Skoler for offentlige ansatte
59 Andre skoler for administrasjon og økonomi
61 Hjelpepleierskolen
62 Sykepleierskolen
63 Barnepleierskolen
69 Andre skoler for helsestell og sosialt arbeid
71 Hotellfagsskoler
72 Politi- , toll- , brann- og fengselsskoler
73 Befalsskoler
74 Musikk- og teaterskoler
75 Husmorskoler
79 Andre fag- og yrkesskoler
81 Universiteter
82 Distriktshøgskoler
83 Lærerhøgskoler
84 Tekniske høgskoler
85 Sosialskoler
86 Skoler for videreutdanning i sykepleie
87 Militære høgskoler
89 Andre høgskoler

Næringskode 78
SN78
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (2)

Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN72 til SN94 og fra SN78 til SN94. I gang 1976-1992. Avslutta 7677-9192
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
20 Grunnskoler
21 Barneskoler
22 Kombinerte barne- og ungdomsskoler
23 Ungdomsskoler
24 Spesialskoler for funksjonshemmede
30 Skoler under lov om videregående opplæring
40 Folkehøgskoler
50 Skoler for helsestell og sosialt arbeid
51 Hjelpepleierskoler
52 Sykepleierskoler
59 Andre skoler for helsestell og sosialt arbeid
60 Fagskoler for landbruket
61 Landbruksskoler
62 Hagebruks- og gartnerskoler
63 Skogbruksskoler
69 Andre fagskoler i landbruket
70 Videregående skoler ellers
71 Skoler for estetiske fag
72 Skoler for administrasjon og økonomi
73 Skoler for håndverk og industri
74 Skoler for transport og kommunikasjon
75 Skoler for sivile tryggingsfag
76 Befalsskoler
79 Andre videregående skoler
80 Universiteter og høgskoler
81 Universiteter og vitenskapelige høgskoler
82 Distriktshøgskoler
83 Pedagogiske høgskoler
84 Ingeniørhøgskoler
85 Sosialhøgskoler
86 Helsefaghøgskoler
87 Militære høgskoler
89 Andre høgskoler
90 Utdanningsinstitusjoner ellers

Næringskode 94
SN94
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (6)

Fra 1993. Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN72 til SN78 og fra SN78 til SN94.
Kodeliste


Næringskode fra 1994

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
80 U N D E R V I S N I N G
80.1 FØRSKOLE_ OG GRUNNSKOLEUNDERVISNING
80.101 Førskoleundervisning
80.102 Grunnskoleundervisning
80.103 spesialskoeundervisning for funksjonshemmede
80.2 UNDRVISNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLES NIVÅ
80.210 Undervisning i allmennfag
80.220 Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag
80.3 UNDERVISNING PÅ UNIVERSITETS_ OG HØGSKOLENIVÅ
80.30 Undervisning på universitets- og høgskolenivå
80.301 Undervisning ved universiteter
80.302 Undervisning ved statlige høgskoler
80.303 Undervisning ved militære høgskoler
80.309 Undervisning ved andre høgskoler
80.4 VOKSENOPPLÆRING OG ANNEN UNDERVISNING
80.41 Trafikkskoleundervisning
80.42 Voksenopplæring og annen undervisning
80.421 Folkehøgskoleundervisning
80.422 Arbeidsmarkedskurs
80.423 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs
80.424 Kommunal musikkskolevirksomhet
80.429 Annen undervisning inkl lærlinger og fagprøver

Næringskode 2007
SN07
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (6)
Ved utgangen av september
Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering.
Fra 2008 Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN72 til SN78 og fra SN78 til SN94, og fra SN94 til SN07.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
85.201 Ordinær grunnskoleundervisning
85.202 Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede
85.203 Kompetansesentra og annen spesialundervisning
85.310 Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
85.320 Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
85.410 Undervisning ved fagskoler
85.421 Undervisning ved universiteter
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
85.423 Undervisning ved statlige høgskoler
85.424 Undervisning ved militære høgskoler
85.429 Undervisning ved andre høgskoler
85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon
85.522 Undervisning i kunstfag
85.591 Folkehøgskoleundervisning
85.592 Arbeidsmarkedskurs
85.593 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs
85.594 Voksenopplæringssentre
85.595 Timelærervirksomhet
85.596 Undervisning innen religion
85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted
85.609 Andre tjenester tilknyttet undervisning
992580 Utdanning i utlandet

Bedriftens organisasjonsnummer
ORGNRBED
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (9)
Ved utgangen av september
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
Krypteres ved utlevering.

