281654
281654
friartikkel
2016-10-19T10:27:00.000Z
no

Nye betalingstjenester, oppdatert rapportmateriell til høring

Publisert:

Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har som mål å publisere en dekkende oversikt over kunderettede betalingstjenester. Høsten 2015 gjennomførte Norges Bank og Statistisk sentralbyrå en kartlegging av nye tjenester for kontaktløse betalinger og digitale lommebøker og hadde møter med rapportører til statistikk om kunderettet betalingsformidling for å drøfte muligheter for å rapportere opplysninger om de nye tjenestene. I etterkant av drøftingene ble utkast til nytt rapportmateriell lagt ut på høring den 29. oktober 2015. Utkastet ble også lagt fram for Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO) og Finansieringsselskapenes Forening. Statistisk sentralbyrå har deretter hatt flere arbeidsmøter og tett bilateral kontakt med aktørene som tilbyr de nye betalingstjenestene for å finne en praktisk løsning for å rapportere opplysninger. 

Nytt utkast til rapportmateriell, herunder utkast til nye kodelister og veiledninger datert 17.10.2016, er nå lagt ut på høring med høringsfrist 30.11.2016 i lenkene: Kodeliste1A1B1C 171016.xlsKodelister4A4B 171016.xlsVeil1_171016.doc ,Veil4_171016.doc

De nye utkastene er basert på forslag til følgende opplegg for rapportering av nye betalingstjenester. 

- Systemeiere, herunder de som har ansvar for systemene for VIPPS-betalinger (DNB), MobilePay-betalinger (Danske Bank) og mCash betalinger (mCash, Sparebank 1 Mobilbank AS) rapporterer alle VIPPS, MobilePay og mCash betalinger fordelt på poster i statistikken etter om 1) betalingene er belastet bankkonto, betalingskort eller e-penger, og 2) etter om betalingene skjer i EFTPOS-terminaler, over internett, som P2P eller P2B-betalinger. 

- Alle som registrerer VIPPS, MobilePay og mCash-betalinger – inklusive systemeiere – rapporterer i tillegg egne overføringer til VIPPS, MobilePay og mCash på nye sumposter for henholdsvis VIPPS, MobilePay og mCash, og etter om de er belastet bankkonti, betalingskort eller e-penger. 

FOI straksbetalinger og tilsvarende straksbetalinger skal rapporteres på egen post mens andre nettbank-/mobilbankbaserte direkteoverføringer som Max500, Skandiabankens vennetjeneste mv. oppgis som tidligere sammen med andre mobilbank-betalinger. 

- Nets Branch Norway rapporterer alle «FOI straksbetalinger». 

- Alle / øvrige som registrerer kontaktløse betalinger / mobilbetalinger / straksbetalinger som ikke har skjedd som VIPPS, MobilePay, mCash eller NETS-registrerte FOI straksbetalinger rapporterer eventuelle slike betalinger etter om de har skjedd i EFTPOS-terminaler, over internett, som P2P eller P2B betalinger. 

I utkastene foreslås følgende endringer sammenliknet med gjeldende kodelister og veiledninger datert 14.12.2012:

Rapport 1A og 4A

Nye koder til antall FTPOS-terminaler som er tilrettelagt for kontaktløse betalinger og antall brukersteder som terminalene befinner seg på.

Nye koder til antall virtuelle kort i mobiltelefon, (kortkonti som ikke er knyttet opp mot fysiske kort), inndelt etter oppgjørsmåte. 

V2-kode 33 skal heretter gjelde «inndeling av kort etter kontaktteknologi» i stedet for «inndeling etter sikkerhet» 

Ny V2-33 kode for fysiske kort til kontaktløse betalinger.

 Rapport 1A Nye koder til avtaler om giro straksbetalinger etter om de gjelder person- eller bedriftskunder.
 Rapport 1B og 4B

Nye koder til fysisk og kontaktløs cash-back med flere typer kort.

Nye koder til kontaktløse betalinger/mobilbetalinger i EFTPOS-terminaler

 Rapport 1B

Nye koder til kjøp av ringetjenester mv. fra minibanker 

Ny kode til FOI straksbetalinger og tilsvarende straksbetalinger fra nettbank/mobilbankapplikasjon 

Nye koder til mobilbetalinger belastet bankkonto utenom kortsystem, BankAxept-kort og e-penger til betalinger over internett og direkteoverføringer til personer og bedrifter 

Nye koder til sumposter for egne overføringer til VIPPS, MobilePay og mCash etter om betalinger har skjedd fra bankkonto, med betalingskort eller med e-penger. 

Systemeierne rapporterer i tillegg all bruk av VIPPS, MobilePay og mCash som mobilbetalinger fordelt på nye poster som nevnt ovenfor.

 

 

Tilbakemeldinger på utkastene kan sendes skriftlig innen utløpet av høringsfristen, 30.11.2016 til: Betalingsformidling@ssb.no.

Tilbakemeldinger og spørsmål kan i tillegg rettes til: Anne Frøberg, SSB, tlf. 21 09 43 60, e-post: Anne.Froberg@ssb.no , eller Terje Åmås, Norges Bank, tlf. 22 31 64 26, e-post: terje.amas@norges-bank.no

 

Kontakt