281668
281668
friartikkel
2016-10-19T13:13:00.000Z
no

Internasjonale betalingskort. Oppdatert rapportmateriell til høring

Publisert:

Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har som mål å publisere en dekkende oversikt over kunderettede betalingstjenester. Høsten 2015 gjennomførte Norges Bank og Statistisk sentralbyrå en kartlegging av nye tjenester for kontaktløse betalinger og digitale lommebøker og hadde møter med rapportører til statistikk om kunderettet betalingsformidling for å drøfte muligheter for å rapportere opplysninger om de nye tjenestene. I etterkant av drøftingene ble utkast til nytt rapportmateriell lagt ut på høring den 29. oktober 2015. Utkastet ble også lagt fram for Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO) og Finansieringsselskapenes Forening. Statistisk sentralbyrå har deretter hatt flere arbeidsmøter og tett bilateral kontakt med aktørene som tilbyr de nye betalingstjenestene for å finne en praktisk løsning for å rapportere opplysninger. 

Nytt utkast til rapportmateriell, herunder utkast til nye kodelister og veiledninger datert 17.10.2016, er nå lagt ut på høring med høringsfrist 30.11.2016 i lenken. 

De nye utkastene er basert på forslag til følgende opplegg for rapportering av nye betalingstjenester.

- Systemeiere, herunder de som har ansvar for systemene for VIPPS-betalinger (DNB), MobilePay-betalinger (Danske Bank) og mCash betalinger (mCash, Sparebank 1 Mobilbank AS) rapporterer alle VIPPS, MobilePay og mCash betalinger fordelt på poster i statistikken etter 1) om betalingene er belastet bankkonto, betalingskort eller e-pengekort, og 2) etter om de skjer i EFTPOS-terminaler, over internett, som P2P eller P2B-betalinger. 

- Alle som registrerer VIPPS, MobilePay og mCash-betalinger – inklusive systemeiere – rapporterer i tillegg egne konto og kortbelastninger til VIPPS, MobilePay og mCash på nye sumposter for henholdsvis VIPPS, MobilePay og mCash. 

- Alle / øvrige som registrerer kontaktløse betalinger / mobilbetalinger som ikke har skjedd som VIPPS, MobilePay eller mCash betalinger rapporterer slike betalinger etter om de har skjedd i EFTPOS-terminaler, over internett, som P2P eller P2B betalinger. 

I utkastene foreslås følgende endringer sammenliknet med gjeldende kodelister og veiledninger datert 14.12.2012:

Rapport 2A

Nye koder til antall virtuelle kort i mobiltelefon, herunder kortkonti som ikke er knyttet opp mot fysiske kort, fordelt etter oppgjørsmåte. 

V2-kode 33 gjelder heretter «inndeling av kort etter kontaktteknologi» og ikke «inndeling av kort etter sikkerhet» som tidligere. 

Ny V2 33 kode for fysiske kort som kan brukes til kontaktløse betalinger.

Rapport 2B

Nye koder for kjøp av ringetjenester i minibanker 

Nye koder for samlet bruk av virtuelle kort i mobiltelefon» (kortkonti oppgitt i rapport 2A) fordelt på oppgjørsmåter. 

Nye koder for å fange opp cash-back med internasjonale betalingskort. 

Nye koder for kontaktløse betalinger mot betalingsterminaler 

Nye koder for kortbetalinger i mobiltelefon etter om de gjelder betalinger over internett, P2P eller P2B betalinger 

Nye koder til sumposter for egne overføringer til VIPPS, MobilePay og mCash belastet internasjonale betalingskort og e-pengekort. Systemeierne rapporterer i tillegg all bruk av VIPPS, MobilePay og mCash fordelt på nye poster nevnt ovenfor.

Rapport 2C

Nye koder for betalinger med «kort i mobiltelefon» over landegrensene

 

Tilbakemeldinger på utkastene kan sendes skriftlig innen utløpet av høringsfristen, 30.11.2016, til: Betalingsformidling@ssb.no

Tilbakemeldinger og spørsmål kan i tillegg rettes til: Anne Frøberg, SSB, tlf. 21 09 43 60, e-post: Anne.Froberg@ssb.no , eller Terje Åmås, Norges Bank, tlf. 22 31 64 26, e-post: terje.amas@norges-bank.no

 

Kontakt