Organsisasjonsnummer
ORGNR
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (9)
Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.
. Foretakets orgnr ved enbedriftsforetak, bedriftens orgnr ved flerbedriftsforetak. (For bedriftens orgnr, se ORGNRBED). Krypteres ved utlevering.

Identifikasjonsnr
INR
Internvariabel (datert)
VARCHAR2 (7)

Erstattes av organisasjonsnummer fra 1999.

Merker om fnr/snr er gyldig eller ikke
MRK_SNR_NUDB
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Markerer om FNR/SNR_NUDB er gyldig eller ikke.
Kodeliste


Markerer om SNR er gyldig eller ikke

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Ugyldig fnr
2 Seksjonens selvgenererte fnr (har 9 i syvende pos. i FNR)
3 Gyldig fnr som ikke matcher mot snr-katalogen
blank Gyldig fnr/snr

Løpenummer for kurs
LOEPENR_KURS
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Inngår som en del av identifikasjonsnøkkelen på KURS-nivå. G155 Fram tom. 1999: For å kunne registrere dubletter av kurs med hensyn til NUS2000 som følge av omkoding fra NUS89 til NUS2000. Etter 1999: For å kunne registrere dubletter av kurs med hensyn til NUS2000 som følge av at NUS2000 ikke skiller mellom endel ulike grunnfag og mellomfag og at f.eks. MATNAT studenter kan få registrert mange tilsynelatende like kurs for ulike vekttallsfag som tas. Starter på 1 for det første kurset i NUDB og nummereres fortløpende. Alle records innenfor det samme KURSTILFELLET vil ha det samme løpenummeret. Unike kurs er definert som: FNR x NUS2000 x LOEPENR_KURS

Videreutdanning med opptakskrav
VIDERUTD
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Ikke høgskole/universitet
0 Ikke videreutdanning
1 Videreutdanning uten opptakskrav universitets- eller høgskoleutdanning
2 Videreutdanning med opptakskrav universitets- eller høgskoleutdanning
9 Uoppgitt

Utvekslingsavtale
UTVEKSAVTALE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)
Ved utgangen av september
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Erasmus
02 LLP-Erasmus
03 Erasmusmundus
04 Bilateral
05 Individ
06 Kvoteprog
07 Nordplus
08 Andre
09 Praksis
10 Kvoteprogram
11 North
12 Norad-andre
13 Norad
14 LLP-øvrig
15 Fulbright
16 Socrates
17 Nordområde
18 NOVA
19 ISEP
20 Kultur
21 BARENTSPLUS
22 EURASIA
23 SWB
24 Østeuropa
25 ERASMUSLINK
26 LEONARDO
27 NUFU
28 EEA-NORW
29 ERASMUS+
30 NORHED
31 Nordplus(samme som 07?)
32 NSFD
33 NORPART
34 PANOAM
35 UTFORSK
36 RUSSUT
37 ERASMUS+GM

Planlagt studieprogresjon i prosent i høstsemesteret
STUDIEPROGRESJON_H
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)

Prosentsats for planlagt studieprogresjon i høstsemesteret rapportert på studenter registrert per 1.oktober. Under 70% blir regnet som deltid, 70% og mer blir regnet som heltid.

Planlagt studieprogresjon i prosent i semesteret rapportert på eksamensrecordene
STUDIEPROGRESJON
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (5)

Prosentsats for planlagt studieprogresjon i semesteret. Om det gjelder høst- eller vårsemesteret vil framgå av eksamensdatoen. Alle eksamensrecorder innen samme semester har påført den samme planlagte studieprogresjon

Utvekslingsstudent
UTVEKS
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
Ved utgangen av september
Studenter hvor det foreligger en avtale med en ekstern institusjon, og hvor varigheten på avtalen er på minst tre måneder.
Gjelder per 1.oktober. Data for hele året ligger i en egen tabell i NUDB: TAB_UTVEKSL_STUD
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Innvekslingsstudent 1.oktober
2 Utvekslingsstudent 1.oktober

Utvekslings- eller innvekslingsland
UTVEKSLAND
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)

Gjelder per 1.oktober. Data for hele året ligger i en egen tabell i NUDB: TAB_UTVEKSL_STUD

Statsborgerskap meldt fra univ./høgskole
STATSB_MELDT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)

Organisering ved universitet og høgskoler, og fom. september 2021 også fagskoler
ORGANISERING
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
Ved utgangen av september
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Stedbasert undervisning/Undervisning ved campus
2 Desentralisert undervisning
3 Nettbasert undervisning ved universitet og høgskoler(med eller uten samlinger)
4 Nettbasert undervisning ved fagskoler
5 Nettbasert undervisning med samlinger, ved fagskoler

Endringsdato for organisering
ORGANISERING_DATO
Variabel som daterer endring
DATE (6)

Land for studiegrunnlag
STUDGRLAND
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Programområdekode
FKURSKOD
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (10)

Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO Kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.

Prøvekandidattype
PROVEKANDTYPE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Resultat av opplæringsform forut for prøve.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
9 Uoppgitt
B Praksisbrevkandidat
E Fagopplæring i skole
F Fagbrev på jobb
K Lærekandidat (opplæringskontrakt)
L Lærling
P Praksiskandidater

Kontraktstype
KONTRAKTSTYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM

Type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp.
Kodeliste


Kontraktstype for lærlinger

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
B Fagbrev på jobb
E Fagopplæring i skole
L Lærekontrakt
O Opplæringskontrakt

Endringsdato for kontraktstype
KONTRAKTSTYPE_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)
[Innholdsfortegnelse]

1.4 Personnivå

Personnivået har tre filer, en forløpsfil med viktigste kurs, en personfil med faste variable/variable som ikke endres over tid og en egen fil med flere variable om utvekslingsstudententene.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.F_UTD_PERSON

Viktigste kurs. Forløp med månedlig datering.

Tabelltype: Forløpstabell

Gyldig fra: 197401
Gyldig til:
Data frigitt til: 202009
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

snr
SNR_NUDB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre at vi har en unik nøkkel over tid. Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U'. Krypteres ved utlevering.

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato vil fungere som en siste oppdaterings- /endringsdato for hele recorden sett under ett, uavhengig av om det er en tilgang, avgang eller endring.

Studiekode. Første siffer angir hovedgruppen, og resterende siffer angir hvilket studium. Dateres vha. REGDATO
STUDIEKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (3)
YYYYMM Fortløpende

I høyere utdanning vil STUDIEKODE være lik UH-gruppe med 3 foran. (eks. 317 Cand.mag.-utdanning, 309B Bachelor, førskolelærerutdanning) Se kodeliste for variabelen UHGRUPPE i tabellen F_UTD_KURS.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
100 Avslutta grunnskole
200 Grunnkurs allmennfag/Vg1 studieforberedende
201 Grunnkurs yrkesfag/Vg1 yrkesfag
210 VK I allmennfag/Vg2 studieforberedende
211 VK I yrkesfag/Vg2 yrkesfag
220 VK II allmennfag/Vg3 studieforberedende
221 VK II yrkesfag/Vg3 yrkesfag
230 Andre kurs under loven
240 Fagopplæring før R94
250 Andre videreg. kurs
260 Andre kurs på mellomnivået

Hendelseskode
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

Settes ved danning av forløp i datavarehuset og angir hvilken hendelse recorden representerer.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgangsrecord
1 Tilgangsrecord
2 Endringsrecord
3 Tilgang(venstresensur)

Tilfellets tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes ved tilgang til nytt kurstilfelle og endres ikke. På F_UTD_PERSON settes TILGDATO når en person kommer inn i utdanningssystemet første gang eller etter å ha vært helt ute.

Tilfellets avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes når kurstilfellet avsluttes, ellers blank (NULL) På forløp-person betyr det når en går ut av utdanningssystemet. På demografi når personen ikke lenger er bosatt.

Tilgangsdato for hovedgruppen.
UTDTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes ved tilgang til nytt overordnet utdanningstilfelle og ved tilgang til ny hovedgruppe (ved overgang) for det samme tilfellet. Hovedgruppe=1. siffer i STUDIEKODE

Avgangsdato for hovedgruppen.
UTDAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes når overordnet utdanningstilfelle avsluttes, og ved avgang fra en hovedgruppe (ved overgang til ny), ellers NULL. Hovedgruppe=1. siffer i STUDIEKODE

Tilgangsdato for studiet.
STUDTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes ved tilgang til nytt overordnet utdanningstilfelle og ved tilgang til ny hovedgruppe (ved overgang) for det samme tilfellet og ved tilgang til ny studiekode (ved overgang) for det samme tilfellet.

Avgangsdato for studiet.
STUDAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes når overordnet utdanningstilfelle avsluttes, og ved avgang fra en hovedgruppe (ved overgang til ny), , og ved avgang fra en studiekode (ved overgang til ny), ellers NULL

Utfall, omkodet
UTFALL
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Settes ved avgang og endres ikke. Ellers NULL (blank)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Kodet avbrutt i NUDB. Kurset har vært registrert som startet på en NUS-kode, men det er ikke registrert noen avslutning og heller ikke registrert som igangværende året etter på samme NUS-kode
2 Ikke fullført
8 Fullført og bestått

Fagopplæringstype
FTYPE
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)
For videregående opplæring registreres hvorvidt en lærling er på opplæringskontrakt eller ordinær lærlingekontrakt. Lærling er etter Opplæringsloven den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i opplæringsloven§ 3-4. Lærekandidat er etter denne loven den som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattande prøve enn fag- eller svenneprøve. For fagprøvekandidater registreres det om kandida ten har bakgrunn som elev, lærling eller praksiskandidat ved fremstilling til fag-/svenneprøven.
For avsluttet fag/svennprøve. Ftype er erstattet av kontraktstype og prøvekandidattype i F_UTD_KURS. Disse variablene vil etterhvert tillegges F_UTD_PERSON.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Andre enn fagprøver
9 Uoppgitt
B Fagbrev på jobb - kontraktstype, praksisbrevkandidat - prøvekandidattype
E Fagprøve som elev i skole
F Fagbrev på jobb (prøvekandidattype)
K Avlagt kompetanseprøve (prøvekandidattype)
L Fagprøve som lærling
O Lærekandidat med opplæringskontrakt (kontraktstype)
P Fagprøve som praksiskandidat (prøvekandidattype)

Utdanningens art NUS2000 for fag i semesteret (ikke studiemål)
NUS2000
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (6)
YYYYMM Fortløpende

I F_UTD_PERSON er NUS2000 en endringsvariabel. På lavere nivå på universitetsstudier vil det ofte kunne være valgt tilfeldig blant flere NUS-koder i samme UHGRUPPE. Se http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36 for fullstendig kodeliste.

SSBs studieretningskode
STUDRETN
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)

Kode 01-19 gjelder før Reform94. Kode 21-50 gjelder Reform94. Kode 60-83 gjelder Kunnskapsløftet fra 2006.
Kodeliste


Studieretnings-koder

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Allmennfag
03 Husflids- og estetiske fag
05 Handels- og kontorfag
07 Håndverks- og industrifag
09 Fiskeri- og sjøfartsfag
10 Landbruksfag og naturbruk
11 Helse og sosial fag
17 Husholdningsfag
19 Idrettsfag
21 Allmenne, økonomiske og administrative fag
22 Musikk, dans og drama
23 Idrettsfag
31 Helse og sosialfag
32 Naturbruk
33 Formgivingsfag
34 Hotell- og næringsmiddelfag
35 Byggfag
36 Tekniske byggfag
37 Elektrofag
38 Mekaniske fag
39 Kjemi- og prosessfag
40 Trearbeiderfag
41 Medier og kommunikasjon
42 Salg og service
50 Teknisk fagskole
60 Idrettsfag
61 Musikk, dans og drama
62 Studiespesialisering
63 Kunst, design og arkitektur
64 Medier og kommunikasjon, studieforberedende
70 Bygg- og anleggsteknikk
71 Design og håndverk
72 Elektrofag
73 Helse- og oppvekstfag
74 Medier og kommunikasjon, gammel ordning
75 Naturbruk
76 Restaurant- og matfag
77 Service og samferdsel
78 Teknikk og industriell produksjon
80 Håndverk, design og produktutvikling
81 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
82 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
83 Salg, service og reiseliv
98 Alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram

Kompetanse i videregående opplæring
KOMP
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
Kompetanse viser om kurset gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Gjelder 3. og eventuelt 4. år av videregående opplæring, fra og med Reform 94.
Fom avslutta skoleåret 1996/97 og igang 1.10.1997
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Generell studiekompetanse
2 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole
3 Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål
4 Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid
5 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole

Antall semester registrert i utdanning
SEMESTER_I_UTD
Internvariabel (datert)
NUMBER (2)

Videregående og høyere utdanning. Opphold telles ikke med. Utdanning i utlandet telles ikke med

Antall semester i videregående utdanning
SEMESTER_I_VUTD
Internvariabel (datert)
NUMBER (2)

Opphold telles ikke med. Utdanning i utlandet telles ikke med

Antall semester i videregående utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven
SEMSTER_I_VUTD_LOV
Internvariabel (datert)
NUMBER (2)

Opphold telles ikke med.

Antall semester i høyere utdanning
SEMESTER_I_HOY_UTD
Internvariabel (datert)
NUMBER (2)

Høyere utdaning defineres som HOVED = 3. Opphold telles ikke med. Utdanning i utlandet telles ikke med

Antall semester i videregående utdanning i utlandet
SEMESTER_I_UTL_VUTD
Internvariabel (datert)
NUMBER (2)

Hoved = 1 og 2. Opphold telles ikke med. Innvandrere med videregående utdanning fra utlandet har utfylt 1 antall semester

Antall semester i høyere utdanning i utlandet
SEMESTER_I_UTL_HOY
Internvariabel (datert)
NUMBER (2)

Høyere utdaning defineres som hoved = 3. Opphold telles ikke med. Innvandrere med utdanning fra utlandet har utfylt 1 antall semester

Utdannelse i utlandet
UTLAND
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

1 = Utlandet 2 = Ikke utlandet
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Utland
2 Ikke utland

REGTOM
REGTOM
Merkevariabel
NUMBER (1)

Regtom viser varighet for den enkelte endringsrecord.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.TAB_UTD_PERSON

Faste variable på personnivå. Variable som ikke endres over tid.

Tabelltype: Oppslagstabell

Gyldig fra: 197401
Gyldig til:
Data frigitt til: 202009
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Snr
SNR_NUDB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Foreldrenes utd.nivå da personen var 16 år
SOSBAK
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Personer som er under 16 år har foreldres utdanning per dags dato
Kodeliste


Sosial bakgrunn. Foreldres utd.nivå

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Lang høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 7 el. 8
2 Kort høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 6
3 Videregående. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 3, 4 eller 5
4 Grunnskole. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 0, 1 eller 2
9 Uoppgitt. Begge foreldrene har uoppgitt utdanning.

Fars høyeste utdanning da personen var 16 år
NUS2000_FAR_16
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Personer som er under 16 år har fars sist registrerte høyeste utdanning

Mors høyeste utdanning da personen var 16 år
NUS2000_MOR_16
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Personer som er under 16 år har mors sist registrerte høyeste utdanning

Kjønn
KJOENN
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Menn
2 Kvinner
9 Uoppgitt kjønn

Fødselsår
FODT_AAR
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (4)

Fødselsdato
FODT_DATO
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (8)


Oppholdsdato, første opphold i Norge
FODATO
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (8)
Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet
Utfylt også for ikke-innvandrere. De fleste har samme dato som fødselsdato. 88888888=fødselsregistrerte. Mange har 19601101 og 19640930.

Fødeland
FODELAND
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (3)
Variabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.

Innvandringskategori
INVKAT
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A Uten innvandringsbakgrunn
B Førstegenerasjons innvandrer uten norsk bakgrunn
C Person født i Norge av to utenlandsfødte foreldre
D Koden er ikke i bruk. (Utenlandsadoptert)
E Utenlandsfødt med en norsk forelder
F Norskfødt med en utenlandsk forelder
G Født i utlandet av norskfødte foreldre

Landbakgrunn
LANDBAK
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (3)
For personer født i utlandet, er dette (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen mormor, morfar, farmor eller farfar.

Bostedskommune ved fylte 16 år
KOMM_16
Internvariabel (ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Personer som er under 16 år har kommune per dags dato

Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
AAR_FORSTE_FULLF_GS
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (4)

Årstall første gang fullført tre-årig videregående-skole-nivå
AAR_FORSTE_FULLF_VS
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført treårig videregående skole defineres som UTFALL = 8 (fullført og bestått) og RECTYPE ulik 3 (kortere kurs/deleksamener, blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning). Variabelen kan IKKE benyttes for å spesifisere dem som har oppnådd studiekompetanse/yrkeskompetanse.

