KOSTRA gir tall for driften i din kommune!

Aleksander Hagen

Lurer du på hvor mange som bor på sykehjem i din kommune, hvor mye penger som brukes på videregående skole eller hvor mange byggesøknader som er behandlet? I KOSTRA finner du svar på dette og mye mer om (fylkes-)kommunen og kommunesektoren, både som tjenesteprodusent og myndighetsutøver.

Her er en oversikt over de kommunale og fylkeskommunale tjenesteområdene som omfattes av KOSTRA.

KOSTRA-tallene publiseres i tre løsninger:

  1. Kommunefakta: Inneholder en side for hver av landets kommuner med aktuelle tall fra forskjellige temaer, hentet både fra KOSTRA og fra annen regionalstatistikk.
  2. KOSTRA nøkkeltall: Et utvalg av indikatorer, cirka 10 til 15, fra hvert av tjenesteområdene i KOSTRA. I løsningen kan du hente ut flere årganger og gjøre sammenligninger av en kommune med andre enkeltkommuner og forskjellige gruppesnitt. (Landssnitt, fylkessnitt og kommunegruppe)
  3. Statistikkbanken: Inneholder samtlige publiserte KOSTRA-tall.
    Gå via hovedemne «offentlig sektor» og underemne «KOSTRA» 
    kostra_statbank

     

Hva inneholder KOSTRA?

KOSTRA inneholder regnskapstall og tjenestetall, samt kombinerte regnskaps- og tjenestetall (f.eks. utgifter per elev). De kan si noe ressursbruk, prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader på et tjenesteområde, i en kommune, mellom kommuner og i kommunesektoren samlet.

Mange kommuner har valgt å organisere deler av driften i egne foretak, såkalte kommunale foretak (KF) og fylkeskommunale foretak (FKF). I tillegg kan de samarbeide med andre kommuner om en eller flere tjenester i interkommunale selskaper (IKS). I KOSTRA-statistikkene er foretaks- og selskapsdelen inkludert, hvis ikke annet fremgår.

KOSTRA gir rikelige muligheter for sammenligning: Med en eller flere enkeltkommuner, snittet av kommunene i fylket, landsgjennomsnittet av kommuner med og uten Oslo, samt med kommunegrupper (ofte kalt KOSTRA-grupper).

Inndelingen i 15 kommunegrupper er laget for å sammenligne de kommunene som ligger mest på hverandre i folketall og økonomi.  Oslo utgjør en gruppe for seg selv, Bergen, Trondhjem og Stavanger danner en gruppe, mens de 10 rikeste kommunene målt i frie disponible inntekter er samlet i en gruppe. Resten av landets kommuner er delt inn i 12 grupper, sortert etter folketall og deretter økonomi.

Kommunene fordelt etter KOSTRA-gruppe finner du i Klass

Se også dokumentasjonsrapport om kommunegrupperingen.

Noen eksempler på tall fra KOSTRA:

Video som viser hvordan du navigerer deg i KOSTRA-tabellene i Statistikkbanken