276897
276897
friartikkel
2016-08-31T12:59:00.000Z
no

Befolkningsframskrivinger i kommunene på kart

Publisert:

Oppdatert:

Denne kartapplikasjonen viser de demografiske endringene som er forventet i Norge fram mot 2040 i samsvar med hovedalternativet. I kartet kan du se framskrevet befolkningsvekst og aldersstrukturen i kommunene, blant annet andelen eldre, eldreomsorgsbyrden og omsorgsbyrden for unge.

Åpne kartapplikasjonen

 

To tunge trender: Sentralisering og aldring

Det framskrives en sterk sentralisering i Norge, flere vil bo i de store byene og kommunene rundt disse. Dette inntreffer ved at yngre personer flytter og innvandrer til sentrale strøk. Siden de som er mest mobile er i fruktbar alder, fører dette til en ekstra økning i folketallet ved flere fødte. For mindre sentrale strøk er omstendighetene motsatt. De mister de unge voksne og får dermed heller ikke mange fødte.

Av kartet kan du se at befolkningsveksten er forventet å være sterkest i sentrale strøk.

Figur: Vekst

Figur 1. Befolkningsvekst i kommunene. 2016-2040

Sentraliseringen har konsekvenser for aldersstrukturen i bygd og by. Et kompliserende aspekt er den generelle aldringen av befolkningen ved at levealderen øker. Sentrale strøk rammes relativt mildt av eldrebølgen på grunn av påfyll av unge voksne og deres barn. Distriktene blir derimot sittende igjen med en relativt gammel befolkning. Dette er illustrert ved andelen som er 70 år og over, andelen som er 80 år og over og eldreomsorgsbyrden er høyest i usentrale strøk og økende over perioden.

Figur: Andel 80+ (2016 vs 2040)

Figur 2. Andel 80 år og over. 2016-2040

I tillegg til andelen eldre, har også andelen unge i forhold til personer i yrkesaktiv alder samfunnsøkonomiske konsekvenser. Barn og unge forventes derimot å komme in i produktivt arbeid etter hvert, men ikke nødvendigvis i den kommunen de vokste opp i. Omsorgsbyrden for barn i 2016 og 2040 er dermed også illustrert i kartet og har også en klar bygd-by-dimensjon.

Figur: Omsorgsbyrde unge (2016 vs 2040)

Figur 3. Omsorgsbyrde unge. 2016-2040

Videre informasjon

Mer informasjon om hvordan de regionale framskrivingene utføres og resultatene er å finne i befolkningsframskrivingenes dokumentasjonsnotat (lenke), Økonomiske analyser 3/2016 (lenke) og hjemmesiden www.ssb.no/folkfram.

Kontakt