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven
AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring defineres som UTFALL = 8 (fullført og bestått) og RECTYPE ulik 3 (kortere kurs/deleksamener, blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) og STUDRETN ulik blank og KOMP ulik 4 (underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid) f.o.m. regdato 200008. Innebærer kun utdanninger innenfor videregående opplæring rappo rtert med en studretn-kode. Fullstendig f.o.m. regdato 200008.

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning på videregående-skole-nivå, allmennfag
AAR_FORSTE_FULLF_VSA
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført treårig videregående skole, allmennfag defineres som UTFALL = 8 (fullført og bestått) og RECTYPE ulik 3 (kortere kurs/deleksamener, blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) = 0 (allmenne fag). Innebærer kun utdanninger som står med fagfelt 0 allmenne fag (Norsk standard for utdanningsgruppering). Innenfor Kunnskapsløftet (f.o.m. 200 6) er kun utdanningsprogrammet studiespesialiserende inkludert. Variabelen kan IKKE benyttes for å spesifisere dem som har oppnådd studiekompetanse.

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag
AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført treårig under lov om videregående opplæring, allmennfag defineres som UTFALL = 8 (fullført og bestått) og RECTYPE ulik 3 (kortere kurs/deleksamener, blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) og STUDRETN = 01, 21, 22, 23, 60, 61, 62, 63, 64. Innebærer kun utdanninger innenfor videregående opplæring rapportert med studretn-koder nevnt. Fullstendig f.o.m. regdato 200008. Vise r til utdanningsprogrammet personen var registrert med når hen fullførte og bestod utdanningen. Noen yrkesfaglige løp (medier og kommunikasjon (gammel ordning) og naturbruk) har et treårig løp som fører til studiekompetanse. Disse er ikke inkludert her, og variabelen inkluderer dermed ikke alle som har oppnådd studiekompetanse.

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning på videregående-skole-nivå, yrkesfag
AAR_FORSTE_FULLF_VSY
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført treårig videregående skole, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 (fullført og bestått) og RECTYPE ulik 3 (kortere kurs/deleksamener, blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) ulik 0 (allmenne fag). Innebærer utdanninger som står med fagfelt ulik 0 allmenne fag (Norsk standard for utdanningsgruppering). Innenfor Kunnskapsløftet (f.o.m. 2 006) er idrettsfag, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon (studieforberedende f.o.m. 2016) inkludert. Variabelen kan IKKE benyttes for å spesifisere dem som har oppnådd yrkeskompetanse.

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag
AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 (fullført og bestått) og RECTYPE ulik 3 (kortere kurs/deleksamener, blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) og STUDRETN = 03-19, 31-50, 70-78, 80-83, 98, 99 og KOMP ulik 4 (underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid) f.o.m. regdato 200008. Innebærer kun utdanninger i nnenfor videregående opplæring rapportert med studretn-koder nevnt. Fullstendig f.o.m. regdato 200008. Viser til utdanningsprogrammet personen var registrert med når hen fullførte og bestod utdanningen. Inkluderer også noen treårige yrkesfaglige løp som fører til studiekompetanse.

Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende
AAR_FORSTE_FULLF_HOY
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført høgskolekandidatnivå defineres som UTFALL=8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klassetrinn = 15 eller 16 og UHGRUPPE ulik 01-03.

Årstall første gang fullført bachelor
AAR_FORSTE_FULLF_BACH
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Bachelor defineres som: 3. siffer i UHGRUPPE=B

Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/master
AAR_FORSTE_FULLF_HOV
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført hovedfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 7.

Årstall første gang fullført doktorgrad
AAR_FORSTE_FULLF_DOK
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (6)

Fullført forskernivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 8.

Antall semester registrert i videregående utd. før første fullførte 3-årige videregående utdanning.
SEMESTER_FFF_VS
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (1)

Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullførte treårige videregående utdanning. For definisjon av fullført treårig videregående skole se AAR_FORSTE_FULLF_VS. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i utd. under lov om vid. oppl. før første fullførte 3-årige under loven.
SEMESTER_FFF_VS_LOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (1)

Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullførte treårige utdanning under lov om videregående opplæring. For definisjon av fullført treårig videregående skole under lov om videregående opplæring se AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV. Fullstendig f.o.m. regdato 200008. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avslut tende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og STUDRETN ulik blank. Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring, allmennfag.
SEMESTER_FFF_VSA
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (1)

Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullførte treårige videregående utdanning, allmennfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole allmennfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSA. Antall semester er lik antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i vid. utd. under loven før første fullført 3-årig under loven, allmennfag.
SEMESTER_FFF_VSA_LOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (1)

Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullførte treårige utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole under lov om videregående opplæring allmennfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV. Fullstendig f.o.m. regdato 200008. Antall semester er lik antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregå ende grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og STUDRETN ulik blank. Opphold i utdanningen er ikke inkludert.

Antall semester registrert i vid. utd. før første fullført 3-årig vid. utd., yrkesfag.
SEMESTER_FFF_VSY
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (1)

Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullførte treårige videregående utdanning, yrkesfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole yrkesfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSY. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning). Opphold i utdanningen er ik ke inkludert.

Antall semester reg. under lov om vid. oppl. før første fullført 3-årig utd.under loven, yrkesfag.
SEMESTER_FFF_VSY_LOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (1)

Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullførte treårige utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole under lov om videregående opplæring yrkesfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV. Fullstendig f.o.m. regdato 200008. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og STUDRETN <> blank.

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført høgskole eller tilsvarende.
SEMESTER_FFF_HOY
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Fullført høgskolekandidatnivå defineres som UTFALL=8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klassetrinn = 15 eller 16 og UHGRUPPE ulik 01-03. Antall semester i HOVED=3. Opphold telles ikke med"

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført bachelor
SEMESTER_FFF_BACH
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført hovedfagsnivå/master
SEMESTER_FFF_HOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Fullført hovedfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 7. Antall semester defineres som antall semester i høyere utdanning (HOVED = 3). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført doktorgrad.
SEMESTER_FFF_DOK
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Fullført forskernivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 8. Antall semester defineres som antall semester i høyere utdanning (HOVED = 3). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullførte 3-årig vid.
SEMESTER_TOT_FFF_VS
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullførte treårige videregående utdanning, yrkesfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole yrkesfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSY. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og 3 (NUS nivå 6+7 universitet- og høgskoleutdanning og nivå 8 forskerutdanning). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester reg. i utd. utover ordinær grunnskole før første fullførte 3-årig utd. under loven.
SEMESTER_TOT_FFF_VS_LOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullførte treårige utdanning under lov om videregående opplæring. For definisjon av fullført treårig videregående skole under lov om videregående opplæring se AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV. Fullstendig f.o.m. regdato 200008. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsl uttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og 3 (NUS nivå 6+7 universitet- og høgskoleutdanning og nivå 8 forskerutdanning).

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullføring, allmennfag.
SEMESTER_TOT_FFF_VSA
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullførte treårige videregående utdanning, allmennfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole allmennfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSA. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og 3 (NUS n ivå 6+7 universitet- og høgskoleutdanning og nivå 8 forskerutdanning).

Antall semester reg. i utd. utover ordinær grunnskole før første fullføring under loven, allmennfag.
SEMESTER_TOT_FFF_VSA_LOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullførte treårige utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole under lov om videregående opplæring allmennfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV. Fullstendig f.o.m. regdato 200008. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og 3 (NUS nivå 6+7 universitet- og høgskoleutdanning og nivå 8 forskerutdanning).

Antall semester reg. i utd. utover ordinær grunnskole før første fullført 3-årig, yrkesfag.
SEMESTER_TOT_FFF_VSY
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullført treårige videregående utdanning, yrkesfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole yrkesfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSY. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og 3 (NUS nivå 6 +7 universitet- og høgskoleutdanning og nivå 8 forskerutdanning).

Antall semester reg. i utd. utover ordinær grunnskole før første fullf. 3-årig under loven, yrkesfag.
SEMESTER_TOT_FFF_VSY_LOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag. For definisjon av fullført treårig videregående skole under lov om videregående opplæring yrkesfag se AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV. Fullstendig f.o.m. regdato 200008. Antall semester i HOVED = 1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og 3 (NUS nivå 6+7 universitet- og høgskoleutdanning og nivå 8 forskerutdanning).

Antall semester utover ordinær grunnskole før første fullført bachelor
SEMESTER_TOT_FFF_BACH
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført cand.mag.
SEMESTER_TOT_FFF_CMG
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende. Fullført cand.mag-nivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <>3 (Blank forekommer) NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klassetrinn > 16. Antall semester defineres som antall semester i HOVED = 1,2,3). Ikke inkludert opphold i utdanningen."

Antall semester registrert i utd. utover ordinær grunnskole før første gang fullført hovedfagsnivå/master.
SEMESTER_TOT_FFF_HOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført hovedfagsnivå Fullført hovedfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 7. Antall semester defineres som antall semester i HOVED = 1,2,3). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført doktorgrad.
SEMESTER_TOT_FFF_DOK
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (2)

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført doktorgrad. Fullført forskernivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 8. Antall semester defineres som antall semester i HOVED = 1,2,3. Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Årstall første gang registrert i videregående utdanning
AAR_NY_I_VID_UTD
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

I videregående utdanning defineres som utdanning med HOVED=1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og MRK_GRSKOLE = blank.

Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven.
AAR_NY_I_VID_UTD_LOV
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven. I videregående utdanning under lov om videregående opplæring defineres som utdanning med HOVED=1 (obligatorisk utdanning ¿ NUS nivå 1 barneskoleutdanning og nivå 2 ungdomsskoleutdanning), 2 (mellomutdanning ¿ NUS nivå 3 videregående grunnutdanning, nivå 4 videregående avsluttende utdanning og nivå 5 påbygg til videregående utdanning) og STUDRETN ulik blank og MRK_GRSKOLE = blank. Innebær er kun utdanninger innenfor videregående opplæring rapportert med studretn-koder nevnt. Fullstendig f.o.m. regdato 200008.

Årstall første gang registrert i høyere utdanning
AAR_FORSTE_REG_UH
Internvariabel dato (ikke datert)
NUMBER (6)

Høyere utdanning defineres som NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6, 7 eller 8.

År første gang registrert i hovedfag/master
AAR_FORSTE_REG_HOV
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (6)

Hovedfag defineres som alle registrert på mastergrad i klassetrinn 17 eller UHGRUPPE 332-334, 338,340-341, 344-346, 349, 352, 356-363, 365, med unntak av NUS-kodene 716103, 742201, 752224, 753909, 757201, 763102, 764104, 767102, 729903, 741109, 741116, 757202, 769908. Det innebærer at profesjonsutdanninger ikke er tatt med, fordi det i disse utdanningene er vanskelig å vite når de har nådd hovedfagsnivå.

Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er reg. i høyere utdanning
ALDER_FORSTE_REG_UH
Internvariabel (ikke datert)
NUMBER (3)

Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er registrert i høyere utdanning.(ny student) Høyere utdanning defineres som NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6, 7 eller= 8 (Tilsvarer hoved = 3).
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: NUDB.TAB_UTVEKSL_STUD

Utvekslingsstudenter
Fom. skoleåret 2012/13

Tabelltype: Oppslagstabell

Gyldig fra: 201201
Gyldig til:
Data frigitt til: 202009
Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Snr
snr_nudb
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (8)

Skoleåret opplysningene er meldt
SKOLEAAR
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (8)

Utvekslings- innvekslingsstudent
UTVEKS
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Innvekslingsstudent 1.oktober
2 Utvekslingsstudent 1.oktober

Utvekslings-/innvekslingsland
UTVEKSLAND
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (3)

DBHs Institusjonskode
INSTINR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (4)

Studieprogram
STUDIEPROGRAM
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (10)

Utvekslingsinstitusjon
UTVEKS_INST
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (8)

Utvekslingsavtale
UTVEKSAVTALE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
01 Erasmus
02 LLP-Erasmus
03 Erasmusmundus
04 Bilateral
05 Individ
06 Kvoteprog
07 Nordplus
08 Andre
09 Praksis
10 Kvoteprogram
11 North
12 Norad-andre
13 Norad
14 LLP-øvrig
15 Fulbright
16 Socrates
17 Nordområde
18 NOVA
19 ISEP
20 Kultur
21 BARENTSPLUS
22 EURASIA
23 SWB
24 Østeuropa
25 ERASMUSLINK
26 LEONARDO
27 NUFU
28 EEA-NORW
29 ERASMUS+
30 NORHED
31 Nordplus(samme som 07?)
32 NSFD
33 NORPART
34 PANOAM
35 UTFORSK
36 RUSSUT
37 ERASMUS+GM

Dato for start på utveksling/innveksling
UTVEKS_FRADATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
VARCHAR2 (8)

Dato for avslutning på utveksling/innveksling
UTVEKS_TILDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
VARCHAR2 (8)
[Innholdsfortegnelse]