Befolkningsframskrivingene er beregninger av hvordan befolkningen i Norge vil utvikle seg framover, gitt forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring.

SSB lager disse framskrivingene hvert andre år. De regionale tallene inkluderer detaljerte framskrivinger for folketall i hver enkelt kommune i landet.

Tallene ble publisert klokken 08.00. Under finner du relevante lenker:

Forskere Stefan Leknes, Ane Tømmerås og Sturla Løkken presenterer funnene klokken 10.00. Se strømming direkte under.

.