Verdens statistikkdag 2020

Live Margrethe Rognerud Hans Viggo Sæbø Lesetid 3 minutter

Den 20. oktober er statistikkens dag, noe som markeres blant statistikkprodusenter over hele verden. Vi knytter verden sammen med statistikk som er til å stole på, sier FN. Hvordan bidrar SSB til dette internasjonale samarbeidet? 

 

 

Statistikk er grunnlaget for utvikling og et velfungerende demokrati. For at folk skal ha tillit til statistikken må den utvikles, produseres og formidles som et fellesgode uavhengig av politisk og annen ekstern påvirkning.

Den offisielle statistikken skal dekke brede brukerbehov og bidra til allmenn folkeopplysning og understøtte analyse, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt. 

Offisiell statistikk skal være fritt tilgjengelig for alle

Uavhengighet og upartiskhet ser vi på som kjerneverdier for å ivareta tilliten til statistikken. En måte vi sikrer dette på er å gjøre de offisielle statistikkene fritt tilgjengelig samtidig for alle. I tillegg må det være full åpenhet om datakilder og produksjonsmetoder. Så skal statistikken også være relevant ved at den beskriver aktuelle samfunnsforhold, den bør være nøyaktig nok for formålet og den bør komme innen rimelig tid etter det aktuelle tidspunktet den beskriver. Den må være lett tilgjengelig og forståelig, og sist men ikke minst bør den kunne brukes i sammenligning mellom land.

Internasjonalt samarbeid for enda bedre statistikk

Statistikkbehov endres også over tid i takt med samfunnsutviklingen. Den drives av ny teknologi, av lokale utviklingstrekk og av global utvikling. Utfordringer knyttet til klima, ulikhet og uforutsette kriser som pandemier er alle dagsaktuelle temaer som også skal beskrives i den offisielle statistikken. Da er samarbeid med andre land helt nødvendig siden problemstillingene statistikken skal belyse i slike tilfeller ikke kjenner landegrensene.

Utvikling av offisiell statistikk er i stor grad et internasjonalt anliggende. Statistiske standarder og definisjoner utvikles i samarbeid mellom internasjonale organisasjoner, som FN, OECD og Eurostat, og statistikkmyndighetene i de enkelte medlemslandene. De internasjonale statistikkstandardene omfatter i tillegg kvalitetsrammeverk som setter felles krav til kvaliteten i den offisielle statistikken og som inneholder prinsippene som beskrevet innledningsvis her. FN har 10 prinsipper for offisiell statistikk, og i Europa må alle land i EU og EFTA forholde seg til felles europeiske retningslinjer. Disse setter krav til både institusjonene som utarbeider statistikk, til produksjonsprosessene og til statistikken som formidles.

SSBs utviklingssamarbeid

Dette er hovedgrunnen til at SSB engasjerer seg mye i internasjonalt samarbeid. Da kan vi sammen med kolleger i andre land og i internasjonale organisasjoner komme frem til metoder og standarder som brukes av alle. Det kan for eksempel bety at vi har felles standarder for hvordan vi grupperer personer etter alder, kjønn, inntekt og bosted, hvilken næring en bedrift hører til eller hvordan vi setter opp kontoene i nasjonalregnskapet. Bruk av felles grupperinger gjør at statistikken kan sammenlignes både på tvers av geografiske områder og over tid.

Skal vi styrke det internasjonale sammenligningsgrunnlaget må vi også sørge for at alle er med og kan bidra. I den norske utviklingspolitikken er kunnskapsutveksling et viktig virkemiddel. SSB bidrar i dette arbeidet ved å bistå andre land i å bygge den nødvendige kapasiteten til for eksempel å kunne lage et tilfredsstillende nasjonalregnskap eller å gjennomføre en folketelling. Vi jobber med land både i Afrika, Sentral-Asia og Øst-Europa for at de skal kunne lage statistikk som bidrar til å styrke demokratiutvikling, redusere fattigdom og fremme menneskerettigheter.

På verdens statistikkdag i 2020 settes søkelyset på tillit til data. Verden i dag mangler ikke data. Vi må hele tiden være på vakt og prøve å forstå hva dataene beskriver og hvilke motiv som ligger bak bruken av disse dataene. Nettopp derfor har vi i SSB jobbet over mange år med å bygge denne tilliten til våre data og statistikker.

God statistikkdag 2020!