6066_not-searchable
/befolkning/statistikker/ekteskap/arkiv
6066
Stabile skilsmissetall
statistikk
2000-10-04T10:00:00.000Z
Befolkning
no
ekteskap, Ekteskap og skilsmisser, vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskapBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Ekteskap og skilsmisser1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabile skilsmissetall

I 1999 ble 9 100 ekteskap oppløst ved skilsmisse, en beskjeden nedgang fra året før. Samtidig holdt den beregnede skilsmisseandelen seg stabil. Om vi legger skilsmissemønsteret fra 1999 til grunn, vil 42 prosent av alle ekteskap inngått dette året komme til å ende med skilsmisse.

 Beregnet andel ekteskap som vil bli oppløst forutsatt skilsmissemønster som i det enkelte år. Prosent. 1960-1999

 Kumulert andel skilte per 100 opprinnelige ekteskap etter varighet (ved utgangen av 1999) for utvalgte ekteskapskull 1950-1995. Prosent

Så høye skilsmisseandeler er ikke registrert i noe ekteskapskull frem til i dag. Størst andel skilsmisser er det blant dem som giftet seg for 15-30 år siden. Av alle som giftet seg i denne perioden, har minst 28 prosent av de opprinnelige ekteskapskullene endt med skilsmisse, men ingen ekteskapskull har foreløpig passert 30 prosent. Imidlertid har en del ekteskapskull atskillige år igjen før vi har en endelig oppsummering av eventuelle brudd.

Skilsmisseandelene for de enkelte ekteskapskullene har økt kraftig i de siste 50 årene. Det er nå visse tegn til at denne utviklingen brytes. Ni år etter at ekteskapet ble inngått, hadde for eksempel de som giftet seg i 1990 noe lavere samlet skilsmisseandel enn dem som giftet seg i 1985, henholdsvis 18 og 20 prosent.

Uforandret for sølvbrudeparene

 Skilsmisserater per 1 000 bestående ekteskap etter varighet (ved utgangen av 1998) for utvalgte ekteskapskull 1950-1995

Skilsmisseraten varierer sterkt med ekteskapets varighet. I 1998 var skilsmisseraten per 1 000 bestående ekteskap henholdsvis 29, 22, 16, 14 og 10 for ekteskap som hadde vart 5, 10, 15, 20 og 25 år. De senere års nedgang i skilsmisseraten slår sterkt ut når vi ser på ekteskap som har vart i 10 år. En slik nedgang er det ikke for ekteskap av lengre varighet, men det er heller ingen stor oppgang. I siste tiår har skilsmisseraten i ekteskap som har vart så lenge at de nærmer seg sølvbryllup, holdt seg relativt uforandret. For ekteskap som har vart i 20 år, har det årlige gjennomsnittet ligget på godt og vel 14 skilsmisser per 1 000 bestående ekteskap. For ekteskap med 25 års varighet har det vært en svak oppgang. I siste tiår har det i gjennomsnitt vært noe over 10 skilsmisser per 1 000 ekteskap med så lang varighet.

Ganske stabilt på alder

Skilsmisseraten for menn og kvinner i ulike aldersgrupper viste seg ganske stabil men med en liten økning fra året før for de fleste aldersgruppene. 30-34-åringene skilte seg i litt mindre grad, særlig gjaldt dette kvinnene. Tidligere var dette den aldersgruppen som hadde høyest skilsmisserate; det er imidlertid for tidlig å si noe sikkert om en varig utvikling her.

Litt flere separasjoner

Separasjonstallet økte igjen i 1999, med 300 til 11 900, etter noen år på et lavere nivå. I tillegg til de 9 100 ekteskapene oppløst ved skilsmisse, ble 16 900 oppløst ved at den ene ektefellen døde.

14 500 barn opplevde skilsmisse

Godt over halvparten (56 prosent) av ekteparene som ble skilt i 1999, hadde barn under 18 år. Totalt dreide det seg om 9 000 barn. I tillegg kommer 5 500 barn som var 18 år eller eldre ved foreldrenes skilsmisse. Siden statistikken ikke gir tall for oppløste samboerskap, er informasjonen om brudd i parforhold ikke komplett. Én følge av dette er at tallet for barn som opplever familieoppløsning, er for lavt.

Statistikk-faglige endringer

Skilsmissestatistikken for 1999 er endret på to punkter i forhold til foregående år: For det første tas alle forsinkede meldinger om separasjoner og skilsmisser nå inn i statistikken uansett når hendelsen fant sted. For det andre gjelder tallene skilsmisser og separasjoner der mannen er bosatt i Norge, i stedet for hendelser der minst én av partene er bosatt i landet. Tall etter gammel definisjon er tilgjengelig. Se for øvrig Om statistikken.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB