Regionreformen og konsekvenser for SSBs publisering

Jan Bruusgaard

Med region- og kommunereformen går vi 1.1.2020 fra 18 til 11 fylker, og fra 422 til 356 kommuner. Dette gir utfordringer både for oss som lager statistikken og for dere som skal bruke den. Her er noen tips og avklaringer.

Med reformen kommer det mange nye navn og nye koder/nummer på Kommuner, fylker og grunnkretser.  I "Klassifikasjoner og kodelister" under Region finner du allerede nå de nye inndelingene. De som er gyldige fra 1.1.2020 ligger under fanen "Alle versjoner".  Her er lenker til de mest sentrale:

 1. Standard for kommuneinndeling
 2. Standard for fylkesinndeling
 3. Standard for delområde- og grunnkretsinndeling

Viken er et nytt fylke med fylkesnummer 30. Det består hovedsakelig av de tidligere fylkene: 01 Østfold, 02 Akershus og 06 Buskerud. Siden vi praktiserer arv, vil alle kommuner og grunnkretser i Viken få nummer som begynner på 30. 0104 Moss vil dermed i 2020 bli 3004 Moss. Tilsvarende blir det for de andre nye fylkene.

 

Publisering på ny inndeling

SSBs publisering av statistikker på ny kommunestruktur vil strekke seg over to år. Det er altså ikke noe "big bang" 1. januar. Den mest etterspurte, Befolkning fordelt på fylke, kommune, grunnkrets, per 1.1.2020 er planlagt 27. februar. Men i mange tilfeller må SSB hente data på den nye kommunen før vi kan lage statistikk. Her er et eksempel: Når du leverer skattemelding innen 30. april neste år er dette for 2019. Så tar det noen måneder før skatteoppgjøret kommer, og enda noen måneder før 2019-statistikken er klar i november 2020. Så først høsten 2021 vil vi publisere statistikk på skatteoppgjøret for personer for 2020. Dette er den siste planlagte statistikken på ny struktur.

Planlagte førstegangs publiseringer på ny kommune- og fylkesinndeling i 2020 (oppdatert 23. april 2020):

 • 16. jan.   Kommunestyre- og fylkestingsvalget, 2019
 • 18. feb.    Skatterekneskap, januar 2020
 • 20. feb.    Bygningsmassen, 1. januar 2020
 • 27. feb.    Befolkning, 1. januar 2020
 • 3. mars     Overnattingar, januar 2020
 • 6. mars     Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2020
 • 9. mars     Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2020
 • 20. april     Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 1. kvartal 2020
 • 24. april     Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2020, foreløpige tall
 • 30. april     Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2020, foreløpige tall
 • 6. mai        Antall arbeidsforhold og lønn, 1. kvartal 2020
 • 7. mai        Byggeareal, 1. kvartal 2020
 • 13. mai      Ledige stillingar, 1. kvartal 2020
 • 25. mai      Befolkning, 1. kvartal 2020
 • 28. mai      Husdyrhald, 1. mars 2020, foreløpige tall
 • 3. juni        Befolkningsframskrivinger, 2020-2100
 • 11.  juni     Sykefravær, 1. kvartal 2020

Veldig mange årsstatistikker vil publisere på ny inndeling først i 2021:

 • 15. mars 2021    KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall
 • 15. juni 2021      KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall
 • November 2021  Skatteoppgjøret 2020

Se vår Kalender for full oversikt over våre planlagte publiseringer.

Kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 var til de nye kommunene og fylkene. Hittil er valgstatistikken det eneste vi har publisert på 2020-strukturen. I Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget  kan du se listen med Kommuner 2020 i Statistikkbanktabell 01180: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) 1945 - 2019. Kommunene listes i geografisk rekkefølge med Viken-kommunene først. Vi lister dessuten byene i et fylke foran landkommunene.

region

 

Her er et eksempel: En velger bodde i Rygge kommune høsten 2019. Han stemte i et lokale i Rygge til den nye sammenslåtte kommunen Moss (fra 2020) -og det nye fylket Viken. Derfor viser tabellen for valgdeltakelsen 01177: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetidspunkt (K) 1975 - 2019  0104 Rygge og inndelingen "Kommuner 2018- ".  Valgresultat-tabellen er derimot til den nye 2020-kommunen: 3002 Moss.

Sammenslåtte tidsserier

Før å bøte på noen problemer dette skaper, har vi for rundt en fjerdedel av kommunetabellene laget valget Sammenslåtte tidsserier. Dette vil du i dag finne i nedtrekksmenyen under region. Da kan du se tallene samlet på ny struktur, både før og etter kommunereformen.

Se Statistikkbankens hjelpesider for grundigere forklaring på Sammenslåtte tidsserier og de ulike mulighetene i:  Hvordan ivareta historikken når kommune- og fylkesstrukturen endres

I dag er standardvalg i mange Statstikkbanktabeller Kommuner 2018 - . I februar 2020 vil vi endre standardvalg i mange tabeller til Sammenslåtte tidsserier 2020. Dette gjelder tabeller der alle variabler er aggregerbare, men dessverre ikke de tabellene der en kan hente ut prosent/rater.

Se også: Regionreformen og konsekvenser for Statistikkbanken:

presentasjon (pdf)

 

 

Konsekvenser for API-ene

Her er et eksempel på Fylkesinndelingen fra og med 1970:

http://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/104/codes?from=1970-01-01&to=2020-01-02

Default utformat er XML. En kan endre output ved legge på .json eller .csv foran ?, slik:

http://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/104/codes.csv?from=1970-01-01&to=2020-01-02

For å hente endringer over tid bruker en "changes". Her er url for alle kommuneendringer siden 1986 som json.

http://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/131/changes.json?from=1986-01-01&to=2020-01-02

Vær klar over at "to"-parameteren er fram til dato, slik at to=2020-01-01 ikke vil inkludere 2020. I API-et til "Klassifikasjoner og kodelister" er det mulig å hente framtidige ikke gyldige klassifikasjoner med parameteren includeFuture=true.

Se ellers eget blogg-innlegg om Klass og brukerveiledningen: Klass API Guide .

 

For API-ene med statistikk er det litt større utfordringer.

I PxWebApi spør en i utgangspunktet mot hele kodelista, med alle kommuner og fylker tilbake til 60-tallet. Det er også mulig å spørre mot en gruppering, slik som sammenslåtte tidsserier, men ikke begge samtidig.

Nederst på API kode eksempler ligger JSON-kode på hvordan en spør på region begrenset til de siste års kommuner. Dette eksempelet inkluderer nå 2020-kommunene. 

I API: Ferdige datasett vil regionale tidsserier benytte Sammenslåtte tidsserier der det er mulig, med utgangspunkt i 2020, etter hvert som de publiseres med 2020-tall. Vær klar over at rutinen for sammenslåtte tidsserier ikke vil vise historiske tall for kommuner som inneholder delte kommuner. 

Ta kontakt med statistikkbanken@ssb.no for spørsmål.