Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reykjavik har lavest ledighet i Norden

  Reykjavik er hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen.

  Artikkel
 • Auke i ledige stillingar

  Etter eit fall i førre periode gjekk talet på ledige stillingar opp med 6 100 frå 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Det sesongjusterte talet på ledige stillingar har svinga noko dei siste kvartala etter ein lang periode med oppgang.

  Artikkel
 • Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060

  Rapporter 2019/12

  Rapporten anslår hvor mye arbeidsinnsats som vil trengs for å dekke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenestene (HO) frem til 2060.

  Publikasjon
 • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035

  Rapporter 2019/11

  Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oppdaterte og forbedrede framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell.

  Publikasjon
 • Lønnsveksten øker

  Gjennomsnittlig avtalt månedslønn var 43 870 kr i 1. kvartal 2019. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 3,2 prosent fra samme kvartal året før.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

  I februar utgjorde dei arbeidslause 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå november.

  Artikkel
 • Flere sysselsatte

  Siden første kvartal i fjor har det blitt 32 000 flere personer i jobb. Antallet svinger litt igjennom året, men trenden er klart oppadgående.

  Artikkel
 • Flere jobber i staten

  I fjor var det drøyt 167 000 arbeidsforhold i staten – en økning på 1,2 prosent fra 2017. I samme periode var det en vekst i avtalte årsverk på 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Uvanleg få tapte arbeidsdagar i 2018

  I 2018 gjekk 24 142 arbeidsdagar tapt i totalt 11 arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med hovudoppgjer er dette talet på tapte arbeidsdagar svært lavt.

  Artikkel
 • Lav lønn og tungt arbeid

  Unge, lavt utdannete og innvandrere er overrepresentert i gruppen med lav lønn. Generelt har lavtlønte også fysisk tyngre arbeid enn andre arbeidstakere.

  Artikkel
 • Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017 – kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt?

  Rapporter 2019/6

  Sysselsetting i Norge har falt fra 70,7 prosent i 2000 til 67,7 prosent i 2017. I denne analysen foretar vi en dekomponeringsanalyse av sysselsettingsutviklingen – og finner at endringer i befolkningssammensetning samlet sett i liten grad har bidr...

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

  Det var 108 000 arbeidslause i januar, justert for sesongvariasjonar. Det svarte til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Færre arbeider overtid

  Bruken av overtid har falt de siste ti årene. Færre jobber overtid, og blant dem som gjør det har timetallet gått ned.

  Artikkel
 • Uendret sykefravær

  Det egen- og legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2018 var på 5,8 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste seks årene.

  Artikkel
 • Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering

  SSB fjerner nå feriekorrigeringen i beregningen av sykefraværsprosenten. Dette gir bedre kvalitet og vil forhindre at eventuelle endringer i folks ferievaner påvirker tallene. 

  Artikkel