128164
128164
friartikkel
2012-06-06T10:00:00.000Z
no

Institusjonell sektorgruppering 2012

Publisert:

Den institusjonelle sektorgrupperingen er revidert. Det er innført nye sektorkoder og definisjonene av enkelte sektorer i grupperingen er endret. Den reviderte sektorgrupperingen vil bli implementert i det norske statistikksystemet i de neste to årene.

Institusjonell sektorgruppering er en statistisk standard. Den benyttes i nasjonalregnskapet, men også i annen statistikk og i økonomiske analyser. Økonomien er delt inn i fem innenlandske hovedsektorer og utlandet som utgjør en egen sektor. Hver sektor omfatter institusjonelle enheter med samme økonomiske funksjon, for eksempel produksjon, formidling av kreditt eller konsum. Institusjonelle enheter er uavhengige økonomiske aktører, og informasjon om dem danner grunnlaget for tallfesting av institusjonelle sektorer i statistikkene. Eksempler på institusjonelle enheter er foretak, husholdninger og offentlige forvaltningsenheter. Institusjonelle enheter vil i de fleste tilfellene også være juridiske enheter.

Revidert institusjonell sektorgruppering

Den norske institusjonelle sektorgrupperingen er basert på anbefalingene i System of National Accounts (SNA) og European system of national and regional accounts (ESA). Disse to manualene har vært under revisjon de siste årene (SNA 2008 og ESA 2010). De nye anbefalingene er innarbeidet i den reviderte versjonen av den norske institusjonelle sektorgrupperingen som blir tatt i bruk i det norske statistikksystemet i 2012. I første omgang implementeres den i bank- og forsikringsstatistikk samt i statistikk for verdipapirmarkedet. Den endelige implementering av den reviderte sektorgrupperingen i nasjonalregnskapssystemet vil finne sted i siste halvdel av 2014. Omleggingen vil gi brudd i tidsseriene for noen sektorer i statistikkene.

Hovedsektorene i økonomien:

  • Ikke-finansielle foretak
  • Finansielle foretak
  • Offentlig forvaltning
  • Husholdningene
  • Ideelle organisasjoner
  • Utlandet

Mer detaljert informasjon

Sektor 2014. Ny institusjonell sektorgruppering (Notat 2012/05)

Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret – endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen  (pdf)

Hjelpetabell for ”konvertering” fra ny til gammel sektorkode for foretak etablert etter 1.1.2012 (pdf)

Kontakt