Norges viktigste tabell?

Aleksander Hagen Lesetid 5 minutter

Lyder tabellnummeret 07459 kjent? Hvis ja, har du ganske sikkert hentet ut befolkningsstatistikk fra SSB. Hvis nei, og du trenger befolkningsstatistikk, bør du stifte nærmere bekjentskap med denne tabellen.

SSBs statistikkbank inneholder noen svært innholdsrike og mye brukte tabeller i forskjellige brukergrupper. Disse er av mange like kjent ved sitt tabellnummer, statistikkbankens svar på postnummer, som selve tabelltittelen. Eksempler på slike tabeller er Konsumprisindeksen 03013, Utenrikshandel med varer etter varenummer (HS) og land 08801 – og 07459 som gir tall for befolkningen i Norge etter kjønn, alder og bosted/geografisk enhet tilbake til 1986.

Disse tabellene har til felles at de er mye brukt i antall brukere og brukergrupper, inneholder mye statistikk og muligheter for brukertilpassede tabeller. Tabellene har dessuten en kompleks oppbygning og funksjonalitet, slik at brukere som greier å gjøre uttrekk fra disse tabellene, vil beherske enhver annen tabell i Statistikkbanken.

Befolkningsstatistikk – til hva?

Befolkningsstatistikken er av SSBs mest brukte statistikker og tjener flere formål. Statistikken og befolkningen er nyttig og interessant i seg selv, for så vel forvaltningen, næringsliv og folket. Hvordan er befolkningsutviklingen i Finnmark de siste tyve årene, hvor mange menn over 80 år bor i Eidfjord kommune, hvor mange under skolealder er bosatt i Åsnes kommune eller hvor mange i landet er over og under myndighetsalderen?

En annen demografisk tabell om folkemengdens bevegelse 1735 – 2014 (Fødte, døde, inn- og utvandring) er endog opphavet til en bok om Norsk befolkningshistorie i 300 år skrevet av Espen Søbye.  Tabellen og figurer bak boken oppdateres for øvrig fortsatt.

Befolkningsstatistikken benyttes videre som bakgrunnsvariabel for og sammen med andre variabler. Den brukes dessuten til å lage statistiske mål for formidling, for eksempel gjennomsnitt og andeler, kostnader/bruk per innbygger eller andelen av befolkningen etc.

«Tabellens anatomi»

Tabell 07459 gir deg mulighet til å skreddersy tabeller etter eget behov. For det første kan du velge forskjellige aldersinndelinger, alt fra 1-årig alder, 10-årlige grupper til forskjellige livsfaser. For det annet kan du velge forskjellige geografiske nivåer. Standardvalget er kommune, men tabeller kan også gi tall på for eksempel fylke og nasjonalt nivå. Valg av alders- og geografisk inndeling gjør du i nedtrekksmenyen på variabelen.

For det tredje gir tabellen deg en god del valgfrihet. I statistikkbanken er variabler merket med * (stjerne) obligatoriske å gjøre valg på for å fremstille tabellen. Variabler uten *-merking er derimot valgfrie å ta med og fordele folketallet etter. Hva gjelder 07459 er både alders- og kjønnsvariabelen valgfri. Dette innebærer at du ikke behøver å få uttrekket fordelt etter kjønn, hvis det kun er totale folketall som er behovet.

Husk….

En viktig understrekning er at telletidspunktet er 1. januar, altså ved inngangen til året, og at statistikken derfor omfatter befolkningens alder før kalenderåret er i gang. I praksis innebærer dette at hvis du velger 15 år og 2019, får du tall for dem som i løpet av året 2019 har fylt eller fyller 16 år.

Hvordan finner jeg tabellen?

Du finner den i Statistikkbanken, enten ved å gå direkte inn i Statistikkbanken via den grå boksen på forsiden av SSB.no, via statistikksiden for befolkning, ved å taste inn 07459 i søkefeltet på ssb.no – eller simpelthen trykke på denne lenken og stupe ned i tallene med en gang!

I og med at 2019 går mot slutten, kan vi avsløre at 27. februar publiseres befolkningsstatistikk per 1.1.2020 – i blant annet tabell 07459.