Godkjente forskningsinstitusjoner

Dette er en komplett liste over godkjente forskningsinstitusjoner som kan låne mikrodata fra SSB. Står ikke din institusjon på listen, må institusjonen søke om godkjenning til personvernombudet@ssb.no.

Norske institusjoner

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Chr. Michelsens Institutt (CMI)
 • CICERO Senter for klimaforskning
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Forsvarets høgskole
 • Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
 • Handelshøyskolen BI
 • Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF)
 • Havforskningsinstituttet 
 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Høyskolen Kristiania
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Institutt for fredsforskning (PRIO)
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Kreftregisteret
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • LHL-klinikkene
 • Lovisenberg Diakonale Høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
 • Møreforsking AS
 • Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt utviklingsssenter for barn og unge (NUBU)
 • Nofima AS
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Nordlandsforskning AS
 • Norges arktiske universitet (UiT)
 • Norges Banks forskningsavdeling
 • Norges Geotekniske Institutt (NGI)
 • Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Norges idrettshøgskole (NIH)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges musikkhøgskole
 • NORSAR – Norwegian Seismic Array
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus)
 • Norsk Lærerakademi Høgskolen (NLA)
 • Norsk Regnesentral (NR)
 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS (Atferdssenteret)
 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • Oslo Economics AS
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Politihøgskolen
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør og Øst)
 • RURALIS Institutt for rural- og regionalforskning
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
 • Sámi allskuvla/Samisk høgskole
 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
 • Senter for økonomisk forskning AS (SØF)
 • SINTEF AS
 • SINTEF Energi AS
 • SINTEF Manufacturing AS 
 • SINTEF Narvik AS
 • SINTEF Ocean AS 
 • St. Olavs Hospital HF
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Stavanger universitetssykehus (Helse Stavanger HF)
 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Stiftelsen SINTEF
 • Stiftelsen Telemarksforsking
 • Stiftinga Vestlandsforsking
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF forskningsenhet
 • Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF forskningsenhet
 • Veterinærinstituttet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Østfoldforskning AS

Utenlandske institusjoner

(anonymous data only)

 • Aarhus Universitetshospital 
 • Copenhagen Phase IV Unif (Pase4CPH)
 • European University Institute (EUI)
 • Harvard University, Department of Economics
 • Institutet för social forskning – SOFI, Stockholms universitet
 • Kræftens Bekæmpelse - Center for kræftforskning
 • Københavns Universitet, Økonomisk Institut
 • OECD, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (Delsa)
 • Quantify Research AB
 • Sociologiska institutionen, Stockholms universitet 
 • Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed 
 • Universitat Pompeu Fabra 

Kontakt

Mikrodata

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42