Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,23 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var på 14,2 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde 560 millioner kroner, viser nye tall fra Banker og kredittforetak.

Nedgang i rentenettoen

Bankenes var 20,9 milliarder kroner i første kvartal 2021. Dette er 3,0 milliarder kroner lavere enn samme periode i 2020. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,34 prosent ved utgangen av første kvartal 2021. Denne andelen er 0,07 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av første kvartal 2020.

Nedgang i kredittap på utlån, men økte konstaterte tap

Bankenes samlede kredittap på utlån i første kvartal 2021 var 1,3 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde de samlede kredittapene på utlån 0,02 prosent. Dette er 0,17 prosentpoeng lavere enn i første kvartal i 2020.

Av de samlede kredittapene på utlån i første kvartal 2021, var 3,9 milliarder kroner , dette er 3,1 milliarder kroner mer enn i samme periode året før. I 2020 økte bankenes tapsavsetninger på utlån som følge av endringer i forventet kredittrisiko i forbindelse med korononapandemien. I første kvartal 2021 er en del av tidligere avsatt utlånstap tilbakeført. Totalt sett gir dette en nedgang i samlede kredittap på utlån, til tross for økningen i konstaterte utlånstap.

Økt andel fordringer på kunder

Ved utgangen av første kvartal 2021 utgjorde utlån til og andre fordringer på 55,0 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med samme periode i 2020, har denne andelen økt med 2,7 prosentpoeng. Utlån til og fordringer på som andel av eiendeler har samtidig falt med 0,3 prosentpoeng til 16,9 prosent.

Økt andel innskudd fra kunder

Innskuddene er den største finansieringskilden til bankene, med en andel på 70,6 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med første kvartal 2020, har innskudd som andel av forvaltningskapitalen økt med 5,5 prosentpoeng. Verdipapirgjelden utgjorde i samme periode 13,1 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med første kvartal 2020, har verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen økt med 0,4 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av første kvartal 2021 var 59,5 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 21,2 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.