En hel verden av statistikk

Aleksander Hagen

Er du på utkikk etter statistikk om andre land eller ønsker å se Norge i en internasjonal statistisk sammenheng? Utvalget av internasjonal statistikk er stort, og ikke like enkelt å navigere seg frem i. Her følger noen veimerker på ferden.

Hva er internasjonal statistikk?

Internasjonal statistikk omfatter statistikk over landegrensene. Det være seg flere enkeltland, grupper av land eller regioner over landegrensene i forskjellige land.

Nasjonale statistikkbyråer

Skal du hente tall for andre enkeltland, for eksempel Sverige eller Danmark, kan du gå til landets nasjonale statistikkbyrå. De fleste statistikkbyråene har helt eller delvis statistikkene tilgjengelig på engelsk.

Hos de nasjonale statistikkbyråene vil tallene ofte være mer oppdaterte enn fra internasjonale statistikkprodusenter. Vær imidlertid oppmerksom på definisjoner og innhold kan avvike fra det som er gjeldende i Norge. 

Internasjonal statistikk – hvem hva hvor?

Skal du derimot hente ut tall for flere land, er det mange gode grunner til å gå til en internasjonal statistikkprodusent. For det første er det mulig å hente ut tall for flere land samtidig i samme tabell. For det annet kan du være sikker på at tallene er harmoniserte, og dermed sammenlignbare. En ulempe med internasjonale statistikk-kilder er at tallene blir senere oppdatert, ettersom tallene må hentes fra alle aktuelle land. I en del tilfeller kan derfor tallene oppfattes som «litt gamle».

De internasjonale organisasjonene har et omfattende samarbeid og leverer også data til hverandre. Har du en viss oversikt over hvilke organisasjoner/institusjoner som finnes, hvilke ansvarsområder og medlemsland de har, har du kommet et godt stykke på veien til hva som kan finnes hvor. Her nevnes spesielt:   

EUROSTAT (EU): Har tall for alle 28 medlemsland og Norge på svært mange samfunnsområder. Norge er fullt medlem i det europeiske statistiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen. I en del tabeller finner du også tall for kandidatland og store land som USA og Kina. Eurostat har også mange statistikker på regionalt europeisk nivå. De står med det i en særstilling i regional internasjonal statistikk. For statistikk fra EU-området er Eurostat førstevalget.

OECD: Har tall for organisasjonens 36 medlemsland, hvorav svært mange av dem også er dekket i EUROSTAT, men har et større geografisk dekningsområde. Litt forenklet sagt, dekker EUROSTAT det geografiske Europa, mens OECD dekker den vestlige økonomiske verden. I OECD finner du blant annet tall for sentrale økonomiske stater utenfor Europa som USA, Canada, Japan, Mexico og Australia.

Det er del tematisk overlapp mellom OECD og EUROSTAT, men også her er det forskjeller. Grovt skissert inneholder OCEDs baser mer om økonomisk statistikk og offentlige tjenester som helse og utdannelse, mens EUROSTAT dekker mer om for eksempel befolkning, levekår og kultur. OECD utgir dessuten mer dyptpløyende, tematiske og/eller geografiske publikasjoner, som inneholder statistikk, analyse og policy-vurderinger. Eksempler på slike publikasjoner er: Economic outlook, Health at a glance og Economic survey of Norway.  

FN med underorganisasjoner: FN har statistikk for de fleste samfunnsområder for de fleste land i verden. Statistikkene produseres og formidles dels av United Nations Statistics Division (UNSD) og dels av de forskjellige underorganisasjonene, som WHO, FAO, ILO, UNHCR osv.

På siden for UN data finnes en samlet oversikt over de forskjellige statistikkområdene og tabellene som er tilgjengelige fra FN-systemet. Brukervennligheten i de forskjellige FN-basene er mildt sagt varierende.

Det er også greit å ha i mente at ikke alle statistikker har tall eller like oppdaterte tall for alle land. Situasjonen i landet og statens tilstand reflekteres i statistikken – og i blant også i fravær av statistikk.

World Bank: Er en del av FN-organisasjonen, og trekkes særlig frem på grunn av et brukervennlig grensesnitt. Deres DataBank har tidsserier for alle verdens land på en rekke områder, med særlig vekt på sammenliknbare indikatorer. Country profile gir deg en landspesifikk samling av nøkkelindikatorer.

IMF: Det internasjonale valutafondets World Economic Outlook Database inneholder bl.a. prognoser.

Nordisk ministerråd: Dekker de nordiske land, samt Færøyene, Grønland og Åland. Statistikkbanken har samme brukergrensesnitt som SSB og er perfekt for å trekk ut og gjøre nordiske sammenligninger i en og samme tabell.

Helt til slutt, ett tips!

På ssb.no kan du se om statistikken som finnes for Norge også finnes på internasjonalt nivå. På statistikksidene finner du under «Om statistikken», punktet «Administrative opplysninger» og underpunktet «Internasjonal rapportering».

På for eksempel navnestatistikken står det «ikke relevant». Navnestatistikk vil du derfor ikke finne hos offisielle internasjonale statistikkprodusenter. På Arbeidskraftsundersøkelsen oppgis det derimot rapportering til flere internasjonale organisasjoner, og du kan derfor finne samme statistikk på internasjonalt nivå. Legg imidlertid merke til at det ikke nødvendigvis er ett 1:1-forhold mellom tabellene som publiseres på nasjonalt og internasjonalt nivå, for eksempel detaljeringsnivået.
Med denne lille reiseguiden i hånden, gjenstår det bare å ønske god tur ut i den store statistikkverden!