4098
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsmegl/aar
4098
Bedret resultat for forsikringsmeglere i 2005
statistikk
2006-11-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsmegl, Forsikringsmeglere (opphørt), resultatregnskap, balanseregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Forsikringsmeglere (opphørt)2005

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Bedret resultat for forsikringsmeglere i 2005

I 2005 viste årsresultatet for forsikringsmeglere 66 millioner kroner, mot 8 millioner kroner i 2004. Driftsresultatet økte fra 51 millioner kroner til 89 millioner kroner, mens netto finansinntekter økte fra 17 millioner kroner til 6 millioner kroner.

Provisjoner og honorarer ble redusert med 18 millioner kroner (2 prosent), mens andre driftsinntekter økte med 32 millioner kroner (152 prosent). Sammensetningen av provisjoner og honorarer er endret sammenliknet med 2003, grunnet ny bransjenorm fra 1. september 2003. Denne medfører at skadeforsikringsselskap ikke lenger skal betale provisjon til forsikringsmegler, men at forsikringstaker skal betale honorar i stedet.

 

Lønnskostnadene vokste med 5 millioner kroner (1 prosent), mens avskrivninger og andre driftskostnader var gjenstand for en nedgang på 29 millioner kroner (8 prosent).

Driftsinntekter og -kostnader

95 prosent av driftsinntektene kom fra provisjoner og honorarer i 2005, mot 98 prosent i 2004. Samlet var driftsinntektene på 994 millioner kroner, det vil si en stigning på 1 prosent fra 2004.

Av driftskostnadene på 905 millioner kroner i 2005 var lønnskostnader den største posten. De utgjorde 64 prosent i 2005, mot 62 prosent i 2004.

Forsikringsmeglere formidler forsikringskontrakter mellom oppdragsgiver og forsikringsselskaper. Statistikken omfatter alle forsikringsmeglere som er registrert hos og har rapportert til Kredittilsynet